Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4987  odsłona

aktywizacja

Program aktywizacji młodzieży klasy maturalnej

opracowanie mgr Elżbieta Golis

Kutno , 2003 r.Spis treści

Wstęp

Cele programu

Przewidywane rezultaty ( osiągnięcia)

Formy prowadzenia zajęć - procedury osiągania celów

Ewaluacja

Uwagi o realizacji

Literatura

Wstęp

Prawidłowe przygotowanie absolwenta szkoły zawodowej do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej wymaga od szkoły zespolenia działań, sił i środków do osiągnięcia tego celu.

Uczniowie powinni być gotowi do radzenia sobie z regułami rządzącymi rynkiem , w szczególności rynkiem pracy. Ostatni rok kształcenia powinien im uświadomić potrzebę kontynuowania nauki w wybranym przez siebie kierunku ( zawodzie) lub pomóc podjąć decyzję o wyborze swego miejsca na rynku pracy

Jak wykazują badania CBOS ( 2003 r.) 53% polskiej młodzieży obawia się bezrobocia, jako największego zagrożenia w ich dorosłym życiu. Wysokie bezrobocie i słaby rozwój gospodarczy w naszym rejonie nie sprzyjają realizacji dążeń życiowych . Uczniowie nie wierzą, że zdobędą pracę. Ponadto ,dotychczasowe doświadczenia wskazują , iż najczęściej nie wiedzą , od czego zacząć jej poszukiwanie i pierwsze swoje kroki kierują do urzędu pracy. Środowisko rodzinne naszych absolwentów również zazwyczaj nie sprzyja kształtowaniu postaw aktywności i przyjmowaniu odpowiedzialności za planowanie własnej kariery zawodowej. Rodzice , bardzo często sami bezrobotni, na ogół nie posiadają dogłębnej wiedzy na temat rynku pracy.

Przybliżenie zarówno uczniom, jak i rodzicom tej złożonej problematyki. wydaje się więc szczególnie ważne.

Program związany jest z realizacją zadań szkoły w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej. Zgodnie z planem rozwoju naszej szkoły w dziedzinie wychowania i opieki w roku szkolnym 2003/2004: "Strategiczne działania skierowane zostaną w kierunku przygotowania przyszłych absolwentów do dalszego kształcenia się w odpowiednich typach szkół, do podjęcia pierwszej pracy zawodowej , do systematycznego wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz do aktywnego udziału w życiu społecznym ( ...)".

Punktem wyjścia do stworzenie programu była analiza potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły , wychowawcy oraz nauczyciela przedmiotów ekonomicznych . Służyły temu moje obserwacje, rozmowy oraz ankiety przeprowadzane wśród wychowanków i ich opiekunów. Opracowując program uwzględniłam przekazane mi sugestie . Uczniowie i rodzice mają więc swój wkład w planowaniu celów, zakresu treści oraz form pracy związanych z realizacją programu.

Program powstał on z myślą o uczniach kończących szkołę, którzy :

 • nie kontynuują nauki - muszą więc starać się o pracę,

 • kontynuują naukę w systemie, który pozwala im jednocześnie pracować - mogą starać się o pracę,

 • kontynuują naukę bez możliwości pogodzenia jej z pracą zarobkową - będą więc starać się o pracę w przyszłości

Zaproponowany prze ze mnie program składa się z cyklu zajęć przewidzianych do realizacji w ramach:

 • godzin lekcyjnych

 • godzin do dyspozycji wychowawcy

 • zajęć i spotkań pozalekcyjnych

 • spotkań z rodzicami

 • wycieczek dydaktycznych

Realizacja programu wymaga pełnej współpracy uczniów, rodziców, szkoły oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Adresaci programu : uczniowie oraz rodzice klasy IV Liceum Technicznego.

Czas realizacji : I i II semestr roku szkolnego 2003/2004.

Nauczyciel prowadzący: mgr Elżbieta Golis- wychowawca klasy oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Zwišzany jest z realizacjš zadań szkoły

Cele programu

 • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu oraz określaniu indywidualnych celów edukacyjnych i planowaniu dalszej drogi kształcenia dziecka
 • stymulowanie rozwoju uczniów, ułatwianie im podjęcia ważnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu oraz planowania ścieżki i kariery zawodowej a także promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy.
 • pobudzanie zainteresowania środowiska lokalnego problematyką wkraczających na rynek pracy absolwentów średnich szkół zawodowych
Przewidywane rezultaty ( osiągnięcia)

a) uczniowie:

 • identyfikują mocne i słabe strony własnej osobowości w powiązaniu z wymogami zawodu,
 • stosują różne techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas dyskutowania, argumentowania i negocjowania,
 • planują ścieżkę zawodową i edukacyjną uwzględniając posiadaną wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe , zdolności, cechy osobowości, tendencje na rynku pracy,
 • stosują metody aktywnego poszukiwania pracy, korzystając z instytucji pośrednictwa pracy oraz multimediów ( w tym internetu),
 • przygotowują poprawnie podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę : list motywacyjny, list intencyjny życiorys zawodowy (CV) , ofertę pracy,
 • identyfikują prawa i obowiązki bezrobotnego absolwenta i potrafią korzystać ze swoich praw,
 • dokonują autoprezentacji i prowadzą rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą,

b) rodzice

 • zdobywają wsparcie ze strony wychowawcy , jak i fachową wiedzę na temat aktywnego poszukiwania pracy przez ich dzieci,
 • współpracują z wychowawcą , dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat własnych dzieci co ułatwia wspólne ( z wychowawcą) ustalanie           i korygowanie podejmowanych działań ,
 • potrafią pomóc dziecku określaniu indywidualnych celów edukacyjnych i planowaniu dalszej drogi kształcenia.

  Formy prowadzenia zajęć- procedury osiągania celów.

  Podstawowymi formami pracy z młodzieżą są metody aktywne, a więc maksymalnie odwołujące się do działalności wychowanka. Metody aktywizujące stosowane są też na spotkaniach z rodzicami . Nie mniej, efektywna realizacja prezentowanego programu daje możliwość i jednocześnie wymaga stosowania różnorodnych metod i technik kształcenia , takich jak: pogadanka, opis, objaśnienie, elementy wykładu, różne odmiany dyskusji dydaktycznej i techniki wizualizacji, pokaz, wycieczka dydaktyczna, metoda projektów, metoda tekstu przewodniego inscenizacja, warsztaty.

  Cele Formy realizacji zajęć- procedury osiągnięcia celów Proponowany wymiar godzin Przewidywany termin
  Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu oraz określaniu indywidualnych celów edukacyjnych i planowaniu dalszej drogi kształcenia dziecka

  .ankiety diagnostyczne

  . warsztaty dla rodziców w zakresie:

  - metod poszukiwania pracy,

  - technik kształtowania komunikacji interpersonalnej ,

  - kształtowania umiejętności wspierania dzieci w poszukiwaniu i zdobyciu pracy w warunkach wolnego rynku,

  .wykład dla rodziców na temat prawa pracy i rynku pracy,

  . referat dla rodziców na temat psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań wyboru ścieki zawodowej ,

  .przekazywanie rodzicom materiałów na temat instytucji doradztwa zawodowego oraz oferty kształcenia policealnego na rok szkolny 2004/2005,

  . rozmowy indywidualne z rodzicami,

  .rozmowy wychowawcy z rodzicami i dziećmi,

  3

  1

  1

  09.03,04.04

  09.03

  11.03

  02.04

  03.04

  04.04

  na bieżąco

  na bieżąco

  na bieżąco

  Stymulowanie rozwoju uczniów, ułatwianie im podjęcia ważnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu oraz planowania własnej ścieżki kariery zawodowej, promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy

  .ankiety diagnostyczne

  .cykl spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni oraz szkół kształcenia policealnego i pomaturalnego,

  .metoda tekstu przewodniego- podstawy z zakresu prawa pracy,

  .warsztaty dla młodzieży w zakresie:

  -technik kształtowania komunikacji interpersonalnej,

  -metod aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych,

  .konkurs na najlepiej sporządzoną dokumentację towarzyszącą poszukiwaniu pracy,

  .trening autoprezentacji

  .realizacja projektu temat :

  - analizy własnych możliwości zawodowych,

  - sporządzania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,

  .udział młodzieży w Targach Pracy organizowanych przez Młodzieżowe Biuro Pracy,

  .wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy

  - prelekcja na temat praw i obowiązków bezrobotnego absolwent oraz procedur rejestracji w PUP,

  .spotkanie z pracodawcą:

  - prelekcja połączona z dyskusją na temat procedury poszukiwania pracy oraz dokumentacji towarzyszącej poszukiwaniu pracy ( analiza problemu z punktu widzenia uczestnika rynku),

  - ćwiczenia w prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej,

  autoprezentacja,

  .cykl spotkań z Inspektorem Młodzieżowego Biura Pracy

  .rozmowy indywidualne młodzieży z wychowawcą

   

  2

  3

  1

  1

  2

  3

  3

  2

  3

  09.03,04.04

  na bieżąco zgodnie ze składanymi ofertami

  10.03

  10-11.03

  01.04

  02.04

  11.03

  04.04

  03.04

  I semestr

  I semestr

  na bieżąco

  Pobudzanie zainteresowania środowiska lokalnego problematyką wkraczających na rynek pracy absolwentów średnich szkół zawodowych

  .udział młodzieży w Targach Pracy organizowanych przez Młodzieżowe Biuro Pracy,

  . wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy

  .spotkanie z pracodawcą

  .spotkania z Inspektorem Młodzieżowego Biura Pracy

   

  04.04

  03.04

  I semestr

  I semestr

  Ewaluacja

  Głównym celem realizacji programu nie jest wiedza jest modelowanie zachowań, postaw oraz kształtowanie umiejętności . Dlatego też najważniejszym celem procesu ewaluacji jest wspieranie rozwoju ucznia. W realizacji programu przewidziano:

  • ewaluację diagnostyczną, informującą o predyspozycjach i zdolnościach ucznia,
  • ewaluację kształcącą, stanowiącą dla ucznia informację zwrotną o poziomie jego osiągnięć,
  • ewaluację sumatywną , stanowiącą podsumowanie całokształtu osiągnięć.

  Podstawą sprawdzania umiejętności uczniów stanowią zarówno metody formalne, z wykorzystaniem procedur pomiaru dydaktycznego ( odpowiedzi ustne, prace pisemne, projekty, testy osiągnięć szkolnych), jak i " nieformalne", rozumiane jako systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia oraz przekazywanie mu informacji zwrotnej na temat poziomu zdobytej wiedzy , ukształtowanych umiejętności i postaw. Ze względu na charakter zajęć dominować będą te drugie.

  Uwagi o realizacji

  Podstawowym celem realizacji programu jest nastawienie na zdobywane umiejętności, przy wyeksponowaniu pozytywnych cech ucznia.

  Pełna realizacja programu wymaga, by zajęcia prowadzone były przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy klasy . Sytuacja taka ułatwia wdrażanie planowanego przedsięwzięcia, gdyż stwarza możliwość dogłębnego poznania możliwości i ograniczeń uczniów oraz aktywnej współpracy z rodzicami przy jednoczesnym realizowaniu treści dydaktycznych. Jednak program nie musi być wprowadzony w całości. Inni nauczyciele szkoły ( wychowawcy, poloniści, nauczyciele WOS) mogą wykorzystać jego wybrane fragmenty np. ćwiczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, sporządzanie dokumentacji, spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego, współpraca z rodzicami i przeprowadzić zajęcia w ramach realizacji przedmiotów ogólnokształcących, ekonomicznych czy godzin z wychowawcą.

  Literatura

  1. Z. Sepkowaska, F. Żurakowski, Przedsiębiorczość. Komunikacja interpersonalna. Istota przedsiębiorczości. Warszawa, WSiP 1999
  2. A. Wiszniewski , Jak przekonująco mówić i przemawiać. Warszawa, PWN1994
  3. Z. Sepkowska, Kreowanie ról na rynku pracy. Warszawa ,WSiP1999
  4. Plan rozwoju naszej szkoły w dziedzinie wychowania i opieki w roku szkolnym 2003/2004

  Publikacja bezpłatna umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

 • Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

  Zamknij okno

  góra