Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Raport z 1 etapu monitorowania PPKZ 2012/2013

KOWEZiU - śr., 24/09/2014 - 08:13

Jeszcze przez cztery dni można wypełniać ankietę internetową na temat wdrażania PPKZ w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 (www.monitorowanie-ppkz.pl). Tymczasem zapraszamy do lektury Raportu końcowego z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

 Proces monitorowania został podzielony na pięć obszarów badawczych, których wyniki są przedstawione w raporcie:

1. Możliwości kształcenia (oferta edukacyjna szkół, indywidualizacja kształcenia, doradztwo zawodowe, informacja edukacyjno-zawodowa).
2. Szkolny plan nauczania.
3. Program nauczania dla zawodu.
4. Warunki realizacji kształcenia (baza technodydaktyczna, współpraca z pracodawcami).
5. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli.

Szkolenia, z których najchętniej skorzystaliby dyrektorzy to: prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ, organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. Natomiast nauczyciele najchętniej skorzystaliby z aktywizujących metod nauczania, projektowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dostosowywania przykładowych programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości ucznia.

W przygotowaniu tegorocznej edycji monitorowania wzięto pod uwagę część rekomendacji wynikających z raportu. Było to mi.in. wprowadzenie komponentu jakościowego w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest?”, pytania o modyfikacje planu nauczania, zmodyfikowanie pytań odnoszących się do współpracy szkół z pracodawcami. 

W ubiegłorocznym monitorowaniu PPKZ wzięło udział 13% szkół kształcących w zawodach. Serdecznie zapraszamy do udziału w monitorowaniu, im więcej szkół i placówek weźmie w nim udział tym bardziej wyniki będą miarodajne.

Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

 

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 13:58
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Weszło w życie rozporządzenie regulujące prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zmienił się m.in. sposób odnotowywania godzin karcianych oraz dokumentowania usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności.

"Godziny karciane" bez osobnego dziennika

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) likwiduje obowiązek prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych). Zajęcia te odnotowywane będą w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć świetlicowych. Do prowadzenia dziennika zajęć zobowiązani będą natomiast specjaliści zatrudnieni przez szkołę (terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści). Wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki

Wpis w księdze uczniów będzie dokonywany chronologicznie - według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jako że rekrutacja przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez ucznia, często dochodzi do sytuacji, że dane wpisywane są do księgi niepotrzebnie, ponieważ dziecko nie rozpoczyna nauki w placówce (np. na skutek wypadków losowych). Zmiana ułatwi szkołom życie, pozwalając uniknąć zbędnych formalności. Rozporządzenie dodaje również przepis, który obliguje ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze do prowadzenia ksiąg wychowanków. Informacje, na których podstawie dokonany zostanie wpis, będzie mógł przekazać dyrektor placówki.

Nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

Po zmianach nie tylko obecność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym - znajdą się w nim także informacje o liczbie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to ułatwić udokumentowanie tego, że uczeń nie może być klasyfikowany z danego przedmiotu oraz przesądzić o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.Słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę

Rozporządzenie wprowadza zasadę, według której słuchacze w szkołach dla dorosłych będą potwierdzać swoją obecność, składając własnoręczny podpis na liście obecności. Ma to wyeliminować problemy z ustaleniem wymaganej frekwencji na zajęciach. Zmienia się także dokumentacja prowadzona przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Po wejściu w życie nowych regulacji, do dziennika zajęć prowadzonego odrębnie dla każdej grupy wychowawczej będą wpisywane wszystkie zajęcia realizowane z tą grupą.

Dostęp do elektronicznego dziennika zawsze bezpłatny dla rodziców

Nowe rozporządzenie obliguje szkoły, które prowadzą elektroniczny dziennik, do udostępnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do dokumentacji w zakresie dotyczącym ich dzieci. Ma to ostatecznie zlikwidować wątpliwości w tej materii.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 3 września 2014 r.

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 01:05
Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Weszły w życie przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Organizacja zajęć dla przedszkolaków ma być łatwiejsza.

