Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

13408  odsłona

mgr Agnieszka Lewandowska: Konkurs czytelniczy

mgr Agnieszka Lewandowska
nauczycielka języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Olsztynie

KONKURS CZYTELNICZY DLA KLASY V
SPRAWDZAJˇCY ZNAJOMO¦Ć LEKTUR

„W ¶wiecie mitologii”

 1. Zasady konkursu.
 2. Cele konkursu.
 3. Wykorzystanie efektów konkursu.
 4. Test konkursowy.
 5. Karta odpowiedzi.
 6. Klucz odpowiedzi.

Ad. A. Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pi±tych.
 2. Liczba uczestników jest dowolna.
 3. Uczniowie bior±cy udział w konkursie powinni znać następuj±ce mity:
  1. „Stworzenie ¶wiata”,
  2. „Przygody Odyseusza”,
  3. „Syzyf”,
  4. „Herkules”,
  5. „Prometeusz”,
  6. „Dedal i Ikar”,
  7. „Nić Ariadny”,
  8. „Narcyz”.
 4. Każdy z uczniów otrzymuje test składaj±cy się z 27 pytań, zawieraj±cych 1 lub 2 poprawne odpowiedzi.
 5. Uczestnicy otrzymuj±cy najwyższ± liczbę punktów s± nagradzani (ocen± cz±stkow± z języka polskiego lub nagrod± rzeczow±).

Ad. B. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowania kultur± starożytnych Greków.
 2. Wzbogacenie wiedzy z zakresu literatury antycznej.
 3. Poznanie niezwykłych wzorców osobowych.
 4. Dostrzeżenie ponadczasowego znaczenia mitologii greckiej i jej miejsca w tradycji i kulturze.
 5. Doskonalenie umiejętno¶ci rozwi±zywania zadań testowych.

Ad. C. Wykorzystanie efektów konkursu:

 1. Omówienie wyników i pytań konkursowych następuje na lekcji języka polskiego, w ten sposób cała klasa ma możliwo¶ć wzbogacić swa wiedze na temat bogów i bohaterów starożytnej Grecji.
 2. Innym sposobem może być prezentacja na forum klasy osób, które uzyskały najwyższe wyniki i poproszenie ich, aby opowiedziały najbardziej interesuj±cy ich zdaniem mit lub scharakteryzowały najbardziej kontrowersyjnego bohatera mitycznego.

Ad. D.

Test oraz karta i klucz odpowiedzi znajduj± się w pliku pdf dostępnym na stronie Autorki

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”