Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Kurator się wcina

Belferblog - 2 godziny 33 minuty temu
Kuriozalnie wypadło rozdanie świadectw w mojej szkole, a wszystko przez zakaz wspierania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pieniądze, które zebraliśmy na tzw. znaczek na świadectwo, trzeba było uczniom oddać. Nie tylko oddać, ale też zebrać od uczniów podpisy, iż przyjęli z powrotem … Czytaj dalej →

Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie konsultacyjne w MEN

MEN - aktualności - 4 godziny 42 minuty temu

W jaki sposób zapewnić uczniom w szkole bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo oraz w jaki sposób wspomóc dyrektora w realizacji tego zadania – nad tymi zagadnieniem dyskutowali w poniedziałek, 26 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceminister edukacji Marzeną Machałek.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowano prace mające na celu wypracowanie procedur stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy środowiska obejmujące swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w sieci oraz podmioty realizujące zadania w ramach Programu Bezpieczna+ .

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o tym, w jakie instrumenty należy wyposażyć szkoły aby mogły szybko i sprawie reagować w przypadku zaistnienia wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów np. ze strony innych uczniów lub zewnętrznego, ze strony osób obcych. Dyskutowano również na temat zagrożeń płynących z sieci. W szkole dochodzi bowiem coraz częściej do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów.

Zaprezentowano wstępną propozycję procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych dla dyrektorów szkół. Zebrano je w dokumencie pod robocza nazwą „Zalecane działania profilaktyczne i procedury bezpieczeństwa w szkołach”. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali również o potrzebie edukowania osób dorosłych, nauczycieli i rodziców, którzy nie poruszają się tak biegle w świecie cyfrowym, jak dzieci i młodzież.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podziękowała za zaprezentowany materiał i podkreśliła, że podstawą dla kształtowania u młodego człowieka prawidłowych postaw, zachowań i reagowania na zagrożenia jest wychowanie. Podkreśliła również kluczową rolę nauczyciela w tym procesie.

Na poziomie systemowym, w ustawie Prawo oświatowe, wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu zagwarantowanie uczniom bezpiecznych warunków kształcenia, wychowania i opieki, a także wspieranie szkoły w wypełnianiu funkcji wychowawczej i zadań wychowawczo-profilaktycznych.

Wśród najważniejszych kwestii wymienić należy m.in.:

 • upowszechnienie w systemie oświaty wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • nałożenie na szkoły z dostępem do internetu obowiązku podejmowania działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego;
 • połączenie szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym, a także profilaktycznym, który będzie oparty na wnioskach z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. Połączenie obu programów umożliwi całościowe oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne. Obejmie ono zarówno wsparcie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie ewentualnym zachowaniom problemowym.

W poniedziałkowym spotkaniu z wiceminister edukacji udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji, m.in.: Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Orange, Stowarzyszenia Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za merytoryczne i ciekawe spotkanie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sukces uczniów z Tarnowa w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair

MEN - aktualności - 9 godzin 33 minuty temu

Uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie otrzymali platynową nagrodę w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair za projekt „Permeation-Przenikanie”, który zrealizowali w ramach programu „Przywróćmy pamięć” (Bring Memory Back).

Do tegorocznego konkursu zgłoszono szkoły ze 115 krajów świata. Nagrody – platynowe, złote, srebrne i brązowe – były przyznawane w 8 kategoriach. W ocenie projektów brano pod uwagę m.in.: oddziaływanie projektu na społeczność lokalną i stopnień wykorzystania narzędzi cyfrowych. Zwycięska praca uczniów z Tarnowa została nagrodzona w kategorii „Community Groups and Special Populations” – „Społeczności i niezwykłe grupy ludzi”.

Projekt „Permeation-Przenikanie” przygotowany przez V Liceum Ogólnokształcące, we współpracy z izraelską szkołą Harel High School, był poświęcony społeczności tarnowskich Żydów. Uczniowie, chcąc przybliżyć pamięć o dawnych mieszkańcach miastach, opracowali wystawę multimedialną, stronę internetową oraz aplikację mobilną.

Jednym z efektów projektu była także ekspozycja zaprezentowana w Tarnowskim Centrum Kultury i Harel High School, na której przedstawiono archiwalne fotografie społeczności żydowskiej Tarnowa na tle zdjęć wykonanych współcześnie w tych samych miejscach.

Projekt koordynowali nauczyciele ze współpracujących ze sobą szkół – Marcin Zaród i Mira Shweