Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 23 minuty 25 sekund temu

Wyniki badania PISA 2015

wt., 06/12/2016 - 13:15

10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przy­rodniczych, czytania i interpretacji, umie­jętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.

Główne wyniki

Rozumowanie w naukach przyrodniczych: wynik polskich uczniów to 501 pkt – o 24 pkt. mniej niż w 2012 r.  Spośród krajów Unii Europejskiej lepsze wyniki od Polski uzyskało 6 krajów. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników piętnastolat­ków z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Au­strii i Szwecji – różnice między Polską a tymi krajami były nieistotne statystycznie. Daje nam to dziesiąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, a siódme, gdyby brać pod uwagę tylko różnice istotne statystycznie. W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w bada­niu kompetencji przyrodniczych znajdują się kraje Dalekie­go Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce zajmuje Singapur (556 pkt). Z krajów europejskich przoduje Estonia z wyni­kiem 534 punktów, a w czołówce znajduje się też Finlandia (531 pkt).

W czytaniu i interpretacji  średni wynik Polski to 506 pkt – o 12 pkt mniej niż w 2012 r.  W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali tylko uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii (wynik uczniów z Niemiec jest wyższy, ale różnica jest nieistotna). Lepsze średnie wyniki osiągnęli uczniowie z trzech krajów: Finlandii, Irlandii, Estonii, a wliczając wszystkie kraje europejskie, na czwartym w Europie (bo lepsi są także Norwegowie). Wśród krajów świata Polska znalazła się na 13 miejscu. Warto zaznaczyć, że jedynie 9 krajów uzyskało wynik statystycznie istotnie lepszy od Polski, zaś w przypadku 3 ich przewaga mieściła się w granicach błędów losowych.

Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt., o 14 pkt mniej niż w 2012 r.
W Europie jesteśmy na 8. pozycji. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 5 krajów:  Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.

W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych odsetek uczniów najsłabszych, czyli poniżej drugiego poziomu umiejętności, w roku 2015 wyniósł 16,3%  (w 2012 r. było to 9%, a w 2006 17%). Trudno jednoznacznie określić, na ile zmiana pomiędzy latami 2012 a 2015 wynikała z zastosowania pomiaru komputerowego. Podobne zmiany nastąpiły w pozostałych dziedzinach: w matematyce – 17,2% w 2015 r. (w 2012r. – 14,4% ), a w zakresie czytania i interpretacji – 14,4% (w 2012 r. – 10,6%). Analogicznie uczniów z najlepszymi wynikami w rozumowaniu w naukach przyrodniczych było 7,3% w 2015 r. (w 2012 r. – 10,8%, a w 2006 – 6,8%). W ma­tematyce w 2015 r. najlepszych uczniów było 12,2% (w 2012 r. – 16,7%), a w czytaniu – 8,2% (w 2012 r. – 10,1%). Ze względu na zmianę techniki pomiaru wydaje się, że ważniejsze jest odniesienie polskich wyników do wyników innych krajów.  Zarówno pod względem od­setka najlepszych, jak i najsłabszych uczniów wynik Polski jest lepszy niż średnio w krajach OECD, z wyjątkiem odsetka uczniów najlepszych w czytaniu i interpretacji, który jest nieco niższy i obszar ten wymaga wsparcia.

W rozumowaniu w naukach przyrodniczych w 2015 r. średni wynik chłopców w krajach OECD wyniósł 495 punktów i był o 4 pkt. wyższy od średniego wyniku dziewcząt. W Polsce średni wynik dziewcząt wyniósł 498 pkt., podczas gdy chłopcy osiągnęli 504 pkt.

Także w zakresie matematyki odnotowano przewagę chłopców: ich średni wynik to 511 punktów, a dziewcząt – 499 punktów. Po raz pierwszy od lat przewaga chłopców nad dziewczętami w matematyce jest istotna statystycznie (w latach 2009 i 2012 wynosiła tylko 4 punkty). Przewaga chłopców w tej dziedzinie dotyczy także dolnego i górnego krańca skali umiejętności – wśród najsłabszych uczniów (najniższy decyl) wyniki chłopców są o 9 punktów wyższe niż dziewcząt, a wśród najlepszych aż o 19 punktów wyższe.

Natomiast w zakresie czytania i interpretacji dziewczęta są zdecydowanie lepsze: w Polsce różnica wyniosła 30 pkt na korzyść dziewcząt, jest ona zbliżona do średniej OECD (27 p.). Dziewczęta uzyskały 521 pkt, a chłopcy 491.

We wszystkich trzech dziedzinach chłopcy poprawili swoje wyniki względem dziewcząt pomiędzy latami 2012 a 2015, ale trudno określić czy i w jakim stopniu wpłynęła na to zmiana pomiary na komputerowy. Wymaga to odrębnych badań.

Postawy uczniów wobec nauk przyrodniczych oraz oczekiwania względem kariery zawodowej

W badaniach z 2006 oraz 2015 pytano uczniów o różne aspekty ich postaw wobec nauk przyrodniczych, w tym, czy uczenie się przedmiotów przyrodniczych oraz poznawanie zagad­nień naukowych sprawia im przyjemność i daje satysfak­cję. Na podstawie tych odpowiedzi opracowano wskaźnik satysfakcji z uczenia się przedmiotów przyrodniczych (en­joyment of learning science). Krajami, w których wskaźnik ten wzrósł najbardziej między badaniami 2006 i 2015, były Irlan­dia i Polska.

Uczniowie byli też pytani o to, jak sądzą, jaki zawód będą wykonywać w wieku 30 lat. Odsetek uczniów wskazujących na zawody związane z nauką zmniejszył się, w porównaniu z 2006 r. z ok. 26 do 21 procent. Między 2006 a 2015 nie zmienił się odsetek uczniów wskazujących na zawody inżynierskie i bezpośrednio związane z nauką (te zawody wskazało w 2015 r. ok. 6% uczniów), zwiększył się odsetek wskazujących na zawody medyczne (wzrost z 8 do 12%), zmniejszył się natomiast odsetek uczniów wskazujących na zawody informatyczne (z 6 do 1%) oraz pozostałe zawody związane z nauką (z 6 do 1%).

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Jest ono realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. W roku 2015 wprowadzono istotne zmiany w metodologii badania, w szczególności przejście na pomiar komputerowy. Co oznacza, że po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, a nie „na papierze”. Dokonano wszelkich starań, by zachować porównywalność wyników w czasie, choć należy mieć świadomość, że tego typu zmiana oznacza, iż nie można mieć całkowitej pewności, czy i w jakim stopniu sposób przeprowadzenia badania wpłynął na wyniki. Obniżenie wyników pomiędzy latami 2012 i 2015 odnotowano w większości krajów OECD.

Polska od początku uczestniczy w badaniu. Do 2012 prowadził je Instytut Filozofii i Socjologii PAN, od 2013 – Instytut Badań Edukacyjnych. W realizację badania PISA zaangażowana jest od 2000 roku grupa naukowców, która tworzy interdycyplinarny zespół badawczy PISA.

W każdej edycji badania jedna z dziedzin: czytanie i interpretacja, umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych – jest dziedziną wiodącą. W 2015 r. było to rozumowanie w naukach przyrodniczych.

Badanie OECD PISA jest badaniem piętnastolatków – uczniów, którzy w roku poprzedzającym badanie ukończyli lat 15; w 2015 roku byli to uczniowie z rocznika 1999 r.

W PISA 2015 uczestniczyło ponad 500 tys. uczniów z 72 krajów i regionów.

Więcej informacji na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych

Wystartował konkurs MEN „Wolontariusz Roku”

wt., 06/12/2016 - 11:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został on zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych wolontariuszy.

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

 • Przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
 • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
 • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017 roku.

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno indywidualne osoby jak i grypa wolontariuszy.

„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Formularz Zgłoszenia

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Tarnowie z udziałem wiceministra edukacji

wt., 06/12/2016 - 08:46

Spotkanie z wolontariuszami i nauczycielami oraz debata o innowacjach w szkołach – to główne punkty wizyty wiceministra edukacji Macieja Kopcia w Tarnowie.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek odwiedził Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Uczestniczył tam w spotkaniu z wolontariuszami i nauczycielami Szkolnego Centrum Wolontariatu „Empatia”.

Podczas swojego wystąpienia, wiceminister edukacji podkreślił, że wolontariat szkolny umożliwia zdobycie doświadczenia mającego wpływ na wybór dalszej drogi życiowej.