Zajęcia poprowadzi dwóch nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

O wyborze miejsca zdecydują potrzeby przedszkolakaNowy akt prawny wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Koniec zajęć na wniosek rodzicówKolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 9 września 2014 r.

Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - śr., 03/09/2014 - 01:28
Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

MEN chce uprościć przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Nowe przepisy obowiązywać będą od 9 września 2014 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 2 września 2014 r.

Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Resort edukacji zmienił jeden z głównych celów programu "Owoce i warzywa w szkole". Od nowego roku szkolnego program służyć ma kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów.

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1151).

Wzbogacanie wiedzy uczniów o zdrowe nawyki żywieniowe zastąpiono ich kształtowaniem. Szkoła sama wybierze formę, w jakiej będzie to robić (mogą być to zajęcia edukacyjne poświęcone tej tematyce). Z listy form, w jakich placówka może poszerzać wiedzę uczniów o zdrowej żywności, usunięto natomiast zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły - według MEN takie działania nie były efektywne.

O zrealizowanych w danym roku szkolnym działaniach, dyrektor szkoły poinformuje Agencję Rynku Rolnego. Informacje na ten temat przekaże do 30 września roku szkolnego następującego po tym, którego dane dotyczą.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej oraz terminy ich wprowadzania. Dostosowano przepisy do ostatnich zmian ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 1149) określa daty przekazywania danych na lata 2014-2016 (dla szkół będą to odpowiednio 30 września i 31 marca w kolejnych latach). Ma to związek z przesunięciem daty likwidacji dawnego systemu informacji oświatowej - będzie działał do 2017 r.

Nowelizacja zmienia również zakres danych wprowadzanych do SIO. Umożliwia m.in. gromadzenie informacji o nowych kategoriach pracowników niepedagogicznych zatrudnianych w szkołach - asystentach edukacji romskiej. Dotychczas zaliczani byli do kategorii pomoc nauczyciela, ale taka kwalifikacja nie pozwalała na precyzyjne określenie ich liczby. Do SIO trafią także dane o zatrudnianych asystentach nauczyciela oraz asystentach wychowawców świetlicy.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przekazywanie zestawień zbiorczych drogą elektroniczną. Nowe brzmienie przepisu pozwoli użytkownikowi wybrać sposób przekazywania tego dokumentu.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Szkolna wycieczka na terenie Polski bez obowiązkowego ubezpieczenia

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Szkolna wycieczka na terenie Polski bez obowiązkowego ubezpieczenia

Weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady organizowania szkolnych wycieczek. Obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków będą podlegać tylko uczniowie wyjeżdżający za granicę.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1150) wprowadza możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora szkoły. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie organizacji wycieczek, w których bierze udział tylko kilkoro uczniów.

Rozporządzenie znosi również obligatoryjność ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Pozostanie jedynie obowiązek ubezpieczenia w przypadku wyjazdów za granicę.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Kandydaci i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych przejdą badania lekarskie

Nowe prawo oświatowe - pon., 01/09/2014 - 11:50

Konieczność wydania wskazanego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia wynika z wejścia w życie w dniu 18 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Ustawa ta zwiększyła między innymi zakres osób, które będą podlegać badaniom lekarskim. Dotychczas takie badania musieli przejść kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Szczepienia uczniów muszą odbywać się w gabinecie lekarskim>>

Po wejściu w życie wskazanej ustawy zakres obejmie także kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy tych kursów, wykreślono natomiast szkoły ponadpodstawowe z uwagi na to, iż dopiero kandydaci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych narażeni są na działanie wskazanych czynników szkodliwych. Warto wskazać, iż badania lekarskie tych osób przeprowadza lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa pracy.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz. U. poz. 1144).

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej bez obowiązkowych badań>>

Perfekcyjny angielski niepotrzebny, by uczyć przedszkolaka

Nowe prawo oświatowe - sob., 30/08/2014 - 01:13
Perfekcyjny angielski niepotrzebny, by uczyć przedszkolaka

Język obcy z przedszkolakami przerobi nauczyciel wychowania przedszkolnego i nie będzie musiał w tym celu ukończyć dodatkowych kursów. Weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.

Język obcy od września będzie częścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Aby dyrektorzy przedszkoli nie mieli problemów ze znalezieniem osób, które poprowadzą tego typu zajęcia dla przedszkolaków, MEN postanowił złagodzić przepisy określające kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1084) stanowi, że do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu poprowadzi nauczyciel przedszkolny, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. W tym czasie nie będzie niezbędne ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.Da to nauczycielom przedszkolnym czas na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji - uzasadniał MEN.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.
Kategorie: Prawo, Przedszkole

Nowe profesje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

Nowe prawo oświatowe - sob., 30/08/2014 - 01:13
Nowe profesje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, określającego klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Lista profesji będzie lepiej dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140) dodaje do listy zawód: technik urządzeń dźwigowych. Według ministra gospodarki, który wnioskował o taką zmianę, na rynku pracy brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania tej profesji. Z podobnych powodów na listę trafia technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik transportu drogowego.|

Na wniosek ministra zdrowia od roku szkolnego 2015/2016 z klasyfikacji znika zawód technika farmaceutycznego. Resort zauważył, że wzrost liczby szkół kształcących przyszłych techników nie przekłada się na liczbę osób zdających egzamin zewnętrzny, którego zdanie jest niezbędne, by pracować w aptece lub punkcie aptecznym. Z klasyfikacji znikają też profesje: opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna - ma to związek z deregulacją niektórych zawodów. Zmiana obowiązuje od 12 września 2014 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.

Kurs kwalifikacyjny poprowadzi akredytowana placówka - zmiana opublikowana

Nowe prawo oświatowe - sob., 30/08/2014 - 01:13
Kurs kwalifikacyjny poprowadzi akredytowana placówka - zmiana opublikowana

Zmienią się przepisy określające zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. MEN chce, by prowadziły je akredytowane placówki.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1142). Zmiana zakłada, że już od 1 stycznia 2015 r. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli będą organizować akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

To o rok szybciej niż przewidują obecnie obowiązujące przepisy, które takie ograniczenie wprowadzają dopiero za dwa lata. Chodzi o kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Bez ww. zmiany w przepisach do 1 stycznia 2016 r. takie kursy prowadzone będą bez ograniczeń przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli.

W rozporządzeniu znalazł się przepis przejściowy dopuszczający kontynuowanie kursów, na które została wyrażona zgoda przed wejściem w życie rozporządzenia.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.

Łatwiej będzie sprawdzić umiejętności pracownika

Edukacja i rozwój - pon., 18/08/2014 - 00:00
Resort edukacji przygotował założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Jedną z głównych korzyści, jakie ma przynieść nowy system, jest ułatwienie pracodawcom rekrutowania pracowników posiadających odpowiednie kompetencje.
Kategorie: Prawo

TALIS 2013: większość nauczycieli dobrze ocenia swoją pracę

Edukacja i rozwój - wt., 01/07/2014 - 00:00
Polscy nauczyciele uważają, że należy pozwalać uczniom na samodzielne rozwiązywanie zadań, a rolą nauczyciela jest ułatwianie im własnych dociekań; jednocześnie rzadko stosują metody angażujące uczniów – wynika z międzynarodowego badania nauczycieli TALIS.
Kategorie: Prawo

Subwencja oświatowa pod lupą fiskusa

Edukacja i rozwój - wt., 01/07/2014 - 00:00
Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują sposób wykorzystania subwencji oświatowej. Domagają się zwrotu pieniędzy, jeżeli została ona zwiększona bez przedstawienia odpowiednich dokumentów - informuje Serwis Samorządowy PAP.
Kategorie: Prawo

Kongres Edukacja i Rozwój już w październiku!

Edukacja i rozwój - śr., 11/06/2014 - 00:00
Zapraszamy do udziału w Kongresie Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 22-23 października 2014 r. w Hotelu Gromada w Warszawie! X
Kategorie: Prawo

Tematyka Kongresu

Edukacja i rozwój - wt., 10/06/2014 - 00:00
Zapraszamy do zapoznania się z tematyką Kongresu. Sprawdź
Kategorie: Prawo

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent