Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Nowy konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 16:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, Konkurs nr DE-WZP-263.1.9.2017.

Nabór ofert trwa do 19 października 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Kształcenie obywateli polskich przybywających z zagranicy

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 16:17

Warunki podejmowania nauki przez uczniów – obywateli polskich przybywających z zagranicy są określone przepisami:

– art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1655/1) – w odniesieniu do przedszkoli oraz szkół działających w nowym ustroju szkolnym

oraz

– art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. Wyjątek stanowią szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.

Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami polskimi oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są organizowane przez 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mogą tworzyć oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy. Wprowadzenie tej formy organizacyjnej ma na celu wspomóc efektywność kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty.

Środki potrzebne na wdrożenie opisanych wyżej rozwiązań znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Przewidziano ułatwienia dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybyli
z zagranicy i  przystępują do egzaminów zewnętrznych.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Od roku szkolnego 2018/19 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

Przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4365-wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/) .

„Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny dla dzieci

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 12:29

Kancelaria Senatu zaprasza uczniów (szkół podstawowych i ponadpodstawowych) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”.

Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Uczestnicy konkursu będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji o konkursie

Poznaliśmy „Nauczycieli – Wolontariuszy Roku”

MEN - aktualności - pon., 09/10/2017 - 15:38

W poniedziałek, 9 października 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ nominacji nauczycieli do konkursu dokonywali sami uczniowie. Kandydatów mogli zgłaszać także dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

W ciągu miesiąca, od dnia ogłoszenia konkursu, do MEN nadesłano blisko 250 zgłoszeń
od uczniów, którzy w taki sposób chcieli wyróżnić swoich nauczycieli i podziękować za ich pracę.

Komisja konkursowa była pod wrażeniem każdej z nadesłanych prac. Skala, zasięg, pomysłowość i różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli zasługuje
na najwyższe uznanie.

Podczas finału Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 przedstawicieli kadry pedagogicznej, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym. Najlepszych 3 otrzymało również nagrody finansowe MEN.

Podczas uroczystego finału konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie mogliśmy bliżej poznać wszystkich wyróżnionych oraz zobaczyć, jak wiele dobra czynią wokół siebie.

„Nauczyciele-Wolontariusze Roku 2017”:

I miejsce

Tomasz Przygoda, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza Tarnów (małopolskie)

Kiedy uczniowie usłyszeli o konkursie Ministra Edukacji Narodowej, nie mieli wątpliwości, że to idealny sposób, żeby odwdzięczyć się swojemu nauczycielowi za przekazanie cennych wartości takich jak empatia czy szacunek dla drugiego człowieka. Postanowili skrzyknąć wolontariuszy i zrobić coś dla osoby, która całe życie pracuje na rzecz innych. Jego postawa, nietuzinkowa osobowość i codzienna praca pokazuje uczniom sens oraz potrzebę wolontariatu. To on uświadomił im, że warto pomagać, bez względu na wszystko. Ich nauczyciel jest wzorem i przykładem tego, że wolontariat to „służba drugiemu człowiekowi”. To piękna, choć trudna misja, szczególnie dla młodych ludzi.

II miejsce

Lidia Stotko, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu (opolskie)

W opolskim „Ekonomiku” prowadzi zajęcia z przedmiotów: człowiek w środowisku pracy, psychologia w komunikacji reklamowej oraz zajęcia indywidualne z uczniami. Pani Lidia Stotko podejmuje różnorodne działania o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, znacznie wykraczające poza szkołę, obejmujące często swoim zasięgiem całe województwo. W ramach pracy wolontariackiej prowadzonej z młodzieżą szkolną, uczy wrażliwości na drugiego człowieka, kreatywności i odkrywania świata. Uczniowie mówią, że Pani Lidia uczy ich gotowości do działania, a dzięki niej kształtują poczucie własnej wartości. Wiele osób w szkole podkreśla, jak bardzo im pomogła. Czasem tylko dobrym słowem, udzieleniem wsparcia duchowego. Co kluczowe, jej absolwenci nadal pracują jako wolontariusze, a to dowód na to, że raz obudzona chęć pomocy, zostaje na zawsze.

III miejsce

Bartosz Kaczmarczyk, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (śląskie)

W przesłanym uzasadnieniu, dlaczego właśnie ich nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciela –Wolontariusza Roku” uczniowie napisali, że chcą przez to docenić jego starania na rzecz niesienia pomocy innym ludziom. Chcieliby również podziękować za to wszystko, co robi dla drugiego człowieka.

Wyróżnienia otrzymali:

Mieczysława Mierzejewska, katecheta z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu (dolnośląskie)

Uczniowie w przesłanym uzasadnieniu podkreślili, że ich wychowawczyni jest człowiekiem o niezwykłej wrażliwości. Autorytetem dla dzieci i nauczycieli z ich szkoły. Pełni w niej rolę opiekuna wolontariatu, a swoją postawą daje przykład innym. Jej wrażliwość sprawia, że zawsze znajdzie się tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. W życiu prywatnym jest wzorową matką trojga dzieci i cudownym przyjacielem, który zawsze podtrzyma na duchu, znajdzie czas na rozmowę i powie dobre słowo. To anioł, który często zapominając o sobie, po prostu troszczy się o innych.

Agnieszka Jakubowska-Cetnar, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie oraz doradca zawodowy z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy (podkarpackie)

Uczniowie, którzy do konkursu zgłosili tego nauczyciela mówią, że ich wychowawczyni ma niezwykły dar wprowadzania w życie licznych pomysłów wspierających ludzi potrzebujących. Potrafi gromadzić wokół siebie każdego kto chce pomóc drugiemu człowiekowi. To prawdziwy przyjaciel, cierpliwy słuchacz, życzliwy i mądry doradca młodych ludzi. To lider, wzór postawy człowieka aktywnego, kreatywnego i dobrego.

Agnieszka Chlipała, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (dolnośląskie)

Pani Agnieszka  osoba uwielbia pracować w grupie. Twierdzi, że tylko wspólnymi siłami uda się dokonać czegoś dobrego. Właśnie dlatego w działania szkolnego klubu wolontariusza stara się włączać całą szkołę. Uczniowie w swoim zgłoszeniu zaznaczyli, że jeśli wszyscy połączą siły, to mogą osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. Przecież o to w tym wszystkim chodzi – o współpracę, bycie razem i dla siebie nawzajem. Ich nauczycielka o świecie myśli zarówno globalnie, jak i lokalnie, a szersza perspektywa pozwala jej sięgać pomocą nawet na inne kontynenty.

Magdalena Konrad, pedagog, wychowawca świetlicy i opiekun szkolnego koła wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej (mazowieckie)

Pani Magdalena jest nauczycielem, który zawsze ma czas dla swoich uczniów. Często bywa w kilku miejscach jednocześnie, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Nigdy nie odmawia pomocy. Jak mówią sami uczniowie, ich nauczycielka często powtarza „Nie wiesz co robić? Czyń dobro”. W opinii uczniów zasługuje na specjalnie wyróżnienie za swoją dobrowolną, bezinteresowną działalność.

Ewa Mieszczyńska, nauczyciel historii i WOS-u w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)

W uzasadnieniu do konkursu jej uczniowie podkreślili, że Pani Ewa Mieszczyńska będąc opiekunem samorządu uczniowskiego organizuje wiele projektów oraz działań na rzecz innych osób. Nieustannie bierze udział w szkoleniach, a zdobytą wiedzę przekazuje swoim podopiecznym w atrakcyjny sposób. Dzięki niej młodzież uczy się współpracy oraz szacunku do innych. Młodzi poznają również znaczenie solidarności, pomocy i wzajemnego zrozumienia. Pani Ewa swoim śmiechem zaraża innych, a jej pozytywne nastawienie do życia udziela się wszystkim. Jest nie tylko nauczycielem, ale również osobą, która zawsze doradzi i znajdzie rozwiązanie każdego problemu. Bezpośrednia i stanowcza – to cechy, które jeszcze bardziej przyciągają do niej uczniów. Ma milion pomysłów na minutę, które szybko przekształcają się w konkretne projekty.

Iwona Parla, nauczyciel oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu (śląskie)

Pani Iwona jest osobą, która pomaganie ma w genach. Jej życiowe motto to hasło: „Otwórz swe serce i podziel się tym, co masz”. Angażuje się w niezliczoną liczbę akcji charytatywnych. Zorganizowała w pomieszczeniach szkoły zbiórkę krwi, w której udział wzięli rodzice, nauczyciele i przyjaciele placówki. Jest przede wszystkim pedagogiem, który ze względu na swoją postawę i zaangażowanie może być wzorem nie tylko dla uczniów, ale także rodziców czy opiekunów.

Siostra Marieta Pyrek, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opolskie)

Aby pomóc dzieciom z odległych zakątków świata w zdobyciu podstawowego wykształcenia Siostra Leonia angażuje swoich uczniów i ich rodziców w zbieranie makulatury. Oprócz tego pod jej okiem dzieci przygotowują na szydełku i drutach maskotki, czapki i ozdoby świąteczne, które następnie sprzedają na kiermaszach. Takie działania uczą dzieci ofiarności, zaangażowania, przedsiębiorczości i wytrwałości w myśl prostej zasady: wielkie kwoty składają się z wielu małych sum, a na sukces trzeba zapracować. Dzięki temu mali wolontariusze sfinansowali m.in. edukację dzieciom z Maliwii oraz Burkina Faso.

Patrycja Kamińska-Wieruszewska, nauczyciel języka polskiego i historii w Zespole Szkół Publicznych nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie (wielkopolskie)

Uczniowie, którzy zgłosili Panią Patrycję do konkursu napisali, że cenią ją przede wszystkim za to, że swoją postawą wprowadziła ich w świat wolontariatu i każdego dnia inspiruje do działania na rzecz drugiego człowieka. Pokazała także, jak można pomagać dzieciom i niepełnosprawnej młodzieży w codziennych obowiązkach szkolnych. Dzięki niej każdego dnia dowiadują się czym jest czynienie dobra.

Ewelina Drop-Konieczna, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy (zachodniopomorskie)

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w rodzinie. Jest założycielką i koordynatorką prężnie działającego Szkolnego Koła Wolontariatu, które skupia liczne grono uczniów. Potrafi inspirować swoich podopiecznych do różnorodnych działań promujących idee wolontariatu nie tylko na forum szkoły, ale również w środowisku lokalnym. Docenieniem jej działalności społecznej i charytatywnej było przyznanie tytułu Osobowości Roku 2015 i 2016 Powiatu Sławieńskiego, a także tytułu Nauczyciela Roku 2015 i 2016. Poznajmy naszą pierwszą wyróżnioną osobę.