– Wolontariat to niezwykle ważne zadania, jakie podejmowane są w szkołach. Angażowanie się młodych ludzi w wolontariat uczy ich przede wszystkim pracy w zespole, co będzie przydatne w ich dalszym dorosłym życiu – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przypomniał również, że w projekcie ustawy Prawo oświatowe zostały zawarte przepisy wzmacniające prowadzenie działalności wolontariackiej w szkołach i placówkach. Po wejściu przepisów w życie, szkoła będzie miała obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu. Samorząd uczniowski będzie mógł również ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu

Podczas spotkania Patrycja Szpala, uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych, z rąk wiceministra edukacji otrzymała nagrodę dla najlepszego wolontariusza Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Jednocześnie wyróżniono 10 wolontariuszy, którzy brali aktywny udział w akcjach społecznych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy wspierali uczniów w ich działaniu.

W imieniu minister Anny Zalewskiej, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, otrzymał od uczniów i nauczycieli Złote Serduszko „Empatii”. To wyróżnienie przyznane w podziękowaniu za ustanowienie roku szkolnego 2016/2017„Rokiem Wolontariatu”, a także zwrócenie uwagi na pracę szkolnych wolontariuszy. Serduszko „Empatii” wręczane jest od 3 lat osobom i instytucjom wspierających wolontariat.

Na zakończenie wizyty w Tarnowie wiceminister edukacji spotkał się z nauczycielami i dyrektorami z powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Rozmowy w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły innowacji w szkole oraz wprowadzenia pilotażowego programu programowania. Poruszane były także kwestie związane z reformą edukacji.

Wiceminister edukacji podczas spotkania mówił, że celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania, w szczególności przetestowanie dostępnych rozwiązań oraz uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

– Bardzo istotnie jest to, aby jak najmłodszych uczniów zachęcać do nauki programowania, kodowania czy zabawy w gry logiczne. Bez nauki przedmiotów ścisłych, w tym przede wszystkim informatyki, nie będzie można myśleć o postępie technologicznym i rozwoju gospodarczym – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należy opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami.

Do pilotażu wdrożeniu programowania w województwie Małopolskim zostało zgłoszonych ponad 150 nowych innowacji. Większość z nich zaplanowana jest w szkołach podstawowych. Z tego powodu na terenie całego województwa odbywają się konferencje tematyczne skierowane dla nauczycieli. Spotkanie w Tarnowie było piątym z kolei.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jak będzie wyglądała organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji?

pon., 05/12/2016 - 09:02

Zgodnie z przepisami projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można:

 • przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

Decyzje w tym zakresie podejmuje organ prowadzący szkoły. Włączenie gimnazjum do szkoły innego typu lub przekształcenie go w szkołę innego typu, zgodnie z projektem, jest możliwe w następujących terminach: 1 września 2017, 1 września 2018 i 1 września 2019.

Jednocześnie, można pozostawić gimnazjum jako samodzielną szkołę i wygasić ją. Wygaszenie (zakończenie działalności) gimnazjum w przypadku gimnazjum samorządowego będzie potwierdzone uchwałą podjętą do 30 listopada 2019 r.

Jednocześnie podkreślamy, że zarówno szkoły sportowe, oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych oraz szkoły mistrzostwa sportowego będą funkcjonować na podobnych zasadach jak w obecnym stanie prawnym (tj. w 6-letnich szkołach podstawowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Nowe oddziały sportowe (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego) będą mogły być nadal tworzone w 8-letnich szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. Natomiast nie będą tworzone nowe oddziały i szkoły na poziomie wygaszanych gimnazjów. Należy podkreślić, że te, które zostały już utworzone (na etapie gimnazjum), będą funkcjonowały, aż do ich wygaśnięcia.

W roku szkolnym 2017/2018 będzie można utworzyć w szkole podstawowej oddział sportowy również od klasy VII.

Nowym rozwiązaniem jest natomiast umożliwienie tworzenia w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa sportowego.

Nie wprowadzamy zmian w przepisach projektowanej ustawy dotyczących rekrutacji do publicznych szkół sportowych i oddziałów sportowych oraz publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego. Tak jak dotychczas, kandydat ubiegający się o przyjęcie do takich szkół i oddziałów powinien posiadać:

 1. zgodę rodziców,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 3. uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku, jeśli kandydatów spełniających powyższe warunki byłoby więcej niż miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodową trwają prace nad aktem wykonawczym dotyczącym warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Oddziały dwujęzyczne

W projektowanej ustawie wprowadzono przepis, który jest skutkiem zmian strukturalnych systemu oświaty, umożliwiający utworzenie oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej.

W dotychczasowym stanie prawnym, oddziały dwujęzyczne nie mogły być tworzone w szkole podstawowej, a jedynie w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (razem 6 lat nauczania dwujęzycznego).

Projektowane rozwiązania zakładają, że oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu (klasy I-VIII), mogły zacząć takie kształcenie od klasy VII. W ten sposób zostanie zachowana liczba lat edukacji dwujęzycznej tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym.

Ważne podkreślenia jest to, że każda szkoła podstawowa będzie mogła utworzyć taki oddział (lub oddziały), do którego będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Jednocześnie, w przypadku większej liczby chętnych do takiego oddziału uczniów – spełniających powyższe warunki – niż liczba wolnych miejsc w oddziale, będą brane pod uwagę łącznie:

 1. wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyjaśnienie w sprawie decyzji Komitetu Monitorującego

pt., 02/12/2016 - 16:26

Rozpowszechniane informacje, że MEN nie otrzymało 70 mln zł z UE są nieprawdziwe. Pieniądze w żadnym stopniu nie uległy zmniejszeniu i pozostają na tym samym poziomie.

Ze względu na wprowadzane obecnie zmiany w systemie oświaty, które pociągają za sobą m.in. zmianę obowiązującej podstawy programowej, KM POWER obradujący w dniach 22-23 listopada br. zaproponował przesunięcie terminu procedowania nad wskazanymi szczegółowymi kryteriami wyboru dla fiszek: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” i „Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom”.

Szczegółowe kryteria wyboru dla tych projektów powinny zostać zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POWER po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej, co według planów MEN będzie na przełomie 2016/2017 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.10, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dysponuje środkami w wysokości ponad 290 mln euro na lata 2014-2023.

Rolą Komitetu Monitorującego w ramach PO WER nie jest dysponowanie środkami Programu. Komitet m.in. zatwierdza kryteria wyboru projektów, dokonuje przeglądu postępu Programu oraz monitoruje osiąganie jego celów.

Obecnie prace Komitetu koncentrują się na planowaniu działań do realizacji w roku 2017. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Komitetu wstrzymali jedynie zatwierdzenie kryteriów wyboru dwóch projektów nie zgłaszając zastrzeżeń co do wysokości zaplanowanych kwot. MEN kontynuuje pracę nad ostatecznym brzmieniem fiszek ww. projektów i planuje poddać je pod głosowanie KM.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Małżonka Prezydenta Ukrainy z wizytą w MEN

pt., 02/12/2016 - 15:45

– Nasze kraje współpracują ze sobą w wielu obszarach. Uczymy się od siebie wzajemnie – powiedziała szefowa MEN.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się w piątek z Maryną Poroszenko, Małżonką Prezydenta Ukrainy. Oficjalna wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce miała związek z 25. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.

Głównym tematem piątkowego spotkania w MEN była edukacja osób niepełnosprawnych oraz uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Rozmawiano również o polskich rozwiązaniach systemowych w tym obszarze, w szczególności o regulacjach prawnych oraz sposobie finansowania szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała także o głównych kierunkach zmian w kształceniu osób o specjalnych potrzebach, w tym o potrzebie zapewnienia spójnego podejścia resortów do osób niepełnosprawnych. Poruszono również kontekst europejskiej współpracy w zakresie edukacji włączającej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół w Łajskach, którzy przybliżyli uczestnikom rozmów funkcjonowanie szkoły włączającej w Polsce.

W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw dotyczącymi reformy edukacji

pt., 02/12/2016 - 08:58

W trakcie 31. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowych projektów ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Oba projekty opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce zapowiedziane w exposé Premier Beaty Szydło.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. W projekcie znajdują się również zapisy dotyczące egzaminów zewnętrznych, innowacji w szkole, tworzenia oddziałów przygotowawczych oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Po pierwszym czytaniu, projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisji.

W celu szczegółowego rozpatrzenia obu projektów Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W jej skład wchodzi 15 posłów.

Prace dotyczące projektów ustaw będą kontynuowane w Podkomisji w przyszłym tygodniu.

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową

czw., 01/12/2016 - 18:34

Od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową – zadecydował o tym w czwartek Sejm nowelizując ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

– Dotrzymałam słowa danego samorządom, że bez względu na to, czy dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły, czy zostaną w edukacji przedszkolnej, otrzymają subwencję oświatową – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast – jak dotychczas – trzech.

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego, dzieci sześcioletnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej, tj. kwotą podstawową subwencji 5 278 zł wraz z ewentualnymi kwotami naliczonymi innymi wagami.

Objęcie dzieci sześcioletnich subwencją oświatową skutkować będzie zmniejszeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1 mld 726 mln zł. Po wejściu w życie nowelizacji limit będzie wynosił 1 mld 374 mln zł. Samorządy nie dostaną bowiem już dotacji na sześciolatka w przedszkolu. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w przyszłym roku 1338 zł.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zniesiona zostanie również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na sześciolatka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Z myślą o dzieciach sześcioletnich, zaproponowano, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wprowadzić nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Ich wartości dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana.

I tak w przypadku:

 1. dziecka sześcioletniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4135 zł;
 2. dziecka sześcioletniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3660 zł.

Z kolei w przypadku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 600 zł.

W projekcie algorytmu podziału subwencji oświatowej na rok 2017 zaproponowano nową   wagę dotyczącą dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Średnia kwota subwencji na dziecko w tym przypadku wyniesie ok. 1338 zł.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 423 posłów. Trafi ona teraz do dalszych prac w Senacie RP.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 10580)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kształcenie w zawodzie „pracownik call center” – wyjaśnienia MEN

czw., 01/12/2016 - 08:13

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”.

Tu więcej informacji na temat wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Edukacji Narodowej jednocześnie informuje, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego na wniosek ministra właściwego w zakresie danego zawodu.

Minister – wnioskodawca dokonuje oceny uzasadnienia wprowadzenia zawodu do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie i rodzaju szkoły), utrzymania kształcenia w tym zawodzie lub wykreślenia zawodu – z punktu widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz biorąc pod uwagę wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach regulujących funkcjonowanie danego obszaru.

Wniosek ministra właściwego powinien zawierać:

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu;

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Do wniosku powinna być także dołączona opinia organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

śr., 30/11/2016 - 14:13

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.

Po zakończeniu prekonsultacji – już w grudniu – projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Eukacji w drugiej połowie lutego.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są docelowe.

Eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.

Podstawa programowa uwzględnia elementy gier strategicznych oraz programowania, dostosowanych do wieku uczniów.

Projekt podstawy programowej
Projekt ramowych planów nauczania

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny,
 3. drugi język nowożytny,
 4. muzyka,
 5. plastyka,
 6. historia,
 7. wiedza o społeczeństwie,
 8. przyroda,
 9. geografia,
 10. biologia,
 11. chemia,
 12. fizyka,
 13. matematyka,
 14. informatyka,
 15. technika,
 16. wychowanie fizyczne,
 17. edukacja dla bezpieczeństwa,
 18. wychowanie do życia w rodzinie,
 19. etyka
 20. język mniejszości narodowej lub etnicznej,
 21. język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia z religii. Podstawy programowe do nauczania religii są opracowywane przez właściwe władze zwierzchnie lub właściwy związek wyznaniowy i przekazywane do MEN tylko do wiadomości.

Od kiedy będzie obowiązywała nowa podstawa programowa?

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
 • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa dla szkół podstawowych

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Wprowadzamy nowe przedmioty do szkoły podstawowej

 • geografię, biologię, chemię, fizykę – odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej,
 • doradztwo zawodowe – od VII klasy szkoły podstawowej.

Powtarzamy rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

 • informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
 • języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
 • nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Powtarzamy rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 • w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być  prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
 • a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że:

jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

 • język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
 • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

*****

Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła ma zapewnić bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.

Cel kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym występowanie przed publicznością;
 • efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego stanowiska, z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • gotowość do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich otaczającym światem;
 • sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się oraz w prezentowaniu własnych dokonań;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa ma kształtować kompetencje językowe uczniów. Szkoła ma również dbać o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku ojczystym w sposób poprawny i zrozumiały.

W klasach I-VI szkoły podstawowej uczniowie będą się uczyli jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII uczniowie będą się uczyli dwóch języków obcych nowożytnych.

Począwszy od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę kształcenia.

Czytelnictwo

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru tekstów kultury. Zadaniem szkoły podstawowej jest rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania. Szkoła podejmuje działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.). Zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Szkoła podstawowa ma przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła ma wyposażyć uczniów w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Edukacja zdrowotna

Szczególnie ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w  szkole podstawowej odgrywać ma edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki.

Kształtowanie postawa obywatelskich, społecznych, patriotycznych

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich,  patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią.

Doradztwo zawodowe

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego.

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest zgodny z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia.

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • program wychowawczo – profilaktyczny  szkoły.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Działalność wychowawcza szkoły

Działalność wychowawcza należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.

W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła ma podejmować działania  związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

Szkoła ma zagwarantowaną autonomię w zakresie stworzenia własnego programu wychowawczego, który oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń zawiązanych z szerszym kontekstem społecznym, powinien także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze  i środki realizacji.

W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo – profilaktycznego ważna jest stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

Wspomaganie rozwoju ucznia

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele mają prowadzić działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w  tym uczniom z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich  możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Opinie do MEN

W ramach prekonsultacji zapraszamy do nadsyłania opinii do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania.

Na opinie czekamy do 9 grudnia br.

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:

Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 28 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:41

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 28 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 28 listopada br. nr DWST-WSST.356.2898.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:39

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 listopada br. nr DWST-WSST.356.2897.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:36

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 listopada br. nr DWST-WSST.356.2896.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 15 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:35

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 15 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 16 listopada br. nr DWST-WSST.356.2892.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 14 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:34

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 15 listopada br. nr DWST-WSST.356.2895.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 3 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:32

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 4 listopada br. nr DWST-WSST.356.2893.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu 18 października br.

śr., 30/11/2016 - 12:31

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 18 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 20 października br. nr DWST-WSST.356.2889.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 23 września br.

śr., 30/11/2016 - 12:29

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 23 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 27 września br. nr DWST-WSST.356.2884.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

wt., 29/11/2016 - 12:30

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa – 28 lutego 2017 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać – do 31 marca 2017 r.

Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:

Medale KEN

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. Kurator Oświaty, Rektor Uczelni).
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej m.in. w Kuratorium Oświaty, Uczelni (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.

Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną składającą do MEN wnioski zawierające liczebne zestawienie kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych oraz ich imienną listę według wzoru załączonego poniżej.
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.
 4. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej.
 5. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków (wzór wniosku).

W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego).

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

 1. Wzór listy – wykazu kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, który należy wykorzystać przy sporządzaniu list – wykazów na nośnikach CD (program Excel) przekazywanych do MEN.

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć Zasłużonym, należy odesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej (z odpowiednią adnotacją).

Począwszy od 2017 r. odbiór odznaczeń państwowych będzie możliwy wyłącznie przez pracownika merytorycznego jednostki organizacyjnej składającej wnioski do MEN, po przedstawieniu ważnego upoważnienia.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r, poz. 475 r.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1036), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015  r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Wizyta szefowej MEN w Gorzowie i Kostrzynie – rozmowy o reformie edukacji

pt., 25/11/2016 - 17:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w piątek spotkała się z samorządowcami i dyrektorami szkół z województwa lubuskiego. Głównym tematem rozmów były zmiany w systemie edukacji.

Podczas spotkania z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami organów prowadzących szkoły, Minister Edukacji Narodowej podkreślała, że zaplanowane zmiany w oświacie pozwolą na stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół. Przewidziano również sfinansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą.

– Pokazaliśmy dziś, że nie będzie zwolnień nauczycieli, a w samym Gorzowie pojawi się nawet osiem nowych etatów – powiedziała minister Anna Zalewska.– Jednocześnie reforma edukacji wpłynie na wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Dzięki temu polepszą się efekty kształcenia uczniów i ich proces wychowawczy – dodała szefowa MEN.

W trakcie dyskusji minister edukacji wyjaśniała uczestnikom spotkania, na czym polega przygotowana reforma edukacji, jak będzie wyglądało przekształcenie szkół oraz ich dostosowanie do zmiany struktury szkolnej. Dodała także, że w każdej szkole znajduje się już pakiet informacyjny o reformie przygotowany przez MEN.

– To ważny moment dla polskiej oświaty. Mam nadzieję, że tę trudną zmianę, bo przecież każda zmiana budzi niepokój przeprowadzimy razem – mówiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. – Wprowadzenie reformy przyniesie wiele korzyści uczniom, rodzicom i pracownikom oświaty – dodała szefowa MEN.

W spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim udział wziął Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski, a także Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty. Obecnych było blisko 300 samorządowców i oświatowej kadry kierowniczej z województwa lubuskiego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim minister Anna Zalewska odwiedziła także Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szkoła prowadzi dualny system kształcenia zawodowego poprzez zajęcia praktyczne dla uczniów. Minister spotkała się z przedstawicielami pracodawców Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej współpracującymi ze szkołami zawodowymi w różnych branżach.

Rozmawiano tam m.in. o powstaniu branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia oraz innych rozwiązaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego zaproponowanych w projektach ustaw – Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony