Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Plan podwyżek dla nauczycieli zgodnie z zapowiedziami – komentarz MEN

MEN - aktualności - czw., 05/04/2018 - 11:26

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi na temat rzekomych opóźnień w wypłacaniu zapowiadanych zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli informuję, że nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach.

Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia br. najpóźniej do końca miesiąca. Samorządy są do tego zobowiązane tzw. ustawą okołobudżetową. Mówiliśmy o tym od początku.

Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli.

Przypominamy, że począwszy od kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone odpowiednio od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Ile dostali nauczyciele?

Belferblog - śr., 04/04/2018 - 20:20
Nauczyciele dostają pensję z góry, więc kwietniowa podwyżka powinna już być na koncie. Niestety, jak spojrzałem na wpływy, to zacząłem mieć wątpliwości. Taka afera o kilkadziesiąt złotych? (afera tutaj) Mam nadzieję, że ta niewielka różnica to nie podwyżka, ale zawirowanie …

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 16:35

Dziś, 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Zmianie ulegają zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego, ponad liczbę uczniów określoną w przepisach nowelizowanego rozporządzenia (25 uczniów).

Doprecyzowano zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli, w tym, między innymi, wprowadzono zasadę umieszczania w arkuszach organizacji imion i nazwisk nauczycieli.

Dookreślono terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Rozporządzenie wprowadza także nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy publicznej szkoły i publicznego przedszkola o dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej.

Z uwagi na zbliżający się termin opracowywania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na nadchodzący rok szkolny 2018/2019, podpisane rozporządzenie dostępne jest tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w środę, 4 kwietnia br. wzięła udział w uroczystości powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. W wydarzeniu zorganizowanym w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyły również Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka.

W skład Rady weszło 19 członków, przedstawicieli ministerstw, organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz zrzeszających instytucje edukacyjne. W pracach Rady Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentować będą wiceminister Marzena Machałek oraz Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na konieczność ścisłej współpracy szkolnictwa z gospodarką. Pomoże w tym System Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem są działania na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców. System składa się z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego czyli badania dopasowania kompetencyjnego podaży i popytu na rynku pracy.

Budowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki jest jednym ze strategicznych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, wskazuje na potrzebę skonstruowania nowego modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką – m.in. przez włączenie do systemu kształcenia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach czy aktywny udział przemysłu w przygotowaniu programów nauczania.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji pozwoli spojrzeć na rynek pracy i kształcenie dla rynku pracy nie tylko przez pryzmat szkolnictwa technicznego i branżowego, ale również przez edukację dorosłych i pracę nad doskonaleniem edukacji dorosłych.

– Cieszę się z powołania Rady Programowej do spraw Kompetencji. Jej powstanie w znacznej mierze przyczyni się do efektywniejszej koordynacji działań w całym obszarze uczenia się przez całe życie. Ważne jest tu również podniesie świadomość znaczenia umiejętności kadr
dla rozwoju gospodarczego kraju, co pozwoli na całościowe spojrzenie na potrzeby w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego we wszystkich sektorach. Dodatkowo Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności – podkreśla Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że już w piątek, 6 kwietnia odbędzie się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”, podczas którego zaprezentujemy kompleksowe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego.

Rada Programowa ds. Kompetencji zajmie się skoordynowaniem prac rad sektorowych, a także wskazywaniem kierunków zmian w przepisach prawa i politykach publicznych w obszarze umiejętności obecnych oraz przyszłych pracowników. Wyznaczy ona również strategiczne cele w zakresie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki. Dodatkowo będzie rekomendować rozwiązania korzystne dla rozwoju systemu edukacyjnego i usunięcia luk kompetencyjnych na rynku pracy.

– System Rad ds. Kompetencji będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji głównych zadań Strategii, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Za koordynację działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji odpowiedzialni będą członkowie Rady Programowej, których dzisiaj powołaliśmy. Ich zadaniem będzie ocena jakości wypracowanych ustaleń oraz doprowadzanie do ich wdrożenia – wskazała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Obecna na konferencji minister Elżbieta Rafalska wskazała, że MRPiPS prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy w ramach badania Barometr zawodów.
– Pozyskanie, ale również zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów staje się dużym wyzwaniem dla wielu pracodawców. Tymczasem, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy to jedne z najczęściej przytaczanych powodów bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi – powiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to miejsca współpracy biznesu, edukacji, nauki i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, w których każdy sektor sam decyduje, kto powinien włączyć się w prace rady. Członkowie rad poznają swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia i tworzą wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr.

