Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6759  odsłona

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

mgr Halina Krupa,

mgr Beata Świst

SCENARIUSZ OTWARTYCH ZAJĘĆ

 WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

             

Temat zajęć: Moje sukcesy.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie wiedzą, że są rzeczy, które robią bardzo dobrze.

Cele zajęć:

1. Zapoznanie uczniów ze znaczeniem słowa: „Sukces”.

2. Uświadomienie im ich mocnych stron, sukcesów.

3. Wyrabianie umiejętności dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi.

4. Rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia o tym, co robią dobrze.

5. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów.

Cele zajęć sformułowane w języku ucznia.

Po zajęciach:

ü       będziesz wiedział, co to jest sukces,

ü      będziesz znał swoje mocne strony i dostrzeżesz sukcesy, które osiągnąłeś,

ü      będziesz swobodnie rozmawiał o swoich sukcesach z innymi i dzielił się z nimi swoimi przeżyciami,

ü      będziesz wiedział, że należy przestrzegać zawartych umów.

Na co będę zwracać uwagę? (co uczniowie będą potrafili po zajęciach):

1. Wiedzą, co to jest sukces.

2. Znają swoje mocne strony.

3. Potrafią mówić o swoich sukcesach.

4. Dzielą się swoimi przeżyciami z nauczycielem, koleżankami  i kolegami.

5. Przestrzegają zawartych umów.

Kluczowe pytania dla uczniów:

Co to jest sukces? Czym są dla nas sukcesy osiągane w życiu? Co czujemy osiągając sukces? Czy lubimy opowiadać o własnych sukcesach?

Metody: podająca, problemowa, praktycznego działania, eksponująca

Materiały i pomoce dydaktyczne:

„Arkusze obserwacji umiejętności uczniów” ( dla każdego gościa – nauczyciela) – załącznik nr 1, tabliczka z kontraktem grupowym, arkusz brystolu z napisem: „ Sukces to...”, 3 arkusze brystolu z naklejonymi ilustracjami ( I - rodzina, II - szkoła, III - rówieśnicy), kilka kartek            z wypisanymi propozycjami: „ To umiem robić dobrze” – załącznik nr 2, błękitna taśma, medale ze wstążkami, podium, kredki, pisaki, magnesy.

Przebieg zajęć.

1. Powitanie dzieci i gości.

2. Zabawa integrująca zespoły klasowe: „ Kto tak jak ja potrafi...”.

3. Przypomnienie trzech zasad przyjętego kontraktu. Podkreślenie ich znaczenia. Zachęcenie do przestrzegania ich podczas zajęć.

4. Wprowadzenie do tematu zajęć.

„ Co to jest sukces?” – burza mózgów.

5. Zebranie i podsumowanie wypowiedzi uczniów. Wspólne ustalenie definicji „ sukcesu”.

6. Krótka rozmowa o sukcesach ( ich znaczeniu w życiu każdego człowieka, uczuciach jakie towarzyszą w chwili ich osiągania i mówienia o nich...).

7. Próba ustalenia przez dzieci ich własnych sukcesów w 3 obszarach: dom, szkoła, koledzy         i koleżanki ( metoda graffiti).

Dla dzieci, które mają problem z określeniem swoich sukcesów prowadzące mają przygotowane listy „ To umiem robić dobrze” – załącznik nr 2.

8. Zorganizowanie wystawki plakatów.

9. Prezentacja swoich sukcesów przez chętne dzieci.

10. Zabawa „ Skok do źródła sukcesów”.

Naokoło rozłożonej na podłodze błękitnej taśmy stoją uczestnicy zabawy. Prowadząca zabawę podaje przykłady sukcesów osiąganych w życiu. Za każdym razem, kiedy dzieci podany przykład uważają za swój własny sukces – wskakują do środka koła – źródła sukcesów.

11. Graficzna lub słowna prezentacja własnego, największego ( zdaniem każdego dziecka ) sukcesu na medalu.

12. Uroczyste wręczenie medali – „ Podium”.

Z krzesła wykonane jest podium. Prowadząca wprowadza na nie każde dziecko i uroczystym głosem zapowiada: „ Proszę Państwa, oto ... ( imię dziecka ). Zasługuje on ( ona ) na miejsce na najwyższym podium, gdyż ... ( tu prowadząca mówi głośno o tym, co zostało narysowane lub napisane na medalu przez dziecko ).

Pobyt na podium zostaje nagrodzony oklaskami.

13. Podsumowanie zajęć w kręgu.

14. Pożegnanie gości i dzieci.

Załącznik nr 1

ARKUSZ OBSERWACJI UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

( dla obserwujących zajęcia )

Data obserwacji :   .......................................................................................................................

Klasa:   .........................................................................................................................................

Prowadzące zajęcia:   ..................................................................................................................

L.p.

Szczegółowe umiejętności uczniów

Wyniki obserwacji

Uwagi (czynności potwierdzające opanowanie umiejętności)

Wszyscy potrafią

Niektórzy potrafią

Nikt nie potrafi

1.

Wiedzą, co to jest sukces.

       

2.

Przestrzegają zawartych umów kontraktu.

       

3.

Znają swoje mocne strony.

       

4.

Potrafią mówić o swoich sukcesach.

       

5.

Dzielą się swoimi przeżyciami z nauczycielem, koleżankami  i kolegami.

       

Objaśnienie:

Proszę zaznaczyć krzyżykiem (X), w odpowiedniej rubryce, swoje obserwacje.

Załącznik nr 2

TO UMIEM ROBIĆ DOBRZE

q       Umiem umyć naczynia.

q       Opiekuję się młodszym rodzeństwem.

q       Potrafię odkurzyć pokój.

q       Umiem zrobić herbatę.

q       Umiem jeździć na rowerze.

q       Pięknie piszę w zeszycie.

q       Umiem bezbłędnie liczyć.

q       Dobrze pełnię dyżury klasowe.

q       Umiem ładnie rysować.

q       Mam przyjaciela.

q       Umiem słuchać innych.

q       Koledzy i koleżanki lubią się ze mną bawić.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2006/2007

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”