Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4212  odsłona

E. Sokołowska: Scenariusz lekcji z Excela

Edyta Sokołowska

Scenariusz lekcji z Excela – rozwiązywanie zadań

 

Klasa: III gimnazjum

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań problemowych.

Czas trwania:  2 x 45 minut.

Cele lekcji: 

Poznawczy:  Zastosować arkusz do rozwiązywania zadań,

Kształcący:   Uczeń powinien utrwalić wcześniej poznane podstawy korzystania z arkusza, umieć: samodzielnie zorganizować i zaplanować arkusz, zapisać arkusz na dysku, sformatować tabelę w arkuszu, wykorzystać kreatora funkcji, stworzyć wykres i sformatować go.

Metody nauczania: praktycznego działania, dyskusja

Formy pracy: przykładowe rozwiązanie zadania na tablicy wspólnie z grupą, praca indywidualna lub w grupach dwu osobowych,

Środki dydaktyczne: Tablica, podręcznik, komputer i oprogramowanie, karta zadań dla ucznia.

Przebieg lekcji:

Faza wstępna

ü    czynności organizacyjne,

ü    nawiązanie do wcześniej poznanych już zagadnień – komórka, adres komórki, formuła, zakres funkcji

ü    wprowadzenie do tematu lekcji: -  rozdanie karty zadań do rozwiązania.

Faza realizacyjna:

Praca z grupą, dyskusja nad propozycją rozwiązania przykładowego zadania. Dla pokazania sposobu myślenia rozwiązujemy z uczniami jedno zadanie na tablicy.

Uwaga! Przykładowe rozwiązanie zadania 1:

 

 

Z A D A N I E  1

Taksówkarz za pierwszy kilometr pobiera opłatę w wysokości 4 zł. Za każdy następny kilometr pobiera opłatę w wysokości 3 zł. Utworzyć arkusz który wylicza opłatę za przejazd taksówką.

         „Opłata za pierwszy km” umieszczamy w komórce A1 wartość liczbową w komórce A2

         „Opłata za następny km” umieszczamy w komórce A3 wartość liczbową w komórce A4

         „Ilość przejechanych km” umieszczamy w komórce C1 wartość liczbową w C2

         „Opłata całkowita” w komórce A6

Zastosowana formuła w komórce A7 : =(C2-1)*A4+A2

Możemy dodać kolejną opcje np. pasażer 1, pasażer 2, pasażer 3 oraz stworzyć wykres opłat za przejazd dla poszczególnych pasażerów.

 

         Praca samodzielna uczniów lub w grupach dwuosobowych z kartą pracy dla ucznia

 

Faza końcowa

ü  podsumowanie. samoocena prac przez uczniów i ocena pracy uczniów przez nauczyciela,

ü  krótkie kontynuowanie dyskusji nad formą arkusza,

ü  rozmowa na temat: “Czego się dzisiaj nauczyliśmy?”,

ü  podanie zadania domowego (projekt arkusza wyliczającego koszty przyjęcia urodzinowego z rozbiciem na koszty posiłków, napoje, dekorację i inne).

 

Każde zadanie należy rozwiązać w osobnym arkuszu a skoroszyt zapisać na dysku pod nazwą „Zadania z Excela”.

 

Karta pracy

 Zestaw zadań do rozwiązania

Z A D A N I E  1

 

Taksówkarz za pierwszy kilometr pobiera opłatę w wysokości 4 zł. Za każdy następny kilometr pobiera opłatę w wysokości 3 zł. Utworzyć arkusz który wylicza opłatę za przejazd taksówką.

 

Z A D A N I E  2

 

Piłkarze za strzeloną pierwszą bramką otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Za każdą następną otrzymują po 50 zł.

Ponadto za każdą bramkę strzeloną z rzutu karnego otrzymują 40 zł. Utworzyć arkusz który wylicza wynagrodzenie piłkarzy.

 

Z A D A N I E  3

 

W wyborach prezydenckich uprawnionych do głosowania jest 20 mln. osób. Odczytaj z wykresu wyniki głosowania. Na kandydata X głosowało 14% a na Y 13,5%. W głosowaniu wzięło udział 38% uprawnionych do głosowania. Utworzyć arkusz który: oblicza liczbę osób głosujących na kandydata X, liczbę osób głosujących na kandydata Y, liczbę osób biorących udział w głosowaniu, liczbę osób które nie poszły na wybory, oraz różnicę głosów miedzy kandydatem Y i X.

 

Z A D A N I E  4

 

Sprzedawca kupuje po cenie hurtowej następujące towary :

1. Zeszyty - w cenie 3 zł za sztukę.

2. Kasety VIDEO - w cenie 7 zł za sztukę.

3. Długopisy - w cenie 2.2 zł za sztukę.

4. Skoroszyty - w cenie 5.5 zł za sztukę.

Przy sprzedaży tych towarów sprzedawca będzie pobierał marże w następującej wysokości:

1. Zeszyty - 15 % za sztukę.

2. Kasety VIDEO - 25 % za sztukę.

3. Długopisy - 10 % za sztukę.

4. Skoroszyty -  15 % za sztukę.

Utworzyć arkusz który oblicza cenę po jakiej sprzedawca będzie sprzedawał poszczególne towary.

 

Z A D A N I E  6

 

Kantor wymiany waluty ustala cenę kupna i sprzedaży waluty według następującego zestawienia :

 

WALUTA   KURS NBP      MARZA    CENA KUPNA    CENA SPRZEDARZY    ZAROBEK

Dolar            3,85                1 %

Frank            1,5                  0,5 %

Marka          2,73                2 %

Jen               3,37                1,5 %

Przy czym cenę kupna ustala się na podstawie kursu NBP pomniejszonego o marżę, a cenę sprzedaży ustala się na podstawie kursu NBP powiększonego o te marżę.

Utworzyć arkusz wyliczający cenę kupna, sprzedaży oraz zarobek z walut ujętych w powyższym zestawieniu.

Uwaga! W tym zadaniu formatujemy komórki walutowo w zł. W tym celu zaznaczamy obszar do formatowania, klikamy na tym obszarze prawym klawiszem myszy, wybieramy polecenie Formatuj komórki à wybieramy zakładkę liczby à wybieramy kategorię Walutowe à w symbolu wybieramy zł, ustalamy ilość miejsc dziesiętnych à klikamy OK.

 

 

 

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

Zamknij okno

góra