W ubiegłym roku rozpoczęły działalność rady dla branży budowlanej, finansowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, IT, turystyki, mody i innowacyjnych tekstyliów. Obecnie tworzy się rada ds. motoryzacji, która ma zająć się m.in. przygotowaniem systemu edukacji do wyzwań technologicznych, takich jak elektromobilność czy pojazdy autonomiczne.

Rady analizują sytuację w danej branży i na tej podstawie przygotowują rekomendacje i ramy prawne dla efektywnego oraz praktycznego kształcenia specjalistów. Zachęcają także przedsiębiorców do angażowania się w procesy kształcenia, np. przez organizację praktyk i staży oraz współtworzenie podstawy programowej dla kształcenia w zawodach. Ważne jest również oddziaływanie na instytucje szkoleniowo-rozwojowe w przygotowaniu oferty dopasowanej do potrzeb sektora.

System dopełnia zestaw narzędzi do badań rynku pracy – ogólnopolski Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) i jego branżowe edycje. BKL to obszerny monitoring rynku pracy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ). BKL dostarcza cennych danych na temat luk kompetencyjnych w gospodarce oraz stanu rynku usług szkoleniowych.

– Podobne rozwiązania, które wspierają koordynację systemu edukacji z potrzebami gospodarki, funkcjonują już na całym świecie m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Australii, Indiach czy Czechach. Do zadań PARP należy pomoc w budowaniu i rozwoju Rad Sektorowych, a także zapewnienie finansowania oraz obsługi merytorycznej Rady Programowej. Będziemy też regularnie dostarczać decydentom w przedsiębiorstwach i administracji publicznej wyniki kolejnych edycji badań w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego – mówi Prezes PARP Patrycja Klarecka.

Najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP wraz z UJ zaprezentują w połowie tego roku. W czerwcu br. Agencja ogłosi także konkurs na sfinansowanie szkoleń z zakresu zbieżnego z rekomendacjami działających Rad Sektorowych. Konkurs ten będzie ponawiany co 6 miesięcy, w miarę powstawania nowych Rad oraz pojawiania się kolejnych rekomendacji w zakresie zapotrzebowania na kompetencje kluczowe z punktu widzenia rozwoju danego sektora.

Wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (PARP, UJ) z lat ubiegłych wskazują, że ¾ przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom. Twierdzą oni, że nie mają czasu na uczenie kandydatów podstawowych umiejętności, deklarują jednak możliwość ich doszkalania. Pracodawcy oczekują, że to system edukacji da uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Z tych samych badań wynika, że ok. 30% pracodawców nie inwestowało w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystali z edukacji pozaformalnej, nie była zadowolona z jej efektów. Jako główną przyczyną braku zainteresowania podnoszeniem kompetencji swoich załóg przedsiębiorcy wskazywali brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby, zaś problemy te w największym stopniu dotyczyły najmniejszych firm w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:23

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203).

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku

MEN - aktualności - śr., 04/04/2018 - 15:04

W dniu 30 marca 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/655/1

Zostały również opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 611).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/611/1

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r, poz. 615).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/615/1

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w powołaniu członków Rady Programowej ds. Kompetencji

MEN - aktualności - wt., 03/04/2018 - 16:15

W środę, 4 kwietnia br. o godz.10:45 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w seminarium inaugurującym Radę Programową ds. Kompetencji.

W wydarzeniu udział wezmą również: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Rady będzie wprowadzenie zmian prawnych w obszarze nauczania i dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Podczas seminarium 19 członków Rady otrzyma akty powołania, w tym Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Termin: środa, 4 kwietnia 2018 r., godz. 10.45

Miejsce: Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Uwaga media:

 • godz. 10:00 – briefing prasowy z udziałem:
  • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,
  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz,
  • Patrycji Klareckiej, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • od godz. 10:40 – udział minister Anny Zalewskiej w seminarium inaugurującym Radę Programową do spraw Kompetencji.
  • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej w I części seminarium.

Więcej informacji udziela:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z brytyjskiej szkoły do polskiej

Belferblog - sob., 31/03/2018 - 18:32
Fajnie jest przenieść się z polskiej szkoły do brytyjskiej i zostać pozytywnie zaskoczonym przyjaznym nastawieniem do ucznia. Niestety, przeniesienia odbywają się też w drugą stronę: z brytyjskiej szkoły do polskiej. I wtedy fajnie już nie jest. Najpierw podam przykład sprzed …

Życzenia Wielkanocne Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 30/03/2018 - 12:41

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

z okazji Świąt Wielkanocnych składam najlepsze życzenia zdrowia i pogody ducha. Niech będzie to czas pełen wiary i nadziei, które płyną z odradzającego się życia.

Życzenia kieruję również do przedstawicieli kadry pedagogicznej i uczniów polskich szkół za granicą. Oby święta były dla Państwa wyjątkowym czasem spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.

Zdrowych, radosnych świąt!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Zalewska szasta pieniędzmi

Belferblog - pt., 30/03/2018 - 12:24
Pewnie ponad milion złotych na meble dla siedziby MEN to nie jest dużo, a prawie półtora miliona na remont piwnic to też grosze, ale jak popatrzę na szkoły w okolicy, to robi się przykro. Łódzkie placówki, poza nielicznymi wyjątkami, wyglądają …

Komentarz MEN w sprawie remontów gmachu ministerstwa

MEN - aktualności - czw., 29/03/2018 - 13:28

Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25, będący w całości zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków w 1973 r., jest poddawany systematycznym, kompleksowym pracom renowacyjnym, tak aby przywrócić jego pierwotny wygląd i wystrój. Przedwojenny gmach jest nie tylko siedzibą urzędu, ale i swego rodzaju muzeum, oraz skarbem kultury i dziedzictwa narodowego. Wybudowany w okresie międzywojennym w czasach świetności stylu art deco, jest perłą architektury tamtego okresu.

Powyższe wiąże się także z obowiązkiem wykonywania szeregu prac remontowych wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni (w tym również zagrażających bezpieczeństwu pomieszczeń piwnicznych). Zakłada to również odtwarzanie unikatowego wystroju budynku (stylizowane meble z epoki, punkty oświetleniowe, żyrandole, drzwi i okna wraz z mosiężnymi okuciami, itp.)

Podstawa prawa wykonania ww. prac wynika z obowiązków, jakie na trwałego zarządcę nakładają przepisy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pragnę zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na prace remontowe kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 4.250.000 zł,
2012 rok – 3.800.000 zł,
2013 rok – 3.350.000 zł,
2014 rok – 3.350.000 zł,
2015 rok – 2.750.000 zł,
2016 rok – 2.100.000 zł (w tym remont piwnic – 536 000 zł) ,
2017 rok – 1.600.000 zł (w tym remont piwnic – 533 000 zł).

Z tego zestawienia jasno wynika, że wraz z przywracaniem świetności zabytkowi, maleją koszty prowadzonych prac remontowych. Jednak, aby w budynku wykonać całość prac renowacyjnych, niezbędne jest kontynuowanie działań w latach następnych – niemniej w zmniejszonej już skali finansowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w sposób usystematyzowany, realizuje proces wymiany i unifikacji wyposażenia stanowisk pracy pracowników urzędu. Na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na wyposażenie meblowe rozumiane, jako meble biurowe, meble stylizowane oraz fotele i siedziska, kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 145.043,64 zł,
2012 rok – 427.803,92 zł,
2013 rok – 118.427,21 zł,
2014 rok – 701.449,02 zł,
2015 rok – 706.192,73 zł,
2016 rok – 586 111,22 zł,
2017 rok – 518 180,38 zł,

Ministerstwo zakłada systematyczne oszczędności związane z zakupami dotyczącymi wyposażenia w roku 2018, a w szczególności w roku 2019, kiedy to proces wymiany powinien się zakończyć.

Zachęcam do zapoznania się z historią budynku MEN, która może stanowić wartościowe uzupełnienie informacji https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/historia-gmachu

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wojowanie podpisami

Belferblog - śr., 28/03/2018 - 10:34
Podpisywałem się wczoraj pod różnego rodzaju protestami, skargami i petycjami. Inni nauczyciele też składali podpisy. Ludzie chcą czegoś większego niż machanie długopisem, jednak ZNP hamuje zapędy belfrów. Wciąż ograniczamy się do słów i papierów. Doły nauczycielskie rwą się do walki, …

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

MEN - aktualności - wt., 27/03/2018 - 11:54

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 kwietnia 2018 r.  ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej
dla nauczycieli o 5,35%
, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także
wzrośnie o 5,35%.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

 • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
 • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
 • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla  trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szczyt Talentów Grupy Wyszehradzkiej „Budapest Talent Summit 2018”

MEN - aktualności - wt., 27/03/2018 - 11:01

W piątek, 23 marca 2018 r. w 10. rocznicę powstania Narodowego Programu Talentów – Węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich, zorganizowało w Budapeszcie Szczyt Talentów Grupy Wyszehradzkiej „Budapest Talent Summit 2018” w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

W trakcie szczytu ministrowie i przedstawiciele ministrów przedstawili informację jak wygląda system wspierania uczniów zdolnych w poszczególnych krajach V4. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany opinii i doświadczeń dotyczących projektowania narzędzi prawnych i instytucjonalnych.

Na zakończenie konferencji ministrowie i przedstawiciele ministrów Grupy Wyszehradzkiej podpisali oświadczenie ze Szczytu Talentów Grupy Wyszehradzkiej. Jest ono zobowiązaniem na rzecz wspierania uczniów zdolnych.

Państwa V4 podkreśliły potrzebę podjęcia wspólnych działań, dzielenia się badaniami oraz organizację profesjonalnych warsztatów i projektów wspierających uzdolnioną młodzież. Podpisanie oświadczenia jest deklaracją do podjęcia dalszej współpracy i wypracowania wspólnych systemowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego z państw.

Podczas szczytu podkreślono, że współpraca V4 w zakresie zarządzania talentami może być cennym przesłaniem dla reszty Europy. Jak przyznały wszystkie państwa V4 istotnym problemem do rozwiązania jest stworzenie jednolitej opartej na szerokich badaniach definicji ucznia zdolnego.

Podczas Szczytu Talentów Grupy Wyszehradzkiej ministerstwo edukacji reprezentowali przedstawiciele Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

 

Nauczyciele, nie gadajcie

Belferblog - pon., 26/03/2018 - 21:03
Na maturze problemu nie ma. Nauczyciele nie siedzą razem, więc nie gadają. Gorzej z egzaminami próbnymi. Uczniowie narzekają na nauczycieli, że im się buzia nie zamyka. Trudno w takich warunkach się skupić. Aby matura próbna była maturą próbną, należałoby przeprowadzać …

200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli

MEN - aktualności - pon., 26/03/2018 - 16:11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty realizowane na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Co więcej, muszą być one opracowane w oparciu o wytyczne MNiSW dotyczące kształcenia nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz uczących przedmiotów na dalszym etapie edukacji szkolnej.

Programy muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Powinny także przyczynić się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Mają one uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Podniesienie kompetencji społecznych i pedagogicznych

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 24 do 60 miesięcy. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni i wynosi od 4 mln dla uczelni kształcących mniej niż 4 tys. studentów, aż do 12 mln dla największych uczelni, kształcących powyżej 12 tys. studentów. Średnia wartość wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Oznacza to, że z funduszy od NCBR może skorzystać nawet ponad 6,5 tys. osób. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 6 czerwca 2018 roku.

Prace nad modelowymi programami kształcenia nauczycieli już trwają

Kwestie związane ze zmianami w systemie kształcenia nauczycieli są jednym z priorytetów działań Ministra Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w MEN powołany został Zespół do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednym z wyników jego prac było przygotowanie rekomendacji do zmian w systemie kształcenia nauczycieli. W związku z pracami MNISW nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Edukacji Narodowej zgłosiła uwagi dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia nauczycieli, aby kształcenie nauczycieli było prowadzone z uwzględnieniem m.in. następujących zasad:

1.Kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone wyłącznie przez szkoły wyższe. Jedyną grupą, która może uzyskiwać kwalifikacje poza systemem szkolnictwa wyższego mogą być nauczyciele praktycznej nauki zawodu (osoby legitymujące się wykształceniem średnim i mistrzowie w zawodzie, których kształcenie w zakresie przygotowania pedagogicznego może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli).

2.Kształcenie nauczycieli wszystkich typów szkół powinno być prowadzone zawsze w cyklu 5-letnim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich lub w systemie bolońskim (3+2) – przy czym w systemie bolońskim zarówno studia I stopnia jak i II stopnia muszą być prowadzone w tym samym zakresie – przedmiotu lub zajęć, do których student uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie.

 • Wyjątek od powyższej zasady powinien dotyczyć kształcenia: nauczycieli przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczycieli – pedagogów specjalnych, nauczycieli – psychologów. Te trzy grupy nauczycieli będą mogły uzyskiwać kwalifikacje wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 • Ponadto kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej powinno być prowadzone: zawsze łącznie w obu zakresach przygotowania (do przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej), na odrębnym kierunku studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z odrębnym standardem kształcenia.

3. Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie powinny być prowadzone wyłącznie przez uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia nauczycieli na danym kierunku studiów (w trakcie studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).

4. Uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli powinny spełniać – określone w ustawie – następujące warunki:

 • uczelnia musi prowadzić kształcenie na kierunku (na studiach I i II stopnia albo studiach jednolitych) odpowiadającym przedmiotowi lub zajęciom, do których nauczyciel będzie uzyskiwał kwalifikacje;
 • w swojej strukturze uczelnia musi posiadać jednostkę lub jednostki, które prowadzą badania naukowe w dyscyplinach: pedagogika i psychologia;
 • w uczelni muszą być wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dydaktyki przedmiotowe (metodyki zajęć) dla każdej prowadzonej w uczelni specjalności kształcenia nauczycieli.

Ponadto Minister Edukacji Narodowej zgłosił uwagę, aby w ramach Państwowej Komisji Akredytacyjnej powinien być powołany odrębny zespół, który będzie prowadził akredytację kształcenia nauczycieli.

Część spośród wskazanych przez ministerstwo edukacji uwag znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozostałe kwestie będą uwzględnione w nowych przepisach rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Przy czym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostanie skonstruowane w taki sposób, aby nowe wymagania dotyczyły wyłącznie nauczycieli, którzy będą uzyskiwali kwalifikacje po wejściu w życie przepisów ustawy i nowych rozporządzeń .

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Beata Pietruszka nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty

MEN - aktualności - pon., 26/03/2018 - 14:13

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w poniedziałek, 26 marca br. wręczył Beacie Pietruszce akt powołania na Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zastąpiła ona dotychczasowego kuratora, Jadwigę Mariolę Szczypin. Nowa kurator została wyłoniona w drodze konkursu.

Beata Pietruszka jest absolwentką historii na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji pedagogicznej w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne przygotowujące do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Od 1998 r. była wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a w latach 2007-2014 kierownikiem referatu edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pełniła również funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącej organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku (w latach: 2002-2006 i 2014-2018).

Nowa kurator oświaty była również rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, a także ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koordynatorem wojewódzkiego Programu Socrates-Comenius.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za przekazywanie młodzieży prawdziwego obrazu historii Polski.

Nowej kurator oświaty życzymy powodzenia w realizowaniu powierzonych jej zadań.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

“Miasteczko Bezpieczeństwa” – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa drogowego z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - sob., 24/03/2018 - 10:25

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w piątek, 23 marca br. na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie wzięła udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

“Miasteczko Bezpieczeństwa” to wydarzenie edukacyjne, którego celem są działania edukacyjne przybliżające dzieciom zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zajęcia zorganizowali przedstawiciele m.in. stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a także policji, straży miejskiej oraz Tramwajów Warszawskich.

Przez zabawę i gry edukacyjne dzieci uczyły się m.in. podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów ruchu drogowego. Dzieci dowiadywały się również tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przechodzeniu przez jezdnię, na jakie numery alarmowe powinny dzwonić w razie wypadku i jak przygotować się do wycieczki rowerowej.

– Kluczową umiejętnością, którą uczniowie muszą nabyć w szkole to udzielanie pierwszej pomocy. Zostało to podkreślone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego – powiedziała szefowa MEN.

Pod koniec spotkania z dziećmi minister Anna Zalewska pochwaliła je za wiedzę i za to, że potrafią ją wykorzystać w każdej sytuacji.

– Mam nadzieję, że porozmawiacie w domu z rodzicami o tym, co dzisiaj przećwiczyliście. Przepytajcie ich z numerów alarmowych i porozmawiajcie o znakach drogowych – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska podziękowała także organizatorom za zorganizowanie atrakcyjnych zajęć oraz podkreśliła, że tego typu przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób organizacje, stowarzyszenia i fundacje wraz z instytucjami państwowymi pokazują dzieciom jak zachowywać się na drodze.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela w Lizbonie z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 23/03/2018 - 14:16

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN reprezentuje Polskę na 8. Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP) w Lizbonie.

Na kilkudniowym szczycie w Portugali obecni są również przedstawiciele największych oświatowych związków zawodowych.

W ramach wizyty w Portugalii wiceszef MEN spotkał się z Iwoną Sadłowską, przedstawicielką Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Polónia”. Tematem rozmów w Ambasadzie RP w Lizbonie była oświata polonijna.

Następnie wiceminister Maciej Kopeć odwiedził Lizbońską Szkołę Handlową (Escola de Comercio de Lisboa), gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem średniej szkoły zawodowej.

W trakcie Szczytu ministrowie, przedstawiciele związków zawodowych oraz specjaliści będą dyskutować o profesjonalizmie w zawodzie nauczyciela. Uczestnicy Szczytu mają możliwość wymiany opinii i doświadczeń w zakresie wprowadzania zmian w systemie edukacji, w tym kwestii kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Podczas dyskusji szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym, a także wykorzystywanie nowych technologii w nauce. Wymiana poglądów z uczestnikami konferencji oraz zapoznanie się z wynikami międzynarodowych badań pozwolą na określenie kolejnych priorytetów oświatowych.

Podczas pierwszego dnia Szczytu, uczestnicy dyskutowali o szkołach jako centrach wspólnot lokalnych. Podkreślano, że ich sukces zależy od posiadanych zasobów i wsparcia udzielanego szkołom przez społeczności lokalne i społecznościom lokalnym przez szkoły.

Rozmawiano m.in. o tym, jak wesprzeć nauczycieli i innych pracowników szkół znajdujących się na terenach defaworyzowanych oraz jakie wnioski można wyciągnąć ze współpracy placówek oświatowych z instytucjami kultury, innymi instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami.

Zastanawiano się także na tym, w jaki sposób szkoły mogą zaangażować się w działanie wspólnot lokalnych i przyczynić się do wzmocnienia odpowiedzialnych postaw społecznych?

Ideą przewodnią spotkań „na szczycie” jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela. Delegacje krajowe składają się z ministra edukacji danego kraju oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych.

Pierwszy Szczyt odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Kolejne spotkania miały miejsce w Nowym Jorku (2012), Amsterdamie (2013), Wellington (2014), Banff w Kanadzie (2015), Berlinie (2016) i Edynburgu (2017).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Nadarzynie – zapowiedź

MEN - aktualności - czw., 22/03/2018 - 17:47

W piątek, 23 marca br. o godz. 10:30 w Nadarzynie pod Warszawą Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w wydarzeniu „Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (wejście E6). Szefowa MEN uczestniczyć będzie również w „Dniu młodego logistyka i transportowca” (wejście F6).

Termin: 23 marca 2018 r., godz.10:30
Miejsce: Centrum Targowo-Konferencyjne Ptak WarsawExpo, Aleja Katowicka 62, Nadarzyn, Hala E, Wejście E6 i F6

Uwaga media:

 Udział przedstawicieli mediów na zasadach foto opp

 Planowane jest wystąpienie minister Anny Zalewskiej

Więcej informacji udziela:

Dodatkowe informacje

Miasteczko Bezpieczeństwa to wydarzenie edukacyjne, które skupia się na tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Organizuje je Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współudziale Centrum Targowo-Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo, a także Policji, Straży Miejskiej, Instytutu Transportu Samochodowego, Automobilklubu Polskiego, Tramwajów Warszawskich i firmy Volvo.

W ramach „Dnia młodego logistyka i transportowca”odbędą się warsztaty z pisania CV, a doświadczeni doradcy zawodowi udzielą porad młodym ludziom, w jaki sposób szukać pracy. Z kolei wystawcy na przygotowanych stoiskach prezentować będą swoje firmy oraz promować szkolnictwo branżowe i techniczne.

Dodatkowo na targach przygotowana zostanie specjalna tablica z ofertami pracy oraz praktyk zawodowych. Dla uczestników przewidziane są prelekcje organizowane przez Politechnikę Warszawską i Wojskową Akademię Techniczną. Dodatkowo młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w organizowanych przez grupę Volvo i Renault pokazach oraz szkoleniach z cyklu „Profesjonalny kierowca”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent