Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

3857  odsłona

Iwona Gunia: Nasza mała ojczyzna - Jesteśmy na Kaszubach

mgr inż. Iwona Gunia,
nauczycielka przedmiotów zawodowych

 

Program ścieżki międzyprzedmiotowej

NASZA MAŁA OJCZYZNA
JESTEŚMY NA KASZUBACH

przeznaczony do realizacji
w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni

„… pielęgnujmy dawne przodków obrzędy: to, co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie, a to co było, cośmy od Ojców zasłyszeli, lub żeśmy sami jeszcze widzieli, przekażmy tym co po nas przyjdą: pomni, że gdzie przeszłość, tam i przyszłość będzie...”

Leon Potocki (1854)

„… Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu...”

Jan Paweł II, Sopot 5 czerwca 1999r.

„… Edukacja regionalna umożliwia znalezienie swych etnicznych korzeni i kształtuje poczucie grupowej przynależności, wzmacnia fundament społeczno-kulturowej tożsamości. Jeśli człowiek pozbawiony jest możliwości utożsamiania się z konkretną tradycją, ze wspólnotą większą od rodziny, lecz mniejszą od narodu, z obyczajem i językiem czy dialektem wyróżniającym go pomiędzy milionami, zatraca się w bezczasowości i masie.”

(z artykułu prof. Brunona Synaka)

Wstęp

Obowiązkiem szkoły w Polsce jest takie kształcenie i wychowanie, które służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (preambuła do ustawy o systemie oświaty).

Warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Związek z własnym regionem jest sprawą istotną, ponieważ kształtuje poczucie przynależności społecznej, narodowej, postawę patriotyczną, międzyludzką. Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Edukacja regionalna umożliwia bycie podmiotem a nie przedmiotem toczących się procesów kulturowych, uczniowie stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na współpracę z jednostkami samorządowymi regionu, przygotowują się do roli aktywnego współgospodarza regionu i kraju.

Program powstał na podstawie wprowadzonej do realizacji w nauczaniu ścieżki między­przedmiotowej ,,Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” [1] .

Pozwala na poznawanie kultury regionu Kaszub ze szczególnym zwróceniem uwagi na dorobek kulturalny i historyczny najbliższej okolicy – miasta Gdyni, gminy, powiatu, Uwzględnia też specyfikę szkoły i jej społeczności .

Uczniowie zdobędą wiedzę o regionie w odniesieniu do treści nauczania przedmiotów: języka polskiego i historii, geografii, chemii, organizacji i techniki pracy w hotelarstwie, organizacji usług turystycznych,  technologii gastronomicznej, zajęć praktycznych, przedsiębiorczości – przy pomocy nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej, techniki prac biurowych, a także nauczycieli języków obcych.

Biorąc pod uwagę fakt, że szkoła nasza kształci też techników hotelarzy i techników obsługi ruchu turystycznego w policealnym Studium, program uwzględnia przygotowanie słuchaczy tych szkół do aktywnej promocji regionu w kraju i za granicą.

 

Treść całego Programu znajduje się w pliku w formacie PDF na stronie Autorki (przyp. red.)[1] Mrówczyńska G. (2000). Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie (konferencja wojewódzka). Przegląd Edukacyjny nr 2 (26)


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”