Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

3577  odsłona

Beata Wylęga — Grygierzec

Beata Wylęga — Grygierzec

RECENZJA PODRĘCZNIKA
AUTORSTWA LECHA MORYKSIEWICZA i MARII PACHOLSKIEJ
„WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY”

wydanego przez wydawnictwo „Nowa Era”

W roku 2003 ukazał się nakładem wydawnictwa „Nowa Era” podręcznik do nauki wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych zreformowanej polskiej szkoły, a zatem liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

            Dokonując wyboru podręcznika spośród wielu, które ukazały się na rynku wydawniczym, kierowałam się następującymi kryteriami:

 czy treści podręcznika są zgodne z Podstawą Programową, standardami wymagań egzaminacyjnych oraz czy spełniają funkcje dobrego podręcznika — informacyjną, motywacyjną, ćwiczeniową, transformacyjną, kontrolno — korektywną i samokształceniową.

Podręcznik autorstwa Lecha Moryksiewicza i Marii Pacholskiej spełnia funkcję informacyjną. Umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy, a podawane informacje przedstawione zostały w sposób obiektywny. Cechą charakterystyczną podręcznika jest bogaty materiał ilustracyjny uzupełniający przedstawione w nim treści. By ułatwić percepcję tekstu głównego zamieszczono schematy, które zarówno wspomagają, jak i ilustrują tekst główny. Całość tekstu jest bardzo dobrze skorelowana z różnymi rodzajami źródeł, które są dla ucznia ważnym źródłem poznawczym. Cennym uzupełnieniem podręcznika jest przewodnik metodyczny, który został podzielony na następujące części:

  • metody nauczania możliwe do wykorzystania na lekcjach — zwłaszcza metody aktywizujące, kształtujące umiejętności uczniów,
  • ścieżki edukacyjne ukazujące ich realizację na lekcjach wiedzy o społeczeństwie,
  • rozkład treści kształcenia składający się z: działu, tematu, zagadnień, liczby godzin, celów lekcji, osiągnięć ucznia, poziomu wymagań, metod, środków dydaktycznych i ścieżek edukacyjnych,
  • scenariusze lekcji prezentujące scenariusze do każdej jednostki lekcyjnej łącznie z materiałami pomocniczymi stanowiącymi uzupełnienie i wzbogacenie procesu lekcyjnego.

Po analizie treści podręcznika pod kątem realizacji podstawy programowej oraz standardów wymagań egzaminacyjnych można uznać, że podręcznik spełnia swoje zadania. Podstawa programowa została uwzględniona w stu procentach. Natomiast jedynym mankamentem jest brak zadań dla realizacji standardu II Korzystanie z informacji punkt 3 — odróżnia informacje o faktach od opinii oraz standardu III Tworzenie informacji — punkt 5 wypowiada się w formach przyjętych w życiu publicznym (np.: przemówienie, głos w dyskusji, list do redakcji, posła, radnego).

Podręcznik spełnia funkcję motywacyjną. Prezentowane treści zostały przedstawione w sposób przystępny dla ucznia i zachęcający go do zdobywania i uzupełniania wiedzy. Całość została napisana komunikatywnym i przystępnym językiem, a polecenia kierowane do ucznia są zrozumiałe i jednoznaczne.

Na uwagę zasługuje bardzo silnie rozbudowany blok ćwiczeniowy. Pytania i zadania nie tylko sprawdzają wiedzę ucznia, ale również ćwiczą jego umiejętności. Niektóre ćwiczenia zostały oznaczone gwiazdką, mają one ułatwić uczniowi poznawanie samego siebie — nie musi na nie odpowiadać publicznie.

Podręcznik spełnia funkcję kontrolno-korektywną. Po każdym dziale znajduje się zestaw pytań, który umożliwia uczniowi zebranie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

Została również zrealizowana funkcja samokształceniowa. Na końcu podręcznika znajduje się „Bibliografia” zawierająca spis lektur pomocniczych oraz adresów internetowych, które umożliwiają poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Zrealizowana została także funkcja transformacyjna, gdyż uczeń ma możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu i praktyce życiowej.

Warto również zwrócić uwagę na stronę edytorską podręcznika. Jego czytanie uatrakcyjniają barwne ilustracje, zdjęcia, schematy. Nowe pojęcia i zagadnienia zostały wyróżnione tłustym drukiem, a starannie dobrana wielkość czcionki wpływa na jego czytelność.

Będąc nauczycielem korzystającym z powyższego podręcznika w klasach licealnych ogólnokształcących i profilowanych oraz technikach
z przyjemnością muszę stwierdzić, iż praca z nim daje duże rezultaty dydaktyczne, stanowi radość dla uczniów i nauczyciela.

Istotnym aspektem, dostrzeganym przez rodziców i mającym wpływ na wybór podręcznika przez nauczyciela jest jego cena, która nie stanowi problemów
przy zaopatrzeniu się w niego przez młodzież.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2006/2007

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”