Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

2869  odsłona

Teresa Sordyl: Projekt edukacyjny "Szkoła bez dzwonka"

Projekt edukacyjny pt .,,SZKOŁA BEZ DZWONKA”

 

 

            Koncepcja nauczania zintegrowanego wymagała od nauczycieli nie tylko wprowadzenia zmian w treściach i metodach nauczania, co zostało uczynione wraz z wejściem w  życie reformy oświaty, ale również zasad organizacji zajęć z  dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Rytm pracy dziecka i nauczyciela zgodnie z koncepcją reformy nie wyznaczają dzwonki szkolne, ale swobodna realizacja poszczególnych edukacji zaplanowanych danego dnia. Realizacja tych słusznych założeń wymagała od dyrektorów szkół przeprowadzenia istotnej reorganizacji pracy placówek, co w rzeczywistości okazało się zadaniem niezwykle trudnym. Wymagało bowiem wyłączenia klas I-III z dotychczasowego systemu lekcyjnego jaki obowiązuje w szkołach. Większość placówek nie może sobie do teraz na to pozwolić ze względu na warunki lokalowe.

            W naszej szkole dyrekcja, nauczyciele i rodzice od trzech lat systematycznie dążyli do stworzenia warunków, które pozwoliłyby na pełną realizację zamierzeń reformy dotyczących klas I-III. W bieżącym roku szkolnym klasy młodsze zajmują wyłącznie III i IV piętro budynku szkolnego na które prowadzi osobna klatka schodowa.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne trwają 3-4 godziny dziennie w zależności od ogólnoszkolnego planu nauczania. I właśnie w trakcie tych zajęć nie obowiązują dzwonki szkolne. Czas przeznaczony na realizację w ciągu dnia poszczególnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastyczno-technicznej, muzycznej  i ruchowej ) wyznacza nauczyciel, który kieruje się możliwościami psychofizycznymi swoich wychowanków.

Pozwala dzieciom działać, uczyć się i bawić w ich indywidualnym tempie. Po wytężonym wysiłku intelektualnym przychodzi czas na zabawy ruchowe, realizację zainteresowań w kącikach tematycznych (np. w kąciku rekreacyjnym, na dywanie, można pooglądać interesujące książki, porozmawiać z kolegą, a w kąciku np. zabawowym zagrać w ciekawą grę edukacyjną. Kąciki te systematycznie zmieniane są w klasach w zależności od opracowywanych w danym tygodniu kręgów tematycznych.

Obowiązkową formą pracy w naszym projekcie są codzienne spacery i wycieczki tematycznie związane z realizacją treści nauczania. Wychodzimy z założenia, że nie można uczyć tylko zza biurka, ani zdobywać wiedzy wyłącznie w ławce szkolnej.

Oprócz krótkich przerw przeznaczonych na zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i codziennego spaceru, każdy zespół klasowy ma zapewnione dwie godziny w tygodniu zajęć ruchowych w sali gimnastycznej.

Stałym elementem każdego dnia jest wspólne śniadanie. Podczas 20 min. przerwy uczymy się kultury spożywania posiłków, zwracamy uwagę na racjonalne odżywianie dzieci.

Po lub przed zajęciami obowiązkowymi uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego, kół zainteresowań, korzystają z biblioteki i świetlicy szkolnej.

            Zmiany, które wprowadziliśmy w naszej szkole są na etapie projektu i na pewno będą ulegały modyfikacji. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom w jeszcze większym stopniu  zapewnimy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności zgodnych z ich potencjalnymi możliwościami.

Natomiast wiemy już dziś, że dzięki temu przedsięwzięciu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo dziecka, które jest pod ciągłą opieką wychowawcy, a w  szkole jest mniej hałasu, co miejmy nadzieję, wszystkim wyjdzie na dobre.

                       

 W czerwcu 2003r. po półrocznej pracy  bez dzwonków w nauczaniu zintegrowanym, wśród rodziców uczniów klas I-III przeprowadzono ankietę dotyczącą wstępnej oceny wprowadzonych zmian w organizacji zajęć .

Oto wyniki wstępnej ewaluacji projektu ,, Szkoła bez dzwonka” w opinii rodziców:

 

 

 

 

ZALETY PROJEKTU,, SZKOŁA BEZ DZWONKA”

 

Ø      dzieci są dopilnowane, są pod stałą opieką nauczyciela, czują się bezpieczne

Ø      projekt ten wspiera indywidualne potrzeby dziecka, umożliwia kończenie prac

Ø      nie grożą dzieciom zaczepki starszych kolegów

Ø      jest ciszej

Ø      zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka

Ø      istnieje możliwość spokojnego spożycia śniadania

projekt ma wpływ na:

Ø      świetną integrację grupy

Ø      większe poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców

Ø      efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę

Ø      lepsze poznanie dzieci przez nauczyciela

 

 

WADY PROJEKTU ,,SZKOŁA BEZ DZWONKA”

 

Ø      powinien być wprowadzony od klasy pierwszej

Ø      dziecko zbyt długo przebywa w jednym pomieszczeniu

Ø      brak systematyczności w poczuciu czasu

Ø      brak chwili relaksu między zajęciami

Ø      dziecko jest zmęczone i pracuje nieefektywnie

Ø      to nie jest projekt dla dzieci nadpobudliwych

Ø      mniej nieformalnych kontaktów ze szkolnymi rówieśnikami- dzieci chcą po prostu pobyć ze sobą poza nauką

Ø      nauczyciel musi choć przez chwilę odpocząć od dzieci

Ø      izolacja od innych klas

Ø      brak integracji między innymi klasami oraz starszymi kolegami, rodzeństwem

Ø      dzieci nie będą umiały się znaleźć w nowej sytuacji np. w klasie IV

Ø      brak zalet-  dzieci są niezadowolone, zestresowane

Ø      pojawi się problem w klasie czwartej bo pozbawi się dzieci tak troskliwej opieki

Ø      brak czasu dla nauczyciela na analizę zrealizowanych działań oraz przygotowanie się do następnych zajęć

 

 

Dokładną ewaluację projektu ,, Szkoła bez dzwonka” planujemy przeprowadzić w czerwcu 2004r. po przeszło roku funkcjonowania tych zmian. Wtedy  do wyrażenia swych opinii zaprosimy wszystkie zainteresowane tym podmioty- nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców .

 

                                                                                    Opracowała: Teresa Sordyl

 

 


Publikacja bezp¦atna umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

Zamknij okno

góra