Nauczyciel – Wolontariusz Roku – transmisja na żywo

MEN - aktualności - pon., 09/10/2017 - 13:19

Zapraszamy na relację na żywo z gali Nauczyciel – Wolontariusz Roku. Start godz. 14:30.

Uwaga media. Zaproszenie na uroczysty finał konkursu „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

MEN - aktualności - pt., 06/10/2017 - 09:56

W poniedziałek, 9 października 2017 r. w godz. 14:30-15:30 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie (Plac Zamkowy 4) odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”.

W wydarzeniu udział weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. 

Dodatkowe informacje:

 • Wejście dla przedstawicieli mediów od godz.13:30 od strony Placu Zamkowego,
 • Wstęp na galę na podstawie ważnej legitymacji prasowej,
 • Instalacja wozów transmisyjnych od godz. 13:00. Osoba kontaktowa: Paweł Gutt, Zamek Królewski, tel. 22 35 55 301,
 • Kontakt dla mediów: Łukasz Trawiński, tel. 662 031 288, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Przewidujemy udział mediów podczas całego wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o konkursie „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni nauczyciele, którzy niosą pomoc innym, angażują się w pracę na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Konkurs Ministra Edukacji Narodowej jest wyjątkowy, ponieważ nominacji nauczycieli do konkursu dokonywali sami uczniowie.

W najbliższy poniedziałek, 9 października br. poznamy 12 przedstawicieli kadry pedagogicznej, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym. Poznamy wyjątkowych nauczycieli, którzy opowiedzą nam o tym, jak rozumieją ideę wolontariatu i dlaczego sami stali się wolontariuszami.

W ciągu miesiąca, od dnia ogłoszenia konkursu, otrzymaliśmy blisko 250 zgłoszeń od uczniów, którzy w taki sposób chcieli wyróżnić swoich nauczycieli i podziękować za ich pracę.

Komisja konkursowa była pod wrażeniem każdej z nadesłanych prac. Skala, zasięg, pomysłowość i różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli zasługuje na najwyższe uznanie.

Podczas gali będziemy mogli bliżej poznać wszystkich wyróżnionych oraz zobaczyć, jak wiele dobra czynią wokół siebie.

Uwaga media. Zaproszenie na briefing w ramach Samorządowego Forum w Katowicach

MEN - aktualności - śr., 04/10/2017 - 19:24

W czwartek, 5 października 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w panelu „Wpływ reformy oświaty na jakość edukacji” podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, ul. Olimpijska).

Tematem dyskusji będą m.in. zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli oraz kształtowanie pozytywnego klimatu w szkole.

Przed rozpoczęciem panelu dyskusyjnego o godz. 13:00 odbędzie się briefing prasowy dla mediów z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (sala nr 7, na II piętrze).

W godz. 13:30-15:00 – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów – udział minister Anny Zalewskiej w panelu dyskusyjnym „Wpływ reformy oświaty na jakość edukacji” (sala nr 7, na II piętrze).

Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Lipińska, MEN – 784 465 652, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sukces młodych informatyków na European Junior Olympiad in Informatics

MEN - aktualności - śr., 04/10/2017 - 16:16

Podczas międzynarodowych zawodów informatycznych European Junior Olympiad in Informatics, które odbyły się 7-13 września br. w stolicy Bułgarii, polscy uczniowie zdobyli 4 brązowe medale.

Podopieczni Stowarzyszenia Talent: Mikołaj Bulge, Krzysztof Olejniczak, Dominik Wawszczak i Mikołaj Woliński rywalizowali z przedstawicielami 22 państw Europy.

Zawody European Junior Olympiad in Informatics zostały zorganizowane po raz pierwszy. Celem olimpiady jest wyłonienie i wspieranie najlepszych młodych informatyków. Konkurs promuje także rozwój w obszarze IT oraz stymuluje konkurencyjny rozwój programowania w Europie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Pełne wyniki rywalizacji są dostępne na stronie http://ejoi.org/scoreboard/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie pilotażowego programu programowania – poznaliśmy wyróżnionych

MEN - aktualności - śr., 04/10/2017 - 15:18

W czwartek, 28 września br. 32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła w Pilotażu Programowania.

Chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej
w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło w ubiegłym roku ponad 2000 szkół.

Głównym celem Programu MEN było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należało opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy szkoły było również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji, rekomendowali do wyboru
ok. 160 szkół, z każdego województwa. Komisja ekspertów wybrała z nich 16 szkół –  jedną z każdego z województw.

Wyróżnieni autorzy innowacji odebrali również gratulacje od obecnych na uroczystości kuratorów oświaty ze swoich województw.

Lista wyróżnionych szkół:

 1. województwo dolnośląskie

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 1. województwo opolskie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu

 1. województwo wielkopolskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

 1. województwo małopolskie

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 1. województwo podlaskie

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

 1. województwo zachodniopomorskie

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim

 1. województwo kujawsko-pomorskie

Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 

 1. województwo mazowieckie

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 1. województwo podkarpackie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Ustrzykach Dolnych

 1. województwo warmińsko-mazurskie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

 1. województwo łódzkie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

 1. województwo pomorskie

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu

 1. województwo śląskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Michejdy w Ustroniu

 1. województwo lubelskie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku

 1. województwo świętokrzyskie

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów
w Starachowicach

 1. województwo lubuskie

Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu

Gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dni Pamięci Pawiaka – 4-6 października

MEN - aktualności - śr., 04/10/2017 - 10:22

W dniach 4-6 października br. odbędą się tegoroczne obchody Dni Pamięci Pawiaka. Celem wydarzenia jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie osób osadzonych w murach dawnego warszawskiego więzienia.

Podczas Dni Pamięci Pawiaka są organizowane spotkania z byłymi więźniami, wydarzenia artystyczne i wykłady znanych historyków. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Warszawy, szczególnie zaś do młodego pokolenia.

Podczas tegorocznych Dni Pamięci Pawiaka na dziedzińcu głównym oraz przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przedstawiony cykl trzech prezentacji historyczno-edukacyjnych, poświęconych okupacyjnej historii niemieckiej dzielnicy oraz dziejom katowni gestapo w al. Szucha 25. Prezentacje zostały przygotowane we współpracy Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Warszawy 1939–1945 i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną na nich przedstawione oryginalne rekwizyty: mundury, motocykle, samochód, zasiek z drutu kolczastego i budka wartownicza.

Prezentacje zaplanowano na godz. 11.00, 12.00 i 13.00

Szczegółowy program Dni Pamięci Pawiaka 2017.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Irlandii

MEN - aktualności - wt., 03/10/2017 - 20:16

Spotkania z Polonią i środowiskiem oświatowym oraz jubileusz 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej – to główne punkty dwudniowej wizyty szefowej MEN w Irlandii.

W sobotę, 30 września br. minister Anna Zalewska spotkała się z uczniami, rodzicami, nauczycielami Polskiej Akademii Wiedzy PAK w Dublinie. Szefowa MEN uczestniczyła również w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii oraz wzięła udział w uroczystości z okazji 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w tym kraju.

Podczas rozmów z przedstawicielami Polonii minister edukacji rozmawiała m.in. na temat dwujęzyczności, promocji języka polskiego za granicą, a także rozwijania e-zasobów do wykorzystania do nauki. Minister Anna Zalewska podziękowała wszystkim nauczycielom i dyrektorom polskich szkół w Irlandii za ich niezwykłą pracę, codzienny wysiłek i promowanie naszego kraju poza jego granicami.

– Dziękuję za zaangażowanie w podtrzymywanie polskich tradycji w Irlandii, dbanie o naszą kulturę i język. To piękne i niezwykle ważne – powiedziała minister Anna Zalewska.

W drugim dniu wizyty w Republice Irlandii, Minister Edukacji Narodowej odwiedziła miejscowość Rotoath, gdzie znajduje się miejsce upamiętnienia Bolesława Sawickiego, zasłużonego polskiego pilota Dywizjonu 315. Zginął on podczas II wojny światowej. Mieszkańcy tego niewielkiego irlandzkiego miasteczka, wdzięczni za bohaterską postawę naszego porucznika, przygotowali wystawę przypominającą tę postać oraz ufundowali tablicę pamiątkową.

Następnym punktem programu był udział w uroczystości nadania imienia Ireny Sendlerowej polskiej szkole w Cavan. Dokładnie 10 lat temu powstał tam Szkolny Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Panią Agnieszkę Adamską. Z okazji tego ważnego święta uczniowie przygotowali specjalny występ artystyczny odnoszący się do sylwetki Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, ich nowej patronki szkoły.

Po wizycie w Cavan minister Anna Zalewska spotkała się z Polonią w Navan. Podziękowała tam całej społeczności, skupionej w kilku prężnie działających lokalnych organizacjach, za jej ogromny wysiłek w promowanie języka polskiego za granicą, dbanie o naszą kulturę i kultywowanie tradycji.

Uczestnicy spotkania w rozmowie z szefową MEN podkreślali, jak ważny jest dla nich kontakt z ojczyzną i że są dumni z tego, że są Polakami.

Cykl seminariów branżowych – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - wt., 03/10/2017 - 14:56

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w seminariach branżowych skierowanych do pracodawców. Pierwsze seminarium zaplanowane dla branż fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej odbędzie się 9-10 października br. w Warszawie.

Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Podczas spotkań odbędą się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się kluczowe kwestie związane z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby.

W warsztatach będą uczestniczyli przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminaria potrwają do końca stycznia 2018 r. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na:

 • 17-18 października w Warszawie – dla branż skórzano-obuwniczej i włókienniczo-odzieżowej,
 • 24-25 października w Warszawie – dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szczegółowy harmonogram seminariów wraz z wykazem zawodów dla danej branży znajduje się tu: Harmonogram seminariów branżowych.

Zgłoszenia

17-18.10_Warszawa_sem_branzowe@ore.edu.pl

24-25.10_Warszawa_sem_branzowe@ore.edu.pl

 • W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę firmy/organizacji i stanowisko.
 • Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o programie i miejscu spotkania zostanie przesłana do zakwalifikowanych uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.

Szkoły Europejskie

MEN - aktualności - wt., 03/10/2017 - 10:46

Rozróżniamy dwa typy szkół prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

 • Szkoły Europejskie,
 • Szkoły Europejskie Akredytowane.

Szkoły Europejskie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Wspólnymi organami Szkół Europejskich są:

 • Rada Zarządzająca – w skład której wchodzą przedstawiciele na szczeblu ministerialnym każdego z państw członkowskich, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego państwa,
 • Sekretarz Generalny – reprezentuje Radę Zarządzającą i jest wybierany co trzy lata,
 • Rady Wizytatorów – jedna do spraw szkoły podstawowej i przedszkola, a druga do spraw szkoły średniej.

O otwarciu Szkoły Europejskiej decyduje Rada Zarządzająca Szkół Europejskich w uzgodnieniu z państwem, na terenie którego będzie mieściła się szkoła. Podstawę prawną funkcjonowania Szkół Europejskich stanowi Konwencja o statucie Szkół Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), do której Polska przystąpiła z dniem 31 sierpnia 2004 r. Obecnie funkcjonuje 13 Szkół Europejskich.

Nazwa szkoły Kraj Rok założenia Adres strony www Szkoła Europejska Luksemburg I Luksemburg 1953 www.euroschool.lu Szkoła Europejska Bruksela I Belgia 1958 www.eeb1.eu Szkoła Europejska Mol Belgia 1960 www.esmol.net Szkoła Europejska Varese Włochy 1960 www.eurscva.eu Szkoła Europejska Karlsruhe Niemcy 1962 www.eskar.org  Szkoła Europejska Bergen  Holandia 1963 www.esbergen.eu Szkoła Europejska Bruksela II  Belgia 1974 www.eeb2.eu Szkoła Europejska Monachium  Niemcy 1977 www.esmunich.de Szkoła Europejska Bruksela III  Belgia 1999 www.eeb3.eu Szkoła Europejska Alicante  Hiszpania 2002 www.escuelaeuropea.org Szkoła Europejska Frankfurt  Niemcy 2002 www.esffm.org Szkoła Europejska Luksemburg II  Luksemburg 2004 www.eel2.eu Szkoła Europejska Bruksela IV  Belgia 2007 www.eeb4.eu

 

Szkoły Europejskie Akredytowane

Szkoły akredytowane zostały utworzone w celu umożliwienia wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji dzieciom (kategorii I) pracowników agencji Unii Europejskiej w krajach, gdzie nie funkcjonują Szkoły Europejskie. Istnienie szkoły jest związane z obecnością agencji lub innej instytucji Unii Europejskiej w kraju, w którym ulokowana jest szkoła. Szkoły akredytowane są powiązane z systemem Szkół Europejskich Umową o akredytacji i współpracy. Koszty administrowania i funkcjonowania szkoły pokrywa państwo, na terenie którego znajduje się szkoła. Obecnie funkcjonuje 14 takich szkół.

Nazwa szkoły Kraj Adres strony www Scuola per l’Europa di Parma   Włochy www.scuolaperleuropa.eu Centre for European Schooling Dunshaughlin   Irlandia www.europeanschooling.eu School of European Education Heraklion   Grecja www.seeh.eu European Schooling Helsinki   Finlandia www.esh.fi Ecole européenne de Strasbourg   Francja www.ee-strasbourg.eu Ecole internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur à Manosque   Francja www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr Europese School Den Haag   Holandia www.europeanschoolthehague.nl Europäische Schule Rhein Main   Niemcy www.es-rm.eu Tallinn European School   Estonia www.tes.innove.ee Europa School UK   Wielka
Brytania www.europaschooluk.org European School Copenhagen  Dania www.europaskolen.sag.dk Scuola europea di Brindisi Włochy www.europeanschoolbrindisi.eu Ecole internationale Differdange and Esch-sur-Alzette Luksemburg www.eidd.lu European Education Brussels Argentil Belgia www.eeba.be

 

Organizacja nauczania

Misją Szkół Europejskich jest rozwijanie w uczniach poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej i kulturowej. Ma temu służyć organizacja nauczania. Przebywając w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym dzieci mają prawo do nauki języka ojczystego z poszanowaniem własnych tradycji i jednocześnie mając poczucie wspólnoty z innymi kolegami w ramach Zjednoczonej Europy. Uczniowie tej samej narodowości uczą się w tzw. sekcji. W większości Szkół Europejskich funkcjonuje sekcja angielska, francuska i niemiecka. Pozostałe sekcje są tworzone dopiero wtedy, gdy jest wystarczająco duża liczba uczniów jednej narodowości. Stąd też Szkoły Europejskie różnią się liczbą sekcji. Sekcja polska funkcjonuje w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz w Szkole Europejskiej Luksemburg I. W pozostałych szkołach polskie dzieci są uczone języka polskiego, jako ojczystego, natomiast uczęszczają do sekcji językowej wybranej przez rodziców. Zapisy do Szkół Europejskich odbywają się bezpośrednio
w szkołach.

Do Szkoły Europejskiej, oprócz uczniów – dzieci pracowników instytucji i agencji europejskich oraz pracowników stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy Unii (uczniowie kategorii I) uczęszczają również dzieci pracowników innych instytucji międzynarodowych oraz ambasad (uczniowie kategorii II). Przyjmowane są również dzieci zamieszkujące na stałe w danym mieście lub regionie (uczniowie kategorii III). Nauka uczniów kategorii I jest bezpłatna, natomiast za naukę dzieci kategorii II i III Szkoły Europejskie pobierają opłatę.

W skład Szkoły Europejskiej wchodzi:

 • dwuletnie przedszkole,
 • pięcioletnia szkoła podstawowa,
 • siedmioletnia szkoła średnia.

Obecnie we wszystkich Szkołach Europejskich uczy się 690 polskich uczniów, przy czym 393 uczniów w Szkole Europejskiej Bruksela I, zaś
212 uczniów w Szkole Europejskiej Luksemburg I (stan na dzień 06.09.2017 r.).

Przedszkole 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 4 – 5 lat. Zajęcia prowadzone są w języku ojczystym. Kontakt dzieci z różnych narodowości (sekcji) jest zapewniony w chwilach rekreacji i zabaw.

Szkoła podstawowa 

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku 6 – 10 lat. W sekcji językowej uczniowie uczą się w języku ojczystym. Od klasy pierwszej obowiązkowa jest nauka jednego z języków urzędowych: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego do wyboru. Lekcje języków obcych odbywają się w grupach mieszanych narodowościowo i zawsze prowadzone są przez nauczycieli, dla których dany język jest językiem ojczystym. Od klasy trzeciej do piątej uczniowie realizują przedmiot – godziny europejskie – prowadzony w wybranym języku obcym. Celem tych zajęć, prowadzonych w grupach mieszanych narodowościowo, jest budowanie świadomości europejskiej. Wszystkie zajęcia, niezależnie od języka wykładu, są realizowane według programów nauczania opracowanych przez wizytatorów do spraw szkoły podstawowej i przedszkola, zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą. Programy nauczania dostępne są na stronie Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich http://www.eursc.eu.

Szkoła średnia

Do szkoły średniej uczęszczają uczniowie w wieku 11 – 17 lat. W sekcji językowej nauczanie matematyki, biologii, chemii i fizyki odbywa się w języku ojczystym. Natomiast zajęcia lekcyjne z takich przedmiotów jak geografia, sztuka, muzyka, historia, filozofia, informatyka i wychowanie fizyczne prowadzone są w grupach mieszanych narodowościowo w jednym z języków urzędowych: angielskim, francuskim lub niemieckim. Począwszy od klasy pierwszej szkoły średniej wszyscy uczniowie obowiązkowo rozpoczynają naukę trzeciego języka, a od klasy czwartej mogą rozpocząć naukę czwartego języka. Uczniowie mogą uczyć się również łaciny i greki. Wszystkie zajęcia, niezależnie od języka wykładu, są realizowane według programów nauczania opracowanych przez wizytatorów do spraw szkoły średniej, zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą. Programy nauczania dostępne są na stronie Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich http://www.eursc.eu.

Uczniowie bez sekcji językowej – SWALS

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Europejskiej, w której nie funkcjonuje ich sekcja językowa są zapisywani do sekcji angielskiej, francuskiej lub niemieckiej i mają prawo do nauki języka ojczystego, o ile szkoła posiada w pełni wykwalifikowanego nauczyciela.

Matura Europejska

Cykl nauczania kończy się Maturą Europejską, do której uprawnieni są jedynie uczniowie, którzy ukończyli dwie ostatnie klasy Szkoły Europejskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły z ocenami składającymi się z dwóch części – ocenami za postępy w nauce w ciągu roku szkolnego i ocenami z egzaminów. Oceny za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6. Oceny za postępy w ciągu roku szkolnego wystawia nauczyciel, oceny za egzamin są wystawiane po sprawdzeniu prac pisemnych przez egzaminatorów zewnętrznych. Również egzaminy ustne są oceniane w obecności egzaminatorów zewnętrznych. Przebieg egzaminów ustnych jest monitorowany przez wizytatorów do spraw szkoły średniej.

Zgodnie z ust. 2 art. 5 Konwencji o Statucie Szkół Europejskich posiadacze Matury Europejskiej uzyskanej w Szkole Europejskiej:

 1. a) korzystają w państwie członkowskim, którego są obywatelami, z wszystkich przywilejów związanych z posiadaniem dyplomu lub świadectwa wydawanego na zakończenie nauki w szkole średniej w tym kraju,
 2. b) mogą ubiegać się o przyjęcie na każdą uczelnię działającą na terytorium każdego państwa członkowskiego, na takich samych prawach jakie przysługują obywatelom tego państwa posiadającym równoważne dokumenty.

Dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich są uznawane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.

Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Szkołach Europejskich są skierowani przez ministrów edukacji swoich państw, po spełnieniu wymogów formalnych związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Muszą biegle władać przynajmniej jednym z języków urzędowych: angielskim, francuskim lub niemieckim. Nauczyciele przedmiotów nauczanych
w grupach mieszanych językowo (przedmioty artystyczne, wychowanie fizyczne), pedagodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół i ich zastępcy muszą władać biegle dwoma językami urzędowymi Szkół Europejskich.

Nauczyciel może zostać skierowany do pracy w Szkole Europejskiej na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia kontraktu na maksymalnie 9 lat. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wynikających z potrzeb danej szkoły kontrakt ten może zostać wydłużony o jeden rok.

Polscy nauczyciele skierowani przez Ministra Edukacji Narodowej do pracy w Szkołach Europejskich są zatrudniani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Informacje o naborze ogłaszane są na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.

Obecnie do pracy w Szkołach Europejskich zostało skierowanych 30 nauczycieli, w tym jedna osoba na stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej Bruksela III do spraw przedszkola i szkoły podstawowej (stan na dzień 06.09.2017 r.).

Nadzór pedagogiczny nad polskimi nauczycielami zatrudnionymi w Szkołach Europejskich sprawują wizytatorzy:

 • Urszula Łączyńska – wizytator do spraw szkoły podstawowej
  i przedszkola,
 • Konrad Leszczyński – wizytator do spraw szkoły średniej.

 

I posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN

MEN - aktualności - pon., 02/10/2017 - 15:22

1 października br. rozpoczęła prace Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej drugiej kadencji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

– Zależy nam na Waszym głosie w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży. Reforma polskiej edukacji powinna uwzględniać uwagi uczniów, głównych odbiorców wdrażanych zmian – powiedział Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN, który otworzył I posiedzenie drugiej kadencji RDiM RP.

Wiceminister Maciej Kopeć wręczył powołania 32 uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Rady, którym został Piotr Wasilewski z Suwałk.

– Pierwszy rok pracy Rada ma już za sobą. Współpraca ta, była nowym i wartościowym doświadczeniem. Dlatego też, liczymy na kolejny rok owocnych obrad  – dodał wiceminister.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Posiedzenia Rady będą zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada będzie wyrażała opinie i wypracowywała propozycje na posiedzeniach, jak i w trybie korespondencyjnym.

Rada ma charakter konsultacyjny. Zadaniem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej jest wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, a także tych związanych z planowanymi zmianami.

 

Projekt „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 02/10/2017 - 11:57

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 30 września br. uczestniczył w finale projektu edukacyjnego „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”.

Sobotni finał to efekt dwutygodniowych warsztatów dla gimnazjalistów pochodzących z małych miejscowości na terenie całej Polski. Szkolenia zorganizowano na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W programie, współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, wzięło udział 80 gimnazjalistów z 20 szkół, wykazujących szczególne uzdolnienia w zakresie chemii.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie zainteresowania młodzieży chemią już na poziomie szkoły gimnazjalnej. Skutkować powinno to większą liczbą chętnych do startu w Olimpiadzie Chemicznej, a następnie do studiowania chemii. Dotychczas w programie udział wzięli uczniowie z 56 szkół z miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował organizatorom wydarzenia za zaangażowanie w realizację programu. Słowa uznania skierował także do nauczycieli i wychowawców opiekujących się uczniami. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że wspieranie uczniów zdolnych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tegoroczna edycja składała się z 24 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej (jakościowej i ilościowej) oraz organicznej, a także z 8 godzin lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych, 6 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologii i gier dydaktycznych. Uczestnicy spotkali się także ze studentami, którzy byli laureatami Olimpiady Chemicznej i z sukcesem reprezentowali Polskę na Międzynarodowych Olimpiadach Chemicznych. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i wybrali się na spacer po warszawskiej starówce.

Podczas sobotniego finału odbył się również mecz chemiczny, w którym udział wzięli uczniowie ze szkół w Buczku, Opolu Lubelskim, Nadarzynie i Bartnikach. Uczniowie ze szkoły z Nadarzyna pokonali w nim młodzież z Buczka.

Fot. Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

Rada Dzieci i Młodzieży – II kadencja

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 16:29

1 października br. odbędzie się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisała dziś, 28 września br., minister Anna Zalewska.

Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje jest Przewodniczący.

Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

1) województwo dolnośląskie

Małgorzata Kuśmierczyk – członek Rady,

Kornel Kowalski – zastępca członka Rady,

2) województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Januchowski – członek Rady,

Mateusz Wróblewski – zastępca członka Rady,

3) województwo lubelskie

Miłosz Trąbka – członek Rady,

Mieszko Wnuk – zastępca członka Rady,

4) województwo lubuskie

Kacper Depta – członek Rady,

Nadia Oleszczuk – zastępca członka Rady,

5) województwo łódzkie

Szymon Adamiak – członek Rady,

Mateusz Marzec – zastępca członka Rady,

6) województwo małopolskie

Dawid Mik – członek Rady,

Kaja Gagatek – zastępca członka Rady,

7) województwo mazowieckie

Jakub Nowak – członek Rady,

Małgorzata Żuk – zastępca członka Rady,

8) województwo opolskie

Wiktoria Halupczok – członek Rady,

Karolina Gajęcka – zastępca członka Rady;

9) województwo podkarpackie

Mikołaj Samborski – członek Rady,

Zuzanna Szott – zastępca członka Rady,

10) województwo podlaskie

Piotr Wasilewski – członek Rady,

Paulina Putkowska – zastępca członka Rady,

11) województwo pomorskie

Kajetan Wuttkowski – członek Rady,

Liwia Maćkow – zastępca członka Rady,

12) województwo śląskie

Michał Borkowski – członek Rady,

Wiktor Radziejewski – zastępca członka Rady;

13) województwo świętokrzyskie

Edgar Kobos – członek Rady,

Weronika Trzos – zastępca członka Rady,

14) województwo warmińsko-mazurskie

Antonina Steffen – członek Rady,

Piotr Piórkowski – zastępca członka Rady,

15) województwo wielkopolskie

Anna Krzyżaniak – członek Rady,

Szymon Gładych – zastępca członka Rady,

16) województwo zachodniopomorskie

Szymon Górny – członek Rady,

Marianna Pietkiewicz – zastępca członka Rady.

Serdecznie witamy wszystkich nowych członków II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży.

Uwaga media. Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w Irlandii

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 15:24

W dniach 30 września i 1 października br. minister Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w Irlandii. Głównym celem wizyty są spotkania z Polonią i środowiskiem oświatowym.   

Szczegółowy harmonogram:

Sobota, 30 września br.

 • 10.00 – wizyta w Polskiej Akademii Wiedzy PAK (szkoła polska w Dublinie zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii), O’Connel Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1.
 • 13.30 – posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Dublinie pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej (bez udziału mediów).
 • 16.00 – uroczystość jubileuszu 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, Glashause Hotel Belgrad Square West Tallaght, Dublin 24.

Niedziela, 1 października br.

 • 9.30 – wizyta w Rotoath. Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym śmierć pilota dywizjonu 315 oraz zwiedzanie okolicznościowej wystawy.
 • 11.30 – spotkanie z uczniami, nauczycielami i kierownictwem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan i nadanie szkole imienia Ireny Sendlerowej.
 • 15.00 – spotkanie z Polonią w Navan.

Dodatkowych informacji udziela:

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach wystąpienia szkód w budynkach szkół i placówek spowodowanych przez...

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 13:31

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym uprzejmie informuje, że jednostki samorządu terytorialnego, w których powstały szkody w budynkach szkół i placówek w wyniku działania żywiołów w sierpniu br. mogą ubiegać się o wsparcie z utworzonego kryterium VIII „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”

Kryterium VIII. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejsza się o kwotę odszkodowania.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia – meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jednostka państwowej straży pożarnej) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ubiegała się i nie otrzymała pomocy z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6a wraz ze stosownym oświadczeniem.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego ubiega się lub otrzymała wsparcie finansowe z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6b.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2017 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wzory wniosków można pobrać pod adresem: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017.html

 

Uczeń z Polski nagrodzony srebrnym medalem w Konkursie UE dla Młodych Naukowców

MEN - aktualności - czw., 28/09/2017 - 16:35

We wtorek, 26 września br., w Tallinie odbyła się gala finałowa Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). W stolicy Estonii Polskę reprezentowało trzech uczniów. Zostali oni wyłonieni w krajowej edycji konkursu organizowanej przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Najlepszy z Polaków, Kamil Humański, zdobył srebrny medal, a dwaj pozostali uczniowie Aleksander Kostrzewa i Adam Klukowski otrzymali dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Uczeń szczecińskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I wywalczył nie tylko drugie miejsce, ale powrócił do kraju z biletem wstępu na ceremonię rozdania Nagród Nobla. Zaproszenie na tą uroczystość było wyróżnieniem od Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS).

Podczas gali finałowej konkursu Kamil Humański przedstawił projekt „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)”. Zaprezentował w nim występujące w Szwecji unikatowe skamieliny zwierząt, które są dwa razy starsze od skamielin dinozaurów.

Z kolei Aleksander Kostrzewa, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a obecnie student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił swoje badania dotyczące lemura wari, kapucynki żółtobrzuchej i koczkodana diana. Jego projekt „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego” otrzymał drugą nagrodę Joint Research Center (JRC). Aleksander Kostrzewa będzie mógł odbyć staż w instytucie Ispra we Włoszech.

Specjalną nagrodę otrzymał także Adam Klukowski – uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie (obecnie studiujący w Oksfordzie). Jego projekt „Wielomiany z podłogami” został uhonorowany przez firmę Wolfram Research. W nagrodę Adam Klukowski otrzymał roczną licencję na pomocne w badaniach programy komputerowe „Mathematica” oraz „WolframAlphaPro”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 projektów z 39 krajów. Złote medale (pierwsze nagrody) zdobyli: Karina Movsesjan z Czech, Adam Jan Alexander Ohnesorge ze Szwajcarii oraz Danish Mahmood z Kanady, których uhonorowano nagrodą w wysokości 7 tys. euro. Trzej uczniowie nagrodzeni srebrnym medalem, w tym Kamil Humański, otrzymali po 5 tys. euro, zaś brązowi medaliści po 3,5 tys. euro.

Celem konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców organizowanego od 1989 roku jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi i zachęcanie ich do rozpoczęcia kariery naukowej, a także promowanie rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a od niedawna także humanistycznych i społecznych. W zawodach uczestniczą także uczniowie spoza Europy, m.in. z: Chin, Kanady, USA, Egiptu, Izraela czy Korei Południowej. Każdy kraj może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe oraz zaproszenia na staże naukowe w najbardziej prestiżowych ośrodkach badawczych.

Więcej informacji o polskiej edycji konkursu można znaleźć na stronie: Fundusz.org/konkurs

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

Fot. European Union Contest for Young Scientists

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne