Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

platforma.egzaminzawodowy.info

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 10/03/2015 - 14:26

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że portal http://www.platforma.egzaminzawodowy.info/ i wszelka działalność z nim związana nie jest prowadzona przez CKE.
Inicjatywa ta nie

Read More...

platforma.egzaminzawodowy.info nie jest prowadzona przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 10/03/2015 - 14:25

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że portal http://www.platforma.egzaminzawodowy.info/ i wszelka działalność z nim związana nie jest prowadzona

Read More...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. oceniania uczniów

Nowe prawo oświatowe - pon., 09/03/2015 - 15:02

We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że dotychczasowe upoważnienie ustawowe ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Obecne przepisy upoważniające stracą ważność 9 kwietnia 2015 r.
Czytaj: Zmiany w systemie oceniania i nadzorze pedagogicznym uchwalone>>>

Stąd nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury.

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu regulującym tę materię. Zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Dano też możliwość wprowadzenia w szkole oceny opisowej od klasy I szkoły podstawowej do klasy ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory oceny opisowe stosowane były tylko w klasach I-III szkoły podstawowej. Teraz będą mogły towarzyszyć także ocenom w klasach wyższych wyrażanych cyframi w skali od 1 do 6.

Także, jeśli chodzi o regulacje dotyczące egzaminów zewnętrznych nie wprowadzono zasadniczych zmian wobec obecnie obowiązujących, zapisanych w rozporządzeniu. Oznacza to, że w roku szkolnym 2014/2015 i w latach następnych egzamin gimnazjalny będzie przebiegał na zasadach obowiązujących od roku szkolnego 2011/2012 r., czyli z wyodrębnionymi z testów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych zadaniami z języka polskiego i matematyki.

Sprawdzian dla szóstoklasistów i matura będą przeprowadzone z kolei w formule opisanej rozporządzeniem z 2013 r.; wiosną 2015 r. w takim kształcie będą przeprowadzone po raz pierwszy. I tak, sprawdzian będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. W drugiej części sprawdzana będzie znajomość języka obcego.

Jeśli zaś chodzi o maturę to wiosną 2015 r. abiturienci będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Nowością będzie dodatkowy, co najmniej jeden obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Dotychczas abiturient mógł poprzestać tylko na języku polskim, obcym i matematyce.

Maturzyści będą musieli - też tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę; odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W nowelizacji znalazły się też regulacje niezwiązane z wyrokiem Trybunału. Jedna z nich umożliwia zwiększenie liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej powyżej 25. Chodzi o sytuacje, gdy w trakcie roku szkolnego zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w rejonie szkoły. Inna regulacja zakazuje samorządom przekazywania prowadzenia szkół spółkom komunalnym.

Nowelizacja umożliwia także utrzymanie ciągłości staży nauczycielek ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze, czyli 12-miesięczny. W nowelizacji wydłużono czas możliwej przerwy w stażu w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego do roku i sześciu miesięcy.

Wprowadzono również zapisy dotyczące możliwości zatrudniania w szkole nauczycieli do prowadzenia różnych zajęć z uczniami finansowanych ze środków unijnych. Nauczyciele ci zatrudniani byliby nie w oparciu o Kartę Nauczyciela, ale Kodeks pracy.

Nowela zmienia zasady funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, m.in. daje prawo wizytatorowi przeprowadzającemu kontrolę w szkole do wejścia bez uprzedzenia na dowolną lekcję.

Ustawa zwiększa też kwoty dotacji celowej w odniesieniu do niektórych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz umożliwia przekazywania pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. (PAP)

Opublikowano nowe zasady zatwierdzania podręczników dla szkół artystycznych

Nowe prawo oświatowe - pt., 27/02/2015 - 11:22
Opublikowano nowe zasady zatwierdzania podręczników dla szkół artystycznych

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie określające zasady dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Opłata za wniosek o dopuszczenie książki do użytku będzie wynosić 1500 zł.

Konieczność wydania nowego aktu prawnego regulującego dopuszczanie do użytku podręczników to skutek modyfikacji upoważnienia ustawowego. Zmiany wobec dotychczasowych przepisów będą niewielkie - nowy akt prawny uwzględnia możliwość ubiegania się o dopuszczenie do użytku szkolnego części podręcznika. Podobnie jak przy procedurze dotyczącej całej książki, wymagane będzie uzyskanie trzech pozytywnych opinii rzeczoznawców wpisanych na listę resortu kultury.

Aby się na nią dostać - poza dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje kandydata - trzeba będzie złożyć informację o kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma to potwierdzić, że specjalista ma kompetencje do oceniania podręczników w formie elektronicznej.

Opłata za wniosek o dopuszczenie podręcznika do użytku wyniesie 1500 zł, chyba że postępowanie będzie dotyczyć tylko zmienionej wersji książki - wtedy kwota opłaty wyniesie 800 zł. Resort zwróci pieniądze, jeżeli wnioskodawca wycofa żądanie, albo wniesie o umorzenie postępowania.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 269) będzie obowiązywać od 13 marca 2015 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 27 lutego 2015 r.

Nowe podstawy kształcenia w zawodach już obowiązują

Nowe prawo oświatowe - pon., 09/02/2015 - 11:17
Nowe podstawy kształcenia w zawodach już obowiązują

Weszły w życie nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach. Dostosowano je do znowelizowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 130) dostosowuje przepisy do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

W rozporządzeniu znalazły się podstawy programowe dla nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy.

Usunięto natomiast postanowienia dotyczące podstaw w zawodach ratownik medyczny i dietetyk, ponieważ rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim, w którym prowadzone jest nauczanie w tych profesjach.Pozostałe zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący - dotyczą głównie poszerzenia listy zawodów, których można uczyć w szkołach policealnych (technik optyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Rozporządzenie zmienia także podstawę kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej - osoba, która będzie chciała pracować w tym zawodzie nie będzie już musiała zaliczyć dwunastu tygodni praktyk, a tylko osiem.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 9 lutego 2015 r.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o systemie oświaty

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Sejm uchwalił nowelę ustawy o systemie oświaty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą egzaminowania i oceniania uczniów. Zmiana trafi teraz do prac w Senacie.

Nowela doda do ustawy o systemie oświaty rozdziałów: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji. Podobnie będzie z drugim z dodanych do ustawy rozdziałów. Ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów.

Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób bardziej obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce.

Zmienić się ma również tryb organizowania dodatkowych zajęć, finansowanych ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - bez dodatkowej umowy. Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą. Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową.

Tworząc nowe przepisy, resort oświaty dążył do zwiększenia znaczenia ocen opisowych w procesie edukacji. Pierwotna wersja projektu zakładała, że nauczyciele klas I-III będą oceniać uczniów wyłącznie w takiej formie, ponieważ, według MEN, pozytywniej wpływa to na motywację i postępy ucznia. Ostatecznie jednak resort zmodyfikował nieco swój pomysł i do ustawy o systemie oświaty dodany zostanie przepis, według którego oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III będą mogły mieć formę opisową. Oceny opisowe będzie można stosować także na późniejszych etapach edukacji. Ustawa zliberalizuje ponadto przepisy dotyczące maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Oddziały będzie można powiększać, jeżeli zgodę na to wyrazi rada rodziców.

Przepisy dotyczące egzaminowania i oceniania uczniów mają wejść w życie w kwietniu, wtedy bowiem tracą moc dotychczasowe regulacje w tej materii. Większość pozostałych zmian ma natomiast obowiązywać od września.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Zmiana szkoły już na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Zmiana szkoły już na nowych zasadach

Oblanie przedmiotu artystycznego nie musi już skutkować koniecznością powtarzania klasy - wystarczy przenieść się do szkoły ogólnokształcącej. Weszły w życie nowe regulacje dotyczące przechodzenia uczniów pomiędzy szkołami różnych typów.

Poprzedni akt prawny regulujący tę materię utracił moc w styczniu 2014 r. W rozporządzeniu uwzględniono przypadki zmiany szkoły ogólnokształcącej na zawodową.

Nowe rozporządzenie stanowi m.in., że uczeń każdej klasy zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego lub klasy I technikum. Wynika to z faktu, że podstawa programowa kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej odpowiada podstawie realizowanej w klasach I technikum i liceum.

Uregulowano także zasady przyjmowania do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej, umożliwiając m.in. przyjęcie do klasy programowo wyższej w szkole ogólnokształcącej ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotów artystycznych.

Źródło: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24).

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Legitymacje na nowych drukach obowiązkowo dopiero od września 2016 r.

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Legitymacje na nowych drukach obowiązkowo dopiero od września 2016 r.

Nowe druki legitymacji szkolnej będą obowiązkowo stosowane dopiero od września 2016 r., ale szkoła, która zastosuje stare wzory, PESEL ucznia będzie musiała uzupełnić ręcznie.

PESEL obowiązkowo na legitymacjiZmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) - większość jego przepisów obowiązuje od 23 stycznia 2015 r.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowela, są nowe wzory druków legitymacji szkolnej. Dzięki uwzględnieniu nr PESEL ucznia, dokument będzie wystarczającym dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (PESEL pozwoli sprawdzić ucznia w systemie eWUŚ).

PESEL będzie trzeba uzupełnić ręcznieAby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016 z tym, że pod pewnymi warunkami.Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły.Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak je również trzeba będzie uzupełnić we wskazany wyżej sposób.Pewien wyjątek dotyczy legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych - niezależnie od ww. zapisów, szkoła musi nieodpłatnie wydać dokument na nowym druku, jeżeli zażąda tego rodzic ucznia.

