Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - śr., 28/02/2018 - 09:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 27 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat, które podejmą wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922.

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz tegorocznego posiedzenia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy. Na stronie internetowej znajdziecie również Regulamin oraz przygotowany przez IPN Przewodnik uczestnika XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Zapraszamy do udziału!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

MEN - aktualności - wt., 27/02/2018 - 09:39

Głównym przepisem ustanawiającym wysokość dotacji na uczniów ww. szkół jest przepis art. 26 ust. 2 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten stanowi, że na każdego ucznia tych szkół dotacja w ujęciu rocznym powinna stanowić kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku wypłacania tej dotacji. Warunkiem otrzymania części dotacji w danym miesiącu jest uczestniczenie ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym miesiącu (co oznacza, że jeśli uczeń nie spełni tego warunku np. w okresie styczeń – kwiecień to wysokość dotacji należnej szkole za takiego ucznia będzie stanowiła 8/12 kwoty przewidzianej na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w ujęciu rocznym). Dodatkowo przepisy art. 34 ust. 3 doprecyzowują sposób kalkulacji dotacji dla szkoły w związku z warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ucznia.

Zgodnie z wyżej przytoczoną generalną zasadą kwota dotacji na danego ucznia, w ujęciu rocznym na rok budżetowy 2018, stanowi iloczyn finansowego standardu “A” i wskaźnika korygującego “Di” dla danej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018 oraz współczynnika określonego dla danego ucznia przy statystycznej liczbie uczniów Ur,i. Dodatkowo w celu obliczenia kwoty dotacji na konkretnego ucznia do powyższej kwoty należy dodać kwotę wynikającą z wartości wag przypisanych do danego ucznia (wartości wag są wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. 2017 r., poz. 2395). W tym celu należy pomnożyć ww. finansowy standard “A” dla roku 2018 przez ww. wskaźnik korygujący “Di” oraz przez sumę wartości wag algorytmu odpowiednich dla konkretnego ucznia.

Na mocy art. 45 ww. ustawy, w okresie styczeń – marzec 2018 r., wysokość kwoty dotacji (w ujęciu rocznym) ustala się z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym (rok 2017), natomiast w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (od 1 kwietnia 2018 r.) – w roku budżetowym (rok 2018) z określeniem zasad wyrównania kwoty dotacji na ucznia od początku roku budżetowego. Ustalenie kwoty dotacji w pierwszych miesiącach roku budżetowego zgodnie z art. 45 (tj. do czasu aktualizacji) ma na celu jedynie przejściowe uregulowanie wysokości dotacji, kiedy to jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała tzw. metryczek subwencyjnych, w których znajdują się dane do wyliczenia kwoty dotacji na dany rok budżetowy (wskaźnik korygujący „Di”, finansowy standard „A”). Docelowo, zgodnie z przepisem materialnym i wykładnią celowościową art. 26 ust. 2 wysokość dotacji na ucznia w danym roku budżetowym odpowiada wysokości subwencji w tym samym roku budżetowym (tj. stanowi kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku), tak aby środki które są naliczane dla danej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w danym roku budżetowym, m.in. na uczniów szkół dotowanych, zostały przekazane do dotowanej szkoły w wysokości odpowiadającej kwotom subwencji oświatowej na ten sam rok.

Ponadto, zgodnie z celowościową wykładnią przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5, ustawodawca zapewnia wypłatę rocznej wysokości kwoty dotacji w 12 częściach oraz ogranicza wahania wysokości miesięcznej kwoty dotacji z miesiąca na miesiąc, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej szkoły w ciągu roku. W istocie zapisy art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 stanowią, że racjonalny i celowościowy podział kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2, powinien zostać dokonany w ten sposób, aby czas pomiędzy kolejnymi ratami umożliwiał zapłatę finansowych zobowiązań szkoły (np. płatności związane z comiesięczną wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli), a także aby ewentualne zmiany wysokości rat w wyniku aktualizacji kwoty dotacji nie skutkowały problemami z zapłatą tych zobowiązań (np. konieczność wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości wynikającej z zwartych umów na określony czas). Przy czym ustawa nie nakazuje wypłaty kwoty dotacji w równych częściach. Nierówność poszczególnych części dotacji może jednak wynikać jedynie z interpretacji przepisów prawa, np. gdy poszczególne części dotacji będą zmieniać się w wyniku aktualizacji kwoty dotacji (zgodnie z art. 43 ust. 1) lub gdy w wyniku aktualizacji kwoty dotacji należy wyrównać wysokość kwoty dotacji wypłaconej od początku roku budżetowego (zgodnie z art. 43 ust. 4) lub też gdy ustalona miesięczna kwota dotacji ma na celu realizację wykładni celowościowej przepisu stanowiącego o wysokości rocznej kwoty dotacji w danym roku budżetowym (zgodnie z art. 26 ust. 2).

Mając na względzie celowościową wykładnię przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 oraz celowościową wykładnię przepisu art. 26 ust. 2, ustanawiającego wysokość kwoty dotacji w danym roku, należy tak ustalić wysokość pierwszych trzech części dotacji w 2018 r., aby możliwym było wypłacenie dotacji w ujęciu rocznym w kwocie ustalonej w art. 26 ust. 2 (tj. w kwocie na ucznia równej kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018).

Biorąc pod uwagę, że został już opublikowany algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. jednym z możliwych rozwiązań, jest ustalenie części dotacji za okres styczeń – marzec w wysokości wynikającej z kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla roku 2018 (którą można już dość dokładnie oszacować) lub do oszacowania wysokości kwoty dotacji za okres styczeń – marzec wykorzystać finansowy standard „A” i wskaźnik korygujący „Di” z roku 2017 oraz wartości wag i współczynniki przy statystycznej liczbie uczniów „Ur,i” ustalone w algorytmie podziału subwencji na rok 2018. W takich przypadkach zagwarantowane będzie udzielenie dotacji w kwocie określonej lub bliskiej tej opisanej w art. 26 ust. 2, z jednoczesną gwarancją możliwie małej zmiany części dotacji z miesiąca na miesiąc, co jest celem przepisu art. 43 ust. 5 i nie stoi w sprzeczności z zapisami art. 34 ust. 1.

Ponadto, od 2018 roku niezależnie od kwoty wypłacanej na ucznia zgodnie z art. 26 ust. 2, szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi na każdego ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przysługuje dotacja na mocy art. 26 ust. 5.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego dla podmiotów stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Nabór na projekty w ramach Project Support Facility

MEN - aktualności - wt., 27/02/2018 - 09:31

Informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego otworzył nabór na projekty dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility. Zachęcamy do udziału. Nabór trwa do 31 marca br.

Projekty powinny wpisywać się w jeden z długookresowych priorytetów RPMB dotyczący budowy tożsamości regionalnej. Mają one przekładać się na zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, odnosząc się do poczucia wspólnoty w ramach regionu bałtyckiego.

Przy ocenie projektów z dziedziny kultury nacisk będzie kładziony zarówno na ich wartość artystyczną, jak i fakt wykorzystania kultury jako pomostu, umożliwiającego przezwyciężanie różnic społecznych i politycznych.

Projekty powinny mieć charakter transnarodowy i nawiązywać do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Maksymalna kwota dofinansowania to 65 tysięcy euro. Więcej informacji na stronie: www.cbss.org/psf

Czekamy na opozycję

Belferblog - pon., 26/02/2018 - 19:35
Za nami wybory do samorządu szkolnego. Głosowali tylko uczniowie. Niektórzy nie chcieli brać udziału w wyborach, ponieważ źle oceniają pracę samorządu. Uważają, że zamiast działać na rzecz uczniów, wykonuje polecenia dyrekcji. Samorząd powinien działać na rzecz swoich wyborców, czyli uczniów. …

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – kompleksowe wsparcie uczniów zdolnych

MEN - aktualności - pon., 26/02/2018 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 26 lutego br. wzięła udział w konferencji dotyczącej uruchomienia projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Program ma być wsparciem rozwiązań na rzecz pracy z uzdolnioną informatycznie młodzieżą szkolną.

W spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.

Minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podsumowała dotychczasowe działania MEN wspierające informatyzację szkół i placówek oświatowych. Przypomniała również o szkoleniach dla nauczycieli z zakresu podnoszenia cyfrowych kompetencji, w tym z zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

– Mamy kompleksowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji szkół. Od 1 września 2017 roku programowanie jest stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarówno Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania szkół na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – wskazała szefowa MEN.

W tym roku szkolnym Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli mają za zadanie przeszkolić nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Szkolenia są realizowane przez wszystkie województwa w Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem. Ogółem w ramach priorytetu zaplanowano 1070 szkoleń. Dodatkowo we wszystkich województwach przeprowadzono szkolenia z ochrony danych osobowych w kontekście ochrony danych w sieci oraz z zakresu prawa w internecie z uwzględnieniem praw autorskich i korzystania z wolnego oprogramowania.

Minister Anna Zalewska przypomniała ponadto, że dzięki ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęto starania o to, aby każda szkoła w Polsce została podłączona do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

– Działa również program „Aktywna Tablica”, z którego skorzystało blisko 6 tys. szkół. W ubiegłym roku w pilotażu nauki programowania uczestniczyło 1600 szkół – dodała szefowa MEN.

Z kolei wiceminister Marek Zagórski, przedstawiając projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, powiedział:

– Nasz projekt jest skierowany do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, a także techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Zakłada powstanie i wspieranie od września 2018 r. do końca 2023 r. (60 miesięcy) w systemie pozalekcyjnym kół algorytmiki oraz programowania na terenie całej Polski – dodał.

Z zajęć kół algorytmiki i programowania skorzysta co najmniej 7 tysięcy uczniów. Natomiast kwalifikacje do prowadzenia zajęć zdobędzie ponad 700 osób, które uzyskają również dostęp do szkoleń uzupełniających, materiałów edukacyjnych oraz zadań testowych i mentoringu. Osoby te będą także otrzymywać granty celowe.

– Centrum Mistrzostwa Informatycznego to tylko jedno z całej palety działań, które pozwolą naszej gospodarce wziąć udział w cyfrowej rewolucji. Z pomocą funduszy unijnych już teraz podłączamy 10 tys. szkół do internetu. Niebawem dołączy do nich kolejne 4 tys. placówek. Wkrótce ruszą też nieoprocentowane pożyczki do 18 tys. zł na szkolenia dla osób, które chciałyby zostać programistami – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla stworzenia systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania – kluczowych kompetencji w cyfrowym świecie.

Projekt CMI jest elementem wielu powiązanych ze sobą działań, które mają na celu stworzenie oraz zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wyłaniania talentów informatycznych, szkolenia uzdolnionej młodzieży oraz sprawdzania ich postępów. Uczestnicząc w kolejnych etapach procesu doskonalenia umiejętności, mistrzowie algorytmiki i programowania będą przygotowywani do podejmowania najważniejszych wyzwań świata cyfrowego. Chodzi tu m.in o możliwość uczestniczenie w światowych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych, tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na unikalnych umiejętnościach w zakresie programowania.

Ponadto wykorzystując doświadczenia oraz sukcesy polskich informatyków, CMI będą podejmować działania na rzecz podtrzymywania i umacniana powszechnej w świecie bardzo wysokiej opinii o polskiej szkole informatycznej, sprowadzającej do naszego kraju wiele inwestycji zagranicznych.

Projekt CMI zostanie zrealizowany na terenie całej Polski i będzie opierał się na instytucjonalnej sieci wsparcia rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie. Miejscami realizacji zajęć dla uczniów mogą być zarówno szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne miejsca.

Zakłada się, że w zajęciach kółka uczestniczyć będzie od 8 do 12 uczestników. Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu. Biorący w nich udział uczniowie będą rekrutowani przez nauczycieli, którzy najlepiej znają swoich podopiecznych i potrafią ocenić ich kompetencje informatyczne.

W projekcie CMI mogą uczestniczyć szkoły i inne placówki, które udostępnią swoje zasoby na rzecz tworzenia polskiej marki algorytmiki oraz programowania w świecie.

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego powstanie bogata biblioteka zadań i materiałów edukacyjnych. Projekt ma także doprowadzić m.in. do stałego rozwoju metodyk edukacji wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży i rozwiązań sygnujących współzawodnictwo w postaci zawodów, konkursów, a także olimpiad informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego może liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 50 mln zł. Podział środków będzie zależeć od poziomu zainteresowania uczniów, szkół oraz osób prowadzących.

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Staną się również twórcami cyfrowej przyszłości.

Zachęcamy do włączenia się w projekt!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Zakończenie ferii zimowych

MEN - aktualności - pon., 26/02/2018 - 15:12

Dziś, po dwutygodniowej przerwie w nauce, do szkół powrócili uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Tym samym na terenie całego kraju zakończyły się ferie zimowe.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć lekcyjnych w dniach od 13 stycznia do 26 lutego br. miało ponad 4,5 mln uczniów (4.539.223) z 27.380 szkół dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego korzystali z zimowego wypoczynku od 13 do 28 stycznia, z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego od 20 stycznia do 4 lutego, a z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego od 27 stycznia do 11 lutego.

Następna przerwa w nauce – z okazji Świąt Wielkanocnych – potrwa od 29 marca do 3 kwietnia.

Według danych zawartych w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN podczas tegorocznych ferii zimowych na wypoczynku krajowym, zagranicznym i półkoloniach przebywało 327 446 dzieci na 8 287 zarejestrowanych wyjazdach (dane z 23 lutego 2018 r.).

 

Bezpieczne ferie

Przed feriami Ministerstwo Edukacji Narodowej w broszurze pn. „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” przypomniało rodzicom, nauczycielom i organizatorom wypoczynku o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczniów na zimowym wypoczynku. Informacje ułatwiły rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwiły zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa, natomiast organizatorom ułatwiły organizację wypoczynku.

W ramach przygotowań do zimowego wypoczynku swoje działania w regionach prowadzili również kuratorzy oświaty. Miały one na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku oraz wsparcie organizatorów wypoczynku. Przed rozpoczęciem ferii urzędy wojewódzkie i kuratoria oświaty organizowały spotkania informacyjne ze służbami uczestniczącymi bezpośrednio w nadzorze nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Ważnym działaniem, podejmowanym przez kuratorów oświaty, mającym na celu popularyzację dobrych praktyk oraz zasad prawidłowego organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, było opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych.

Materiały te oraz ważne komunikaty skierowane były zarówno do organizatorów, rodziców, jak i innych osób zainteresowanych wypoczynkiem. Informacje wskazywały na obowiązujące przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży, zasady jego organizowania, zgłaszania wypoczynku do bazy wypoczynku, kwalifikacji kierownika i wychowawców, instrukcji zgłaszania wypoczynku, procedur dotyczących kontroli, zawieszania lub zakończenia prowadzenia wypoczynku, itp.

 

Baza wypoczynku MEN

Na stronie MEN funkcjonuje Baza wypoczynku, do której każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek dokonania zgłoszenia. W systemie każdy rodzic lub zainteresowana osoba mogą sprawdzić, czy wypoczynek, w którym miało uczestniczyć jego dziecko, został zgłoszony do kuratora oświaty. Zgłoszenie wypoczynku do bazy wypoczynku stanowi o jego prawidłowej, zgodnej z przepisami organizacji. Organizator w zgłoszeniu ma obowiązek przedstawić m.in.: wykaz kadry z kwalifikacjami, zaświadczenia o niekaralności kadry, opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Rodzic z bazy wypoczynku mógł uzyskać wiele informacji o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach były przesyłane (elektronicznie za pomocą systemu) do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straży pożarnej, sanepidu).

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do kuratorów oświaty o aktywny nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży organizowanym w czasie ferii zimowych na terenie województw. Kuratorzy oświaty każdego roku prowadzą kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również w czasie ferii zimowych. Podobne kontrole prowadzi również straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania) oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W tym roku zadbano, aby dzieci i młodzież w czasie zimowego wypoczynku były bezpieczne, a rodzice mieli pewność, że wybrana forma wypoczynku odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami (została zgłoszona w bazie wypoczynku).

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekolekcje w Atlas Arenie

Belferblog - ndz., 25/02/2018 - 17:49
Uczniowie łódzkich gimnazjów, liceów i techników będą mieli rekolekcje nie tylko w szkole, nie tylko w kościele, ale także w hali widowiskowo-sportowej, zwanej Atlas Areną. Tak zażyczył sobie arcybiskup Grzegorz Ryś – podobno wielki amator przemawiania do tłumów. Ostatnio byłem …

Ksiądz jako wychowawca

Belferblog - sob., 24/02/2018 - 17:03
Zanim oburzy nas wiadomość, że katecheci mają być wychowawcami klas, nie zapominajmy, że już są wychowawcami szkół. Sprawują duchową pieczę nie tylko nad uczniami, ale także nad nauczycielami oraz dyrekcją. Nieomal nic się nie dzieje w szkole bez duszpasterskiej opieki …

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

MEN - aktualności - pt., 23/02/2018 - 17:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim czasie dokonało istotnych zmian przepisów, by wspomóc szkoły w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy, zarówno cudzoziemcami, jak i obywatelami polskimi powracającymi do Polski.

W rezultacie od 1 września 2017 r. umożliwiono organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla osób przybywających z zagranicy. Do oddziału przygotowawczego może zostać zakwalifikowany uczeń w przypadku stwierdzenia, że ma on trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Wśród takich problemów wymienić można te związane z m.in. wcześniejszym kształceniem za granicą lub zaburzenia komunikacyjne, związane z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego. Oddział przygotowawczy może być utworzony również w trakcie roku szkolnego.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do polskiego systemu oświaty, wprowadzenie ułatwień w adaptacji ucznia do nowych warunków nauki, uzyskanie szybkiej i efektywnej nauki języka polskiego, w tym języka specjalistycznego, niezbędnego do aktywnego udziału w zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczania w istniejących w szkole klasach regularnych, a tym samym – pełne włączenie i zintegrowanie uczniów z polskim systemem oświaty. Dlatego też czas nauki ucznia w oddziale przygotowawczym został ograniczony do roku szkolnego, w którym uczeń został przyjęty do oddziału, przy czym istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu nauki, ale nie więcej niż o jeden rok szkolny.

Ponadto dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Ucznia cudzoziemca może wspierać w szkole osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, władająca językiem kraju pochodzenia ucznia – przez 12 miesięcy.

W przypadku egzaminów zewnętrznych:

a) dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę i tradycję oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia polegające na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu oraz na wykorzystaniu na egzaminie odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego) oraz odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminów;

b) jeśli uczeń obywatel polski w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może do niego przystąpić w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Uczniowie przybywający do Polski z obcego systemu edukacji nie muszą nostryfikować świadectw uzyskanych za granicą. Wyjątkiem są szkoły policealne, do których są przyjmowani słuchacze na podstawie dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, które musi być uznane lub potwierdzone.

Dla uczniów cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne. Koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela i koszty podręczników pokrywa organizujący naukę.

Na zadania związane z kształceniem uczniów przybywających z zagranicy przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego cześć oświatowa subwencji ogólnej. Przewidziano w niej dodatkowe wagi, obejmujące uczniów korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu poddziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 jest to waga P41=1,5. Wprowadzono również wagę na ucznia oddziału przygotowawczego P42=0,3.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje corocznie konkurs na realizację zadań publicznych „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Jednym z celów konkursu w 2017 r. było dofinansowanie projektów na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz wspomagających podjęcia nauki w publicznych szkołach. W ramach konkursu ministerstwo dofinansowało m.in. projekt zakładający przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, w szczególności pracujących w oddziałach przygotowawczych, do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w zakresie nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. Opracowane w ramach konkursu materiały są dostępne na stronie: www.fundacjareja.eu/projekt-w-polskiej-szkole-dobiega-konca

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułu w dzienniku „Rzeczpospolita” pt. „Miliony za zmiany w szkołach”, opublikowanego 23 lutego 2018 r.

MEN - aktualności - pt., 23/02/2018 - 16:39

Zapewniliśmy finansowanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na 2017 r. zostało uwzględniane dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do 2016 r. o 413 mln zł na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Średnio na dziecko kwota wynosi ok. 4,3 tys. zł. Samorządy otrzymają łącznie dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w wysokości 1,4 mld zł.
Samorządy otrzymały w tym roku prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych.

Już w czerwcu i lipcu 2017 r. przekazaliśmy prawie 53 mln zł 927 samorządom na doposażenie świetlic, remonty i zakup mebli. MEN, w porozumieniu z samorządami, ustalił maksymalne limity dofinansowania na poszczególne kryteria, dostosowując je do średniej wartości wnioskowanej w skali kraju. Kwota przyznana stanowi realne i znaczne wsparcie w wykonaniu zadania. Wnioski niektórych samorządów opiewały na bardzo wysokie kwoty, znacznie przewyższające średnie kwoty z pozostałych wniosków. Aby zapewnić sprawiedliwy i racjonalny podział rezerwy, został nałożony maksymalny limit dofinansowania. W tym roku przyjęto racjonalne, maksymalne kwoty dofinansowania, m.in.: na 1 sanitariat – 30 tys. zł, na wyposażenie 1 pomieszczenia do nauki (np. w meble, krzesła) – 10 tys. zł, na wyposażenie 1 świetlicy – 25 tys. zł.

W tym roku przyznaliśmy już w ramach rezerwy 0,4% 15 samorządom 907 tys. zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej.

38 samorządów otrzymało też 3,6 mln zł na wyposażenie nowych szkół w pomoce dydaktyczne. Dodatkowo, podzieliliśmy kwotę 34,9 mln zł pomiędzy 208 samorządów na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów w stosunku do wcześniej przyjętych danych).

W sumie z rezerwy 0,4% podzieliliśmy pomiędzy samorządy łącznie 92,5 mln zł.

Ponadto z rezerwy wypłacono samorządom dofinansowanie na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w kwocie 41,9 mln złotych. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły w 2017 r. 939 wniosków o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W wyniku weryfikacji uznano 894 wnioski jako zgodne z wymaganiami formalnymi określonymi w „Kryteriach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

Całkowite koszty wprowadzenia reformy zależą w dużym stopniu od indywidualnych decyzji samorządów. Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają wiele rozwiązań, które umożliwiają wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018, bez ponoszenia istotnych kosztów. Samorządy mają aż 5 lat na dostosowanie sieci szkół. W okresie przejściowym dysponują dużą swobodą w organizowaniu ich pracy. Mają wiele możliwości ich przekształcania.

Będziemy cały czas wspierać samorządy, w kolejnych latach zapewnimy dodatkowe środki w subwencji (w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł). Rozważamy uwzględnienie w kryteriach podziału rezerwy 0,4% dofinansowanie innych zadań wspierających samorządy w zakresie wdrażania reformy.
Samorządy mogą także znaleźć dodatkowe źródła finansowania na cele inwestycyjne w budżecie państwa w rezerwach: ogólnej i celowych (łącznie ponad 570 mln zł).

W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Na podwyżki pensji dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. przeznaczono dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc., co spowoduje, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc.
Szczególnie zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków pracy nauczycieli, dlatego wspieramy samorządy w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.

Między innymi z tego też względu został przygotowany rządowy program „Aktywna tablica”, w ramach którego szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. Na program w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Planuje się, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i szkół za granicą.

Warto przypomnieć również o wejściu w życie ustawy przewidującej stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Dzięki moim staraniom przez 10 lat szkoły nie będą ponosić kosztów korzystania z zasobów sieci.

Niebawem zostanie również uruchomiony projekt „Laboratorium”, który zakłada nowoczesny sposób kształcenia uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez młodych ludzi dzięki obserwacji i eksperymentowaniu. Będzie to możliwe m.in. przez doposażenie szkół podstawowych, szczególnie tych, które nie posiadały dotychczas specjalistycznych pracowni, w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii. Warto zaznaczyć, że w 2016 r. pracownie przedmiotowe posiadało zaledwie 18 proc. szkół podstawowych i 27 proc. gimnazjów.

Budżet państwa pokrywa koszty zakupu podręczników i ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Szkoła kupuje książki i ćwiczenia z dotacji MEN. W 2017 r. była to kwota 502 mln zł.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Uwaga media. Konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 23/02/2018 - 16:37

W poniedziałek, 26 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Ministerstwa Cyfryzacji (ul. Królewska 27) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

W spotkaniu uczestniczyć będą również Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Marek Zagórski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej informacji udziela:

• Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628.

Dodatkowe informacje

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla powstania systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych informatycznie uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i kodowania – będących kluczowymi umiejętnościami w cyfrowym świecie.

Projekt CMI jest częścią wielu powiązanych ze sobą działań mających na celu stworzenie oraz zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wyłaniania talentów informatycznych, szkolenia ich, sprawdzania postępów edukacyjnych oraz konfrontowania z zadaniami nieosiągalnymi dla uczniów i studentów kształconych w trybie tradycyjnym. Uczestnicząc w kolejnych fazach procesu doskonalenia umiejętności, mistrzowie algorytmiki i programowania przygotowywani są do podejmowania najważniejszych wyzwań świata cyfrowego takich jak uczestniczenie w światowych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych, tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na unikalnych umiejętnościach w zakresie programowania.

Projekt CMI realizowany na terenie całej Polski będzie opierał się na instytucjonalnej sieci wsparcia rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie. Miejscami realizacji zajęć dla uczniów prowadzonych w ramach projektu mogą być zarówno szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne miejsca.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

MEN - aktualności - pt., 23/02/2018 - 15:36

Obchodzony każdego roku Ogólnopolski Dzień Walki z depresją ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tą chorobą, przybliżyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu.

Depresja coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Szkoła odgrywa istotną rolę w walce z zaburzeniami depresyjnymi młodych ludzi. Nauczyciel podczas bieżącej pracy z uczniem może zaobserwować pierwsze objawy jego problemów i odpowiednio wcześnie zareagować.

Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Według szacunków organizacji do roku 2020 choroba ta stanie się drugim, najczęstszym po chorobach sercowych, problemem zdrowotnym.

W odniesieniu do statystyk dotyczących młodzieży szacuje się, że nawet u 20 proc. młodych ludzi przed ukończeniem 18. roku występują zaburzenia depresyjne, a co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w internecie.

Pierwsze symptomy depresji mogą być mylone z młodzieńczym buntem, a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków, jak również ich otoczenie. Dlatego zarówno rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej młodych, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi. Ważne jest to, aby w sytuacjach kryzysowych zarówno młodzi ludzi, jak i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.

Warto podkreślić, że od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny. Musi on uwzględniać wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. To połączenie umożliwia całościowe oddziaływanie – zarówno wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Odpowiedzią na wzrastający problem depresji wśród młodych ludzi są także zmiany w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która została poszerzona m.in. o treści z zakresu zdrowia psychicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 zadania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ponadto Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia materiały dla nauczycieli i rodziców dotyczące zdrowia psychicznego, organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.

W czerwcu 2017 r. ORE zorganizował konferencję „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”, której celem było pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży, jak również zwrócenie uwagi na możliwości przeciwdziałania samobójstwom uczniów.

W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją warto przypomnieć, że według WHO profilaktyka samobójstw w szkołach to przede wszystkim:

 • wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli,
 • wzmacnianie poczucia wartości uczniów,
 • trenowanie u uczniów wyrażania własnych emocji,
 • zapobieganie przemocy w szkole,
 • udostępnianie informacji o placówkach interwencji kryzysowych i psychiatrycznych,
 • wczesne rozpoznawanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym i ze zwiększonym ryzykiem samobójstw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do dyrektorów, nauczycieli, a także rodziców o reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży.

Depresja – działaj, reaguj!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Kurs polskiego języka migowego (PJM) – konferencja w MEN

MEN - aktualności - pt., 23/02/2018 - 13:22

W piątek, 23 lutego br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja dotycząca prezentacji kursu do nauki polskiego języka migowego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W konferencji uczestniczyli: minister Anna Zalewska oraz dr Paweł Rutkowski – kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Kurs polskiego języka migowego A1 część 1

Kurs polskiego języka migowego A1 część 2

Kurs polskiego języka migowego A2 część 1

Kurs polskiego języka migowego A2 część 2  

Zespół kierowany przez dr. Pawła Rutkowskiego, składający się z niesłyszących i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej, przygotował na zlecenie MEN serię 4 podręczników elektronicznych zatytułowaną Migaj razem z nami. Głównymi autorkami treści składających się na kurs są: Joanna Filipczak, Monika Grabowska-Dobrowolska i Małgorzata Limanówka.

Rozpoczynając konferencję, szefowa MEN podkreśliła, że dzieci i dorośli ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają szczególne znaczenie w systemie edukacji.

– Zmieniamy język, nie mówimy o dzieciach z niepełnosprawnościami, mówimy o specjalnej potrzebie – dodała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała również o zmianach prawnych, a także organizacyjnych w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Po raz pierwszy Ministerstwo Edukacji Narodowej powiedziało jednoznacznie i zapisało, że subwencji oświatowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami nie można przeznaczyć ani na inny typ szkół, ani na inne zadanie poza zadaniem oświatowym – zaznaczyła szefowa MEN.

Wchodzące w skład serii książki pomocnicze są skierowane do dzieci rozpoczynających naukę migania. Pierwszy tom, stworzony z myślą o uczniach w wieku ok. 6-7 lat, służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno-przestrzennej. Kolejne 3 tomy pomyślane są jako kontynuacja tomu pierwszego, przy czym każda część odpowiada jednemu półroczu nauki (przy typowym tempie pracy). Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata, a taki okres pozwala wykształcić kompetencję migową na poziomie wystarczającym do korzystania z innych materiałów w PJM (np. zaadaptowanych podręczników) nawet u dziecka, które nie miało wcześniej żadnego kontaktu z miganiem. Warto zauważyć, że modularna struktura kursu pozwala rozpocząć naukę na dowolnym poziomie (dopasowanym od indywidualnych kompetencji komunikacyjnych konkretnego ucznia).

Podręczniki z serii Migaj razem z nami nie zakładają biegłej znajomości języka polskiego przez ucznia – wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia bazują przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach oraz klipach wideo). Również wyjaśnienia gramatyczne opierają się w szerokim zakresie na eksplikacjach obrazkowych. Uniezależnia to proces nauki PJM od kompetencji gramatycznych w zakresie polszczyzny (które w wypadku wielu głuchych dzieci różnią się od kompetencji ich słyszących rówieśników).

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji multimedialnej, która umożliwia pracę z podręcznikiem na komputerze stacjonarnym – zarówno w domu, jak i w klasie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej). Materiał w PJM prezentowany jest w postaci klipów video.

Poszczególne części są zbudowane w oparciu o stałą strukturę, którą można scharakteryzować w następujący sposób:

 • kilkanaście lekcji w każdym podręczniku zostało podzielone na 4-5 rozdziałów tematycznych (ok. 230 stron na książkę);
 • nowe słowa (znaki migowe) wprowadzane są zarówno w izolacji (zakresy tematyczne: dom, rodzina, szkoła, kolory, zwierzęta itd.), jak i w kontekście pozwalającym za zapoznanie się z uzusem i łączliwością (krótkie teksty migowe, dialogi, bajki);
 • wprowadzane są również elementy gramatyki wizualno-przestrzennej (struktura zdania oznajmującego, struktura zdania pytajnego, wyrażanie relacji przestrzennych, podstawowe konstrukcje klasyfikatorowe itd.);
 • karty pracy dołączone do każdego rozdziału pozwalają na pracę z dzieckiem oraz powtarzanie materiału poza aplikacją;
 • w utrwalaniu nowego materiału, powtarzaniu oraz sprawdzeniu stopnia przyswojenia materiału z poprzednich lekcji pomagają odpowiednie ćwiczenia;
 • ważną część kursu stanowi funkcjonalny słowniczek.

Wybór reprezentatywnego dla PJM zasobu leksyki i konstrukcji gramatycznych został dokonany na podstawie obszernego korpusu wypowiedzi osób głuchych (największy zbiór nagrań migowych na świecie) stworzonego przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 22/02/2018 - 16:57

W piątek, 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem  Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej dotyczący kursu polskiego języka migowego przygotowanego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

W briefingu udział weźmie również dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorzy książek pomocniczych do nauki języka migowego.

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy (PJM).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Więcej informacji udziela:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628.

Dodatkowe informacje

Książki pomocnicze do nauki języka migowego zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego i skierowane są do uczniów rozpoczynających naukę migania. Składają się z czterech części i umożliwiają opanowanie języka migowego do poziomu A2. Seria stanowi zestaw materiałów umożliwiających naukę przez pełne dwa lata szkolne, nawet u dziecka, które nie miało dotąd kontaktu z miganiem.

Kurs języka migowego został opracowany przez zespół głuchych i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej. Jest on dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Zaproponowane w kursie rozwiązania w prezentacji treści umożliwiają naukę języka migowego również uczniom słyszącym.

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji multimedialnej, która umożliwia pracę na komputerze stacjonarnym – zarówno w klasie jak i w domu. Materiał w Polskim Języku Migowym przedstawiony jest w postaci klipów video. Wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia oparte są przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach). Również wyjaśnienia gramatyczne korzystają w szerokim zakresie z eksplikacji obrazkowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem szefowej MEN i Głównego Inspektora Transportu Drogowego

MEN - aktualności - czw., 22/02/2018 - 16:19

We czwartek, 22 lutego br. minister Anna Zalewska uczestniczyła w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 357 na warszawskim Bemowie. Wraz z szefową MEN zajęcia poprowadził Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Rozpoczynając lekcję bezpieczeństwa, minister edukacji zaznaczyła, że dzisiejsze zajęcia są „uzupełnieniem tego, co na co dzień robi nauczyciel, co na co dzień planuje dyrekcja szkoły”. Przypomniała, że treści z zakresu wychowania komunikacyjnego pojawiają się na każdym etapie edukacji. Tematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest realizowana podczas różnych zajęć lekcyjnych, m.in. z techniki, przyrody i informatyki.

Szefowa MEN dodała, że nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych kładzie nacisk na naukę udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym w sytuacjach komunikacyjnych.

W pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń podczas podróży samochodem i autokarem. Następnie dzieci zostały przeprowadzone przez minister Annę Zalewską i Głównego Inspektora przez specjalnie zainscenizowane miasteczko drogowe, w którym omawiano znaki drogowe i zasady ruchu. Odpowiadali na pytania zadawane przez Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Szefowa MEN, podsumowując lekcję, wyraziła uznanie dla wiedzy i aktywności dzieci. Jednocześnie poprosiła o przeprowadzenie podobnych zajęć dla pozostałych uczniów.

Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego została przygotowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W zajęciach uczestniczył także burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo Michał Grodzki.

Serdecznie gratulujemy dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 357 wspaniałej wiedzy dotyczącej zasad ruchu drogowego, a dyrekcji i nauczycielom gratulujemy zdolnych uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 22/02/2018 - 00:28

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w środę wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa.

PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych, a ich absolwenci mają znaleźć zatrudnienie w bełchatowskiej elektrowni i kopalni węgla brunatnego, zapełniając lukę pokoleniową oraz kompetencyjną.

Podpisanie porozumień odbyło się na terenie Elektrowni Bełchatów.

Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte będą wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia podpisane przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły obowiązywać mają przez 10 lat.

W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Zorganizowane zostaną również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną również stypendia.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podziękowała władzom spółki PGE za aktywne wspieranie szkolnictwa branżowego i technicznego. Dodała, że zmiany nie są możliwe bez wsparcia pracodawców.

– Ministerstwo edukacji ma zadanie tworzyć ramy prawne, inspirować i budować sprzyjające warunki do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Jednak w procesie kształcenia zawodowego obecni muszą być przede wszystkim pracodawcy. To oni wiedzą jakich potrzebują pracowników – powiedziała wiceszefowa MEN.

Wiceminister dodała również, że pracodawcy są niezbędni w procesie kształcenia specjalistów w szkołach branżowych ze względu na ich znajomość potrzeb pracowniczych, a także uczestniczenia w systemie nauczania nowoczesnych zawodów zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

– Jest potrzebna synergia pracodawców, samorządów i szkół, by uzdrowić kształcenie zawodowe i sprawić, żeby odpowiadało ono na potrzeby polskiej gospodarki. Nasza gospodarka nie może dłużej czekać. Kształcenie zawodowe trzeba zmieniać – podsumowała wiceminister Marzena Machałek.

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił z kolei, że podpisanie porozumień w Bełchatowie jest częścią szerszego projektu, którego cel to renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce.

– Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu, który boryka się z luką pokoleniową, czyli brakiem zastępowalności specjalistów – podkreślił prezes. – Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację – powiedział Henryk Baranowski.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zwrócił uwagę na konieczność odbudowania szkolnictwa branżowego.

– Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego – nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane – zaznaczył prezes. – Należy jak najszybciej wdrażać projekty wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – dodał Sławomir Zawada.

Podpisane porozumienia są kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. Podobne porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisano z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas wizyty w Bełchatowie, wiceminister edukacji wspólnie z uczniami szkół zawodowych zwiedziła elektrownię Bełchatów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego

MEN - aktualności - śr., 21/02/2018 - 11:01

W czwartek, 22 lutego br. o godz. 12:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W lekcji uczestniczyć będzie również burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo Michał Grodzki.

Termin: 22 lutego 2018 roku, godz. 12:00.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25 (sala gimnastyczna).

Organizator: Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie Foto Opp
 • Przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej oraz głównego inspektora Alvina Gajadhura w pierwszej części lekcji.

Więcej informacji udzielają:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628,
 • Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, e-mail: nowinowska@gitd.gov.pl, tel. 664 039 094.

 

Dodatkowe informacje

Lekcja z udziałem Minister Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora, burmistrza dzielnicy Warszawa-Bemowo oraz uczniów szkoły i nauczycieli to propozycja nauki przez zabawę. Dzieci mają możliwość dowiedzenia się w jaki sposób unikać zagrożeń na drodze w okresie zimowym, a także wykazać się umiejętnością rozumienia i stosowania przepisów ruchu drogowego.

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie wspólnie z Minister Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego przejdą przez specjalnie przygotowane dla nich miasteczko ruchu drogowego, składające się m.in. z przejścia dla pieszych, znaków drogowych, ronda oraz sygnalizatorów.

Prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego akcja to „Bezpieczna Szkoła Tirka”, w ramach której odbędzie się “Lekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” przyczynia się do poprawy świadomości o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród najmłodszych.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

MEN - aktualności - śr., 21/02/2018 - 08:00

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Święto upamiętnia wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demonstracji. Domagali się oni nadania językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów. Obecnie 21 lutego to święto narodowe w Bangladeszu.

Z najnowszych statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego.

Organizując co roku obchody Dnia Języka Ojczystego, UNESCO podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę i promocję różnorodności kulturowej, a także wielojęzyczności w edukacji, dostrzegając ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

UNESCO określa edukację wielojęzyczną jako „wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”.

Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej, do której się przynależy), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych.

W swoich dokumentach i programach odnoszących się do edukacji wielojęzycznej, UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania (przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty.

Warto podkreślić, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje iż najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to m.in. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych nowożytnych.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie ich w wiadomości, a także umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź – podpisanie porozumień w sprawie utworzenia klas patronackich PGE

MEN - aktualności - wt., 20/02/2018 - 20:20

W środę, 21 lutego br. o godz. 11:00, w Bełchatowie wiceminister edukacji Marzena Machałek weźmie udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy Spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa. PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych.

W uroczystości udział wezmą również: prezes zarządu PGE Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada, starosta powiatu bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Marian Rainczuk, dyrektor Elektrowni Bełchatów Marek Ciapała, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Miejsce uroczystości:

Elektrownia Bełchatów (sala konferencyjna w budynku głównym), ul. Energetyczna 7,
97-406 Rogowiec.

Szczegółowy plan uroczystości:

 • 11:00–11:45 – wystąpienia zaproszonych gości (media – FOTO OPP), przewidywane wystąpienie wiceminister edukacji narodowej Marzeny Machałek.
 • 12:00–12.20 – podpisanie porozumień patronackich ze szkołami (media – FOTO OPP).
 • 12.50 – briefing prasowy wiceminister Marzeny Machałek, prezesa zarządu PGE Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomira Zawady oraz starosty powiatu bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego.Uwaga media
 • Przewidujemy udział mediów w całej uroczystości. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Ze strony MEN – Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
 • Ze strony PGE – Sandra Apanasionek, tel. 693 900 134, Aleksandra Elminowska, tel. 691 591 096

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pół etatu wystarczy

Belferblog - wt., 20/02/2018 - 17:07
Zmieniły się przepisy uprawniające nauczycieli do skorzystania z urlopu na poratowanie zdrowia. Niektóre na korzyść. Do tej pory trzeba było przepracować minimum siedem lat na pełnym etacie, aby zyskać prawo do takiego urlopu. Od 1 stycznia 2018 roku wystarczy pół …

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent