Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 – weryfikacja zadań rzeczowych

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 13:28

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2889.2017.MN. , wraz z objaśnieniami źródeł danych.

W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://strefasio.men.gov.pl/), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone następujące dokumenty:

  1. wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.,
  2. zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.
  3. objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów/wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST,
  4. informacje kontaktowe do sekretariatów departamentów merytorycznych MEN.

W przypadku dokonania korekt w liczbie uczniów (wychowanków, osób korzystających) szkół i placówek oświatowych ujętych w wykazach w poszczególnych pozycjach (wagach algorytmu), a także liczby etatów nauczycieli należy przekazać właściwemu kuratorowi oświaty pełną bazę danych SIO z naniesionymi korektami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Zweryfikowane dokumenty należy przekazać do MEN, poprzez platformę ePUAP, wyłącznie w sytuacji:

  • konieczności dopisania szkół (placówek) pominiętych na wykazie,
  • wykreślenia z wykazu tych szkół, które nie powinny być subwencjonowane (w szczególności dotyczy to szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek, które nie będą dotowane w 2018 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego).

Bożonarodzeniowe życzenia Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 10:36

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę całemu środowisku polskiej oświaty dużo zdrowia, wiele radości i pomyślności. Niech ten najpiękniejszy czas w roku upłynie w dobrej, serdecznej atmosferze w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę Państwu również zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Aby Nowy Rok 2018 obfitował w wiele szczęśliwych chwil oraz pozwolił na spełnienie marzeń.

Świąteczny czas to także doskonała okazja, aby przekazać podziękowania za całoroczny trud i poświęcenie. Dziękuję, że każdego dnia są Państwo blisko swoich podopiecznych pomagając im zrozumieć otaczający ich świat.

Najserdeczniejsze życzenia kieruję również do kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów – przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Niech nadchodzące Święta i Nowy Rok upłyną w spokoju, ciepłej i serdecznej atmosferze, a radość i nadzieja towarzyszą Państwu każdego dnia.

Zdrowych i spokojnych Świąt!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 09:37

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od pracy dla nauczycieli, ani dniami ich urlopu wypoczynkowego (urlop przysługuje nauczycielom w okresie ferii letnich i zimowych). W trakcie przerwy – w dni robocze – nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły (w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z przepisów Kodeksu pracy). Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w trakcie przerwy świątecznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych.

Natomiast dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marsz Żywych 2018 – informacja o naborze uczestników

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 15:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nabór uczestników „Marszu Żywych 2018” będzie przeprowadzony w dniach 2-14 stycznia 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.men.gov.pl. Już dziś serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Szkołom zakwalifikowanym do udziału w Marszu proponujemy wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w okresie od 12 lutego do 31 marca 2018 r. Szkoły nie ponoszą kosztów biletu do Muzeum, jedynie dojazdu uczniów do i z Muzeum.

Przyszłoroczny Marsz Żywych odbędzie się w czwartek, 12 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz program wizyty zostaną przekazanie zakwalifikowanym szkołom w terminie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator Programu „Marsz Żywych”, telefon: (22) 3474 312.

Wyjaśnienia MEN w sprawie organizacji jasełek w szkołach i placówkach oświatowych

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 14:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej reaguje na każde sygnały ze strony zaniepokojonych rodziców i opiekunów dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W każdej takiej sytuacji staramy się indywidualnie zapoznać się ze stanem faktycznym spraw zgłaszanych do MEN. Pragnę dodać, że do dyspozycji rodziców i opiekunów są również kuratorzy oświaty w każdym województwie.

Jednocześnie warto zauważyć, że:

Preambuła ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe wskazuje, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ponadto podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) ) wskazuje, że kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Podstawa programowa wskazuje również, że działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Warszawa, 19 grudnia 2017 r.

Polska i Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja w Warszawie z udziałem ekspertów MEN

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 09:34

Funkcjonowanie Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie Eurodoradztwo oraz przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w projekcie Europass, jak również system uznawania kwalifikacji zawodowych w UE oraz potwierdzanie efektów uczenia się w systemie oświaty – to główne tematy konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji, która odbyła się 20 grudnia br. w Warszawie, uczestnicy mieli okazję uzyskać informację na temat działań Punktu Koordynacyjnego do spraw Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, funkcjonującego w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym także utworzonej strony internetowej punktu http://prk.men.gov.pl. Ważnym aspektem wydarzenia była możliwość nawiązania współpracy między osobami i instytucjami, dla których zagadnienia związane z ramami kwalifikacji są istotne.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kuratoriów oświaty, wojewódzkich urzędów pracy, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ministerstw.

Wieloletnia praca ekspertów pozwoliła na opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – jednego z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia ona również porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), również charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia.

Minister Edukacji Narodowej jest ministrem koordynatorem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zaś na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Oznacza to, że koordynuje i nadzoruje on cały obszar zmian związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W MEN systemem kwalifikacji zajmuje się Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Zintegrowany System Kwalifikacji funkcjonuje w Polsce od prawie dwóch lat. Jest on narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego cel to zwiększenie jej dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Przez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie się tych kwalifikacji do siebie oraz do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.

W systemie tym ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym, a także społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Jednocześnie dzięki ZSK pracodawcy uzyskują nie tylko nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników i planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018 ogłoszony

MEN - aktualności - śr., 20/12/2017 - 16:10

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.

Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach „Programu SKS” w 2018 r.:

– Kwota w naborze na 2018 rok wynosi 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
– Minister sportu wyłoni 16 wojewódzkich operatorów programu i jednego operatora krajowego.
– Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
– Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2018 r.
– Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło 289904 uczestników, 12738 nauczycieli z 9732 szkół.

Celem programu jest:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zapraszamy do składania wniosków.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Betlejemskie Światło Pokoju w MEN

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

Podczas uroczystości w gmachu MEN, która odbyła się 19 grudnia br. obecni byli pozostali członkowie kierownictwa ministerstwa oraz pracownicy resortu.

Szefowa MEN dziękując harcerzom podkreśliła, że przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju związane jest z chrześcijaństwem, ale także symbolizuje wzajemną przyjaźń i życzliwość między wszystkimi ludźmi.

– Mam nadzieję, że Betlejemskie Światło Pokoju trafi do każdej szkoły i placówki oświatowej – zarówno w kraju, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Dziękujemy harcerzom za ich braterską pomoc i gotowość do czynienia dobra każdego dnia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej, miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej każdego roku uczestniczy w tej akcji.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a jego przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 15:40

Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Już 12 stycznia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piąta edycja tego wydarzenia.

Tego dnia zostanie przeprowadzonych 16 sesji tematycznych, które poprowadzą eksperci z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Uczestnicy spotkania poznają ofertę Programu, zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, realizacji projektów oraz ich rozliczania. Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego po raz pierwszy odbędą się także Targi Dobrych Praktyk, które będą doskonałą okazją by poznać interesujące projekty zrealizowane przez beneficjentów oraz wymienić się doświadczeniami.

Na wszystkie sesje obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2018/

Rejestracja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na miejsce wydarzenia.

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 15:17

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), poniżej zamieszczona została aplikacja do rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2017.

Wzór rozliczenia wersja 1.xls

Uwaga!
Do rozliczenia dotacji za rok 2017 zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) stosować się będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875).

Platforma e-learningowa dla zawodu obuwnik – projekt Erasmus

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 19/12/2017 - 14:54

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego zapraszamy do korzystania z zasobów platformy e-learningowej dla zawodu obuwnik.

Wspomniana platforma jest częścią realizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego projektu „SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” (program ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne). Zamieszczony na platformie kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy.

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 19/12/2017 - 10:08

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek, 18 grudnia br. przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019 z:
• języka polskiego
• matematyki
• języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego).

Arkusze opublikowane są na stronie internetowej CKE.

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

MEN - aktualności - pon., 18/12/2017 - 23:24

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek, 18 grudnia br. przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019 z:

• języka polskiego
• matematyki
• języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego).

Arkusze opublikowane są na stronie internetowej CKE.

W przypadku wszystkich ww. przedmiotów opublikowane zostały:

• arkusze egzaminacyjne:

– w formie standardowej (dla uczniów bez niepełnosprawności oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
– w formie dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
– dla cudzoziemców

• zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych.

Dodatkowo w przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych opublikowane zostały nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz transkrypcje nagrań.

Zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wszystkich wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Siódmoklasiści mogą zatem jeszcze nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu.

Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela.

Zdecydowanie odradzamy wykorzystywanie arkuszy jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej jako materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie. Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego, który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r. Stanowią niejako zbiór dodatkowych zadań, uzupełniający zadania opublikowane w informatorach.

W grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Kształcenie uczniów w szkołach kolejowych – spotkanie szefowej MEN w Polskich Liniach Kolejowych

MEN - aktualności - pon., 18/12/2017 - 21:46

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w poniedziałek, 18 grudnia br. z przedstawicielami spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz reprezentantami szkół kształcących uczniów na kierunkach kolejowych.

Głównym tematem dyskusji była promocja kształcenia zawodowego oraz możliwości pozytywnych zmian w procesie nauki i zdobywania doświadczeń praktycznych przez uczniów, którzy chcą podjąć pracę w branży kolejowej.

– Dziękuję za deklarację aktywnej współpracy z Państwa strony. Nie wyobrażamy sobie zmian w szkolnictwie zawodowym bez udziału przedstawicieli konkretnych branż, takich jak m.in. kolejowa – powiedziała minister Anna Zalewska. – Musimy wspólnie przekonać młodych ludzi, którzy już wkrótce będą decydować o wyborze swojej ścieżki kariery, aby brali pod uwagę kształcenie na kierunkach zawodowych. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w tym zakresie ze strony MEN – dodała minister edukacji.

Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracuje z 35 szkołami w całej Polsce kształcącymi na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. PLK podczas praktyk zapewniają uczniom możliwość zdobycia doświadczenia u boku wykwalifikowanych pracowników. Szkolne pracownie dydaktyczne wyposażane są w sprzęt, który wspomaga zdobywanie i utrwalanie umiejętności. Zarządca infrastruktury kolejowej wspiera również przyszłych kolejarzy także finansowo – to jeden z elementów współpracy patronackiej z placówkami oświatowymi, który uruchomiono w czerwcu 2010 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Waga próbnej matury

Belferblog - pon., 18/12/2017 - 20:40
Trochę trwało, zanim nauczyciele sprawdzili próbną maturę. Jeszcze dłużej jednak uczniowie będą próbowali zrozumieć, dlaczego w jednych szkołach wyniki są wpisywane do dziennika z wagą zero (nie ma wpływu na ocenę końcową), a w innych nawet z wagą pięć. Przecież …

47. rocznica Grudnia ‘70 – uroczystości w Szczecinie z udziałem wiceministra Maciej Kopcia

MEN - aktualności - pon., 18/12/2017 - 11:06

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 17 grudnia br. pod bramą Stoczni Szczecińskiej. Poprzedziła je Msza Święta w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Stanisława Kostki.

Udział w wydarzeniu wziął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, szef Urzędu ds. Osób Represjonowanych i Kombatantów Jan Kasprzyk, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.

– Nasza wolność mierzy się krzyżami miłosierdzia, ale też krzyżami wartości i krzyżami wolności – mówił premier Mateusz Morawicki podczas uroczystości w Szczecinie.- Jesteśmy tym krzyżom winni wierności i wykonanie ich testamentu, a wykonanie to wolna, silna i sprawiedliwa Polska – dodał szef rządu.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska szefowa Kancelarii Prezydenta RP. – Bohaterowie szczecińskiego grudnia mają trwałe miejsce w panteonie Polaków zasłużonych dla naszej niepodległości – wskazał w liście Prezydent.

Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych, była też salwa honorowa i składanie kwiatów pod tablicą i pomnikiem upamiętniającym ofiary Grudnia 70’. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Anioła Wolności na placu Solidarności.

Wydarzenia Grudnia 1970 w Szczecinie

17 grudnia 1970 roku, na wieść o ogłoszeniu przez ówczesne władze państwowe podwyżek cen żywności, w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie wybuchł strajk. Stoczniowcy wyszli na ulice. Dołączali do nich pracownicy innych zakładów oraz mieszkańcy Szczecina.

Demonstranci przeszli do centrum miasta pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, chcąc rozmawiać z przedstawicielami władz partii. Ponieważ nie spełniono ich postulatu, manifestanci podpalili gmach komitetu. W odpowiedzi milicja i wojsko zaczęły strzelać w kierunku tłumu. Zginęło wówczas 16 osób, ponad 100 zostało rannych. Ciała zabitych chowano po kryjomu w nocy. W pochówku mogła uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina.

Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu znalazły swoje miejsce w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w projekcie nowej podstawy programowej do 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Więcej informacji na www.grudzien70.ipn.gov.pl.

Fot. KPRM / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wigilia do d…

Belferblog - ndz., 17/12/2017 - 13:59
Za tydzień Wigilia, w pracy nieco wcześniej. Zapowiada się, że przynajmniej ta szkolna będzie zaprzeczeniem chrześcijańskich wartości. Sporo osób mówi, że nie przyjdzie, ponieważ nie ma ochoty ani przyjmować życzenia, ani tym bardziej składać. Pierwszy problem to pieniądze. Szkoła nie …

Zagrożenia przed świętami

Belferblog - pt., 15/12/2017 - 18:59
Nauczyciele wystawili uczniom zagrożenia oceną niedostateczną. Niektórzy wręcz sypnęli jedynkami, tak na wszelki wypadek, bo bez uprzedzenia rodziców o zagrożeniu nie można postawić tej oceny na koniec półrocza. Poprzednie pokolenia były bardziej buntownicze, więc jak ktoś miał średnią np. 2,2, …

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

MEN - aktualności - pt., 15/12/2017 - 16:59

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany służące poprawie jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach a w części za zdany egzamin.

Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Ponadto w algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

• nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
• urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
• podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły aby mogła obejmować 7 i 8 klasy,
• dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
• urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).

Podpisane 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Konferencja podsumowująca pierwszy rok projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 15/12/2017 - 14:16

W połowie grudnia w Kijowskim Budynku Nauczyciela odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Spotkanie moderował Paweł Hobzey – Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Roman Shyyan – ukraiński koordynator projektu. Polskę reprezentowała Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Marek Kuberski, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent