Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

14634  odsłona

PLAN WYNIKOWY

PLAN WYNIKOWY

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Klasa:II technikum zawodowego - kelner

 

Rok szkolny: 2004/2005

Nauczyciel realizujący: Golis Elżbieta

 

 

Numer programu DKOS-4015-165/02

Podręcznik A. Mikina, M.Sienna "Przedsiębiorczość- klucz do sukcesu"

Liczba godzin 76

 

Nazwa działu

Tematy jednostek lekcyjnych

Liczba jedno-stek lekcyj-nych

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 

 

Metody

i pomoce

dydaktyczne

Ścieżka mp.

Uwagi o realizacji

Wiadomości ( uczeń)

 

Umiejętności ( uczeń)

 

konieczne i podstawowe

ponadpodstawowe

 

konieczne i podstawowe

ponadpodstawowe

Funkcjono-wanie gospodar-ki rynko-wej.

Zapoznanie z PSO oraz treściami i celami kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości.

Potrzeby ludzkie i sposoby ich zaspokajania.

Rynek i jego elementy.

Mechanizm rynkowy.

Rodzaje rynków, konkurencja i monopol.

Gospodarka rynko-wa i inne systemy gospodarcze.

1

 

 

 

 

1

 

 

2

 

1

 

1

 

 

2

 

 

-zna źródła informacji gospodarczej,

-zna podstawowe podmioty gospodarki rynkowej

- podaje przykłady potrzeb i sposoby ich zaspokajania

- zna podstawowe kate-gorie ekonomiczne: po-pyt, podaż, cena, rynek

- zna podstawowe struktury rynkowe,

 

- charakteryzuje podstawowe podmioty gospodarki rynkowej

- zna podstawowe systemy gospodarcze,

-przedstawia podstawowe kategorie ekonomiczne,

- klasyfikuje potrzeby i zasoby

-zna podstawowe struktury rynkowe,

- zna mechanizmy istniejące w gospodarce rynkowej,

 

-identyfikuje potrzeby i zasady służące ich zaspokojeniu

- wyjaśnia czym różnią się systemy gospodarcze,

- wyjaśnia rolę potrzeb i

 czynników wytwórczych oraz związki między nimi,

- interpretuje graficzny obraz zmian wielkości popytu i podaży ,

- wyjaśnia zasady  funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej,

-prezentuje zasady dzia-łania mechanizmu rynkowego,

- rozumie i wyjaśnia przemiany gospodarcze w Polsce,

- porównuje i różnicuje  podstawowe struktury rynkowe,

 

 

pogadanka, opis, dyskusja dydaktyczna, metoda proje-któw

 

Filmy dydaktyczne, plansze, foliogramy, schama-ty

 

 

 

Podstawowe problemy i wyzwania gospodarki rynkowej.

Wzrost i rozwój gospodarczy.

Bezrobocie .

Inflacja.

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Funkcje ekonomiczne państwa.

Polityka fiskalna państwa.

Polityka monetarna państwa.

Wymiana międzynarodowa.

Procesy integracji gospodarczej w Europie.

2

 

2

1

1

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

1

-wie dlaczego gospo-darka rozwija się cykli-cznie,

-zna sposoby łagodzenia negatywnych skutków wahań koniunkturalnych

- podaje przyczyny i ro-dzaje bezrobocia i infla-cji,

- zna rolę państwa we współczesnej gospo-darce,

- zna elementy budżetu państwa,

- wyjaśnia na czym polega współpraca gospodarcza z zagranicą i podaje jej kierunki,

 

- zna mierniki wzrostu gospodarczego,

-omawia sposoby łagodzenia negatyw-nych skutków wahań

-wyjaśnia rolę państwa we współczesnej gospodarce,

- podaje negatywne skutki bezrobocia i inflacji,

- wie na czym polega polityka fiskalna i monetarna,

- omawia funkcje ekonomiczne państwa

-zna pozytywne i negatywne skutki globalizacji,

- omawia proces inte-gracji gospodarczej w Europie,

-analizuje cykl gospodarczy,

- wyjaśnia różnicę między wzrostem a rozwojem gospodarczym

- ocenia skutki bezrobocia i inflacji  oraz podaje sposoby walki z tymi zjawiskami

-oblicza wskaźniki bezrobocia i inflacji,

- przedstawia rolę państwa w gospodarce,

- różnicuje funkcje państwa,

- omawia budżet państwa

- dostrzega znaczenie współpracy międzyna-rodowej ( w tym eurore-gionalnej) w ramach or-ganizacji gospodarczych,

-uzasadnia dlaczego gospodarka rozwija się cyklicznie,

-prognozuje tendencje rozwojowe gospodarki,

- oblicza i interpretuje (w tym również graficznie) mierniki wzrostu gospodarczego,

-interpretuje wskaźniki bezrobocia i inflacji,

-rozumie znaczenie stabi-lizacji finansowej państwa  dla funkcjonowania firm, a przez to dla całej gospodarki,

-ocenia szanse i zagroże-nia dla gospodarki i lud-ności Polski oraz dla firm wynikające ze współpracy międzynarodowej,

- określa swoją rolę w otoczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym,

Objaśnienie, dyskusja dydaktyczna,

pokaz, metoda

tekstu przewodniego.

 

Tekst przewodni, foliogramy, plansze,

film dydaktyczny, prasa

EM

EEu

 

Dochody, wydatki i oszczędno-ści gospo-darstw domowych.

Gospodarstwo domowe, jego funkcje i źródła dochodów.

Ubezpieczenia gospodarstw domowych.

Rozliczenia podatkowe gospodarstw domowych.

Wydatki gospodarstw domowych. Ochrona praw konsumenta.

Oszczędności gospodarstw domowych i możliwości ich inwestowania.

Decyzje dotyczące konsumpcji.

1

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

2

 

 

2

 

2

 

 

 

 

1

- wyjaśnia  podwójną rolę rodziny jako gospo-darstwa domowego i jako przedsiębiorstwa  jednoosobowego,

- wymienia cel i funkcje ekonomiczne gospodar-stwa domowego ,

-wymienia dochody oraz wydatki gospodar-stwa domowego,

- określa pojęcie ubez-pieczenia,

- podaje zasady płacenia składek na ubezpiecze-nie społeczne oraz rozliczeń podatkowych

- zna sposoby lokowania wolnych środków finan-sowych gospodarstwa domowego,

 

- przedstawia rodzinę , jako czynnik sprzyja-jący przedsiębior-czości,

- omawia cel i funkcje ekonomiczne gospo-darstwa domowego,

- omawia dochody oraz wydatki gospo-darstwa domowego,

-  podaje zakres przed-miotowy i podmioto-wy ubezpieczeń społecznych oraz ich podstawy prawne,

-zna prawa konsumen-ta oraz źródła jego uprawnień,

-omawia sposoby in-westowania wolnych środków  finansowych gospodarstwa domo-wego,

- zna zasady dokony-wania rozliczeń poda-tkowych gospodarstw domowych oraz ich podstawy prawne,

- identyfikuje podwójną rolę rodziny jako  gospo-darstwa domowego i jako przedsiębiorstwa  jednoosobowego,

- interpretuje cel i funcje ekonomiczne gospodar-stwa domowego,

-identyfikuje czynniki wpływające na poziom dochodów oraz wydat-ków gospodarstwa domowego,

- rozróżnia rodzaje ubez-pieczeń społecznych pra-cowników  oraz ich podstawy prawne,

-różnicuje podstawowe prawa i obowiązki płatnika i podatnika podatku,

- ocenia możliwości i ryzyko inwestowania wolnych środków finan-sowych gospodarstwa domowego,

- uzasadnia, że istnienie i charakter więzi rodzin-nych ma wpływ na rozwój przedsiębiorczości,

- planuje budżet gospodar-stwa domowego i proponu-je działania związane z jego racjonalnym wykorzystaniem,

- analizuje zasady prawi-dłowego gospodarowania budżetem domowym i własnymi pieniędzmi,

-identyfikuje zakres ubezpieczeń,

-oblicza składkę ubezpie-czeniową z uwzględnie-niem części płaconych przez pracownika i pracodawcę

- dostrzega rolę uczestni-ctwa w systemie ubezpie-czeń społecznych gwaran-tującym bezpieczeństwo socjalne,

-dokonuje rozliczeń podatkowych gospodar-stwa domowego,

-stosuje zasady ochrony praw konsumenta,

- podejmuje decyzje do-tyczące inwestowania wolnych środków finan-sowych gospodarstwa domowego

Gra dydaktyczna, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna,

pokaz

 

 

Foliogramy, plansze, prasa

EM

 

Człowiek przedsię-biorczy i jego roz-wó j zawo-dowy.

Rozwój człowieka przedsiębiorczego.

Oczekiwania pracodawców.

Skuteczne porozu-miewanie się.

Współdziałanie w zespole,

Samoocena możli-wości zawodowych.

Formy aktywności zawodowej na rynku.

Aktywne poszuki-wanie pracy.Doku-

menty towarzyszą-ce poszukiwaniu pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

3

-określa istotę przedsię-biorczości

-zna typy osobowości człowieka,

-przedstawia różne aspekty pojęcia przedsiębiorczość,

- przedstawia elementy autoprezentacji,

- wymienia cechy osoby przedsiębiorczej,

- zna zasady skuteczne-go komunikowania się ,

- zna zasady pracy w zespole ,

- zna formy aktywności zawodowej na rynku pracy,

-zna sposoby rozwoju osobowości,

- wie, jak rozwijać własną przedsiębior-czość,

- wie, jak dokonać samooceny

- wie, w jaki sposób aktywnie poszukiwać pracy,

- zna dokumenty towarzyszące poszu-kiwaniu pracy

- zna problemy rynku pracy,

-zna oczekiwania pracodawców na lokalnym rynku pracy,

- wie, jak planować karierę zawodową,

-zna bariery komunikacyjne

- zna zasady i sposoby negocjacji,

- różnicuje typy osobowości człowieka,

- dokonuje hierarchizacji celów,

- prezentuje portret czło-wieka przedsiębiorczego,

-werbalizuje potrzeby,

- dokonuje samooceny,

- sporządza dokumenty towarzyszące poszukiwaniu pracy

- stosuje zasady skutecznego komunikowania się,

-kształtuje umiejętności interpersonalne,

- stosuje zasady współpracy w zespole,

-rozróżnia i analizuje formy aktywności zawodowej na rynku pracy,

-planuje karierę zawodową,

 

- uzasadnia wpływ po-trzeb na rozwój człowieka,

-rozpoznaje własny potencjał przedsiębiorczy i werbalizuje swój system wartości,

- stosuje metody aktynego poszukiwania pracy,

 - dokonuje uzasadnionej samooceny,

- planuje własne zacho-wanie przedsiębiorcze,

- analizuje, interpretuje i modyfikuje dokumenty towarzyszące poszuki-waniu pracy,

- analizuje lokalny rynek pracy,

-proponuje działania w celu pokonania barier komunikacyjnych

-stosuje zasady i sposoby negocjacji

-ocenia i ewaluuje ścieżkę zawodową i edukacyjną uwzględniając posiadaną wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe, zdol-ności, cechy osobowości, tendencje na rynku pracy,

pogadanka, opis, dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, metoda proje-któw, insceni-zacja, spotkanie z za-proszo-nym gościem

 

Filmy dydaktyczne, plansze, foliogramy, schama-ty

 

EM

EEu

 

Przedsię-biorstwo i przedsię-biorca.

Działalność gospodarcza i jej prawne podstawy.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pozyskiwania

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa.

Zatrudnianie pracowników.

Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy.

Pomysł na działalność gospodarczą.

Marketing w przedsiębiorstwie.

Planowanie działal-ności gospodarczej-biznesplan.

Procedura rejestracji przedsiębiorstwa.

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa.

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

 

2

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

 

2

-zna zasady marketingu,

-przedstawia prawne podstawy podejmowa-nia i prowadzenia dzia-łalności gospodarczej,

-wyjaśnia pojęcie działalność gospodar-cza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo,

- podaje cele prowadze-nia działalności gospodarczej

- określa procedury uru-chamiania działalności gospodarczej,

-określa pojęcie i zna-czenie majątku przedsiębiorstwa,

 - wymienia składniki  majątku przedsiębior-stwa oraz źródeł jego finansowania,

- określa pojęcie wynik finansowy oraz kalkulacja kosztów,

- wymienia elementy planu marketingowego,

- wyjaśnia pojęcie biznesplan,

- wie na czym polega etyczne prowadzenie biznesu,

- określa plusy i minusy samozatrudnienia,

- zna podstawowe zasady prawa pracy

 

-zna zasady budowa-nia strategii własnej firmy

-zna zasady organiza-cji pracy we własnej firmie,

-określa związki między otoczeniem a przedsiębiorcą,

- omawia formy pro-wadzenia działalności gospodarczej.

- zna algorytm postę-powania przy urucha-mianiu działalności gospodarczej,

-przedstawia strukturę majątku przedsię-biorstwa oraz źródeł jego finansowania,

- zna schemat ustala-nia wyniku finansowe-go przedsiębiorstwa,

- zna schemat planu marketingowego,

-rozumie znaczenie biznesplanu dla pro-wadzenia działalności gospodarczej,

-zna strukturę i proce-durę opracowania biznesplanu,

-wymienia przykłady etycznego i nieety-cznego zachowania w biznes

- zna zasady zatru-dniania pracowników we własnej firmie,

- zna zasady rozliczeń przedsiębiorstwa,

-zna zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa jednoosobowego

-rozpoznaje rodzaje dzia-łalności gospodarczej

- rozpoznaje związki ( powiązania) między instytucjami funkcjo-nującymi w otoczeniu rynkowym,

- identyfikuje podstawo-we procedury i schemat postępowania przy uru-chamianiu działalności gospodarczej,

- różnicuje składniki majątku trwałego  i obro-towego oraz własne i ob. ce źródła finansowania,

-identyfikuje elementy planu marketingowego

i uzasadnia jego znacze-nie dla skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej,

- analizuje przykładowe biznesplany, interpretuje i wyciąga wnioski,

- ocenia  postępowanie w biznesie pod względem etycznego zachowania,

- identyfikuje korzyści i zagrożenia związane z prowadzeniem działal-ności gospodarczej na własny rachunek,

-sporządza dokumenty zawiązane z zatrudnia-niem pracowników we własnej formie,

- stosuje podstawowe zasady prawa pracy,

-opracowuje strategię założenia własnej firmy,

- ocenia związki ( powią-zania) między instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu rynkowym oraz korzyści z ich oferty,

-proponuje działania związane z podejmowa-niem działalności gospo-darczej adekwatnej do posiadanych zasobów,

-planuje bazę majątkową przedsiębiorstwa oraz źródła jej finansowania,

-potrafi ustalić wynik fi

nansowy przedsiębiorstwa

- opracowuje biznesplan przedsięwzięcia możli-wego do zrealizowania na rynku lokalnej branży, w której  uzyskuje kwalifi-kacje lub w branżach pokrewnych,

-wyjaśnia znaczenie

przestrzegania zasad etycznego postępowania, jako warunku sukcesu w życiu codziennym i zawodowym,

- proponuje działania związane z minimalizacją zagrożeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

-potrafi rozliczyć przedsiębiorstwo,

- dokonuje rozliczenia podatkowego przedsiębiorstwa jednoosobowego,

Warszta-ty, dys-kusja pogadanka, po-kaz, elemen-ty wykła-du, praca w grupach,

wycieczka

 

Foliogramy, prasa, kodeks pracy, ustawa" Prawo działalności ..., kodeks spółek handlowych,

EM

EEu

ER

 

 

 

Do dyspozycji nauczyciela 10 godzin lekcyjnych.

 


Publikacja bezpłatna umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

Zamknij okno

góra