Część wzorów dopiero za rokStarych świadectw, potwierdzających ukończenie technikum z wyróżnieniem, nie będzie się wydawać od września 2015 r. Od stycznia 2016 r. nie będą już stosowane wzory świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego.

Od września 2016 r. obowiązują natomiast nowe druki świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego dla osób kończących te etapy nauki na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 15 stycznia 2015 r.

Nowe podstawy kształcenia w zawodach podpisane

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Nowe podstawy kształcenia w zawodach podpisane

Z podstawy programowej kształcenia w zawodach znikną wytyczne dotyczące ratowników medycznych i dietetyków. W rozporządzeniu znajdą się natomiast zapisy dotyczące techników klimatyzacji i osób obsługujących dźwigi.

Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia ws. podstawy programowej kształcenia w zawodach. Przepisy zostaną dostosowane do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Po noweli w rozporządzeniu znajdą się podstawy programowe dla nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy. Znikną natomiast postanowienia dotyczące podstaw w zawodach ratownik medyczny i dietetyk, ponieważ rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim, w którym prowadzone jest nauczanie w tych profesjach.

Pozostałe zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący - dotyczą głównie poszerzenia listy zawodów, których można uczyć w szkołach policealnych (technik optyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Rozporządzenie zmieni także podstawę kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej - osoba, która będzie chciała pracować w tym zawodzie nie będzie już musiała zaliczyć dwunastu tygodni praktyk, a tylko osiem.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński wkrótce przestanie być przeszkodą w kontynuowaniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Lukę w prawie usunie uchwalona w zeszłym tygodniu nowela ustawy o systemie oświaty.

Przepisy Karty Nauczyciela dotyczące przerwy w stażu na wyższy stopień awansu uwzględnią urlopy macierzyńskie. Obecnie nauczycielka, która zdecyduje się na dłuższą niż rok nieobecność w pracy, musi powtarzać cały, trwający dwa lata i dziewięć miesięcy staż.

Po noweli, która zostanie wprowadzona razem ze zmianami dotyczącymi oceniania i klasyfikacji uczniów, już tak nie będzie. Dopiero przerwa trwająca dłużej niż półtora roku spowoduje konieczność powtarzania stażu. Zmianę w tej materii postulowano od dawna, poprzedni projekt w tej sprawie nie zdobył jednak przychylności parlamentarzystów.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Kurs na opiekuna wypoczynku nie tylko przez internet

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Kurs na opiekuna wypoczynku nie tylko przez internet

Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na kolonie i zimowiska.

Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Głównym celem zmiany jest ukrócenie praktyk szkół, które organizują internetowe kursy dla kandydatów na opiekunów kolonijnych. Resort wziął pod uwagę postulaty rodziców oraz ekspertów, którzy wielokrotnie podkreślali, że opiekun musi posiadać praktyczne umiejętności, których nie dają mu e-learningowe kursy.Po nowelizacji kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych, a każdy z nich będzie zakończony egzaminem praktycznym. Dodatkowo program szkoleń będzie w większym stopniu uwzględniał zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Nowela wprowadzi również zapis, że obowiązkiem organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej.'

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Przedszkola w podstawówkach zainwestują w ochronę przeciwpożarową

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:06
Przedszkola w podstawówkach zainwestują w ochronę przeciwpożarową

Od 15 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie regulujące wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać przedszkola mieszczące się w budynkach szkolnych.

Dostosowanie budynku do nowych przepisów może okazać się dość kosztowne. Najdroższe będzie stworzenie wyjścia ewakuacyjnego ze schodami - MEN wycenia go na ok. 15.000 zł brutto. Przedszkola będą musiały także zamontować specjalne drzwi o wysokiej odporności ogniowej. W uzasadnieniu do projektu resort szacuje, że zamontowanie takich drzwi z samozamykaczem stanowić będzie wydatek rzędu 2000-2500 zł brutto, koszt gaśnic resort oszacował na 150-200 zł.

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej(Dz. U. z 2015 r. poz. 20) zacznie obowiązywać 15 stycznia 2015 r. Powstało z myślą o przedszkolach przekształconych z oddziałów przedszkolnych w podstawówkach (do przekształcenia dojdzie z mocy prawa w 2016 r.).

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 14 stycznia 2015 r.

O egzaminach od sesji jesiennej 2016 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pt., 30/01/2015 - 14:24

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572,

Read More...

O egzaminach od sesji jesiennej 2016 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pt., 30/01/2015 - 14:24

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572,

Read More...

‎12 stycznia 2015 r. rozpocznie się kolejna sesja egzaminu ‎‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tzw. stary egzamin ‎‎zawodowy)‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pon., 12/01/2015 - 10:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów szkół zawodowych, ‎którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2012 r.) odbędzie się w dniach

Read More...

‎8 stycznia 2015r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin ‎zawodowy)

Centralna Komisja Egzaminacyjna - czw., 08/01/2015 - 14:17

8 stycznia 2015 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ‎w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy) dla uczniów i

Read More...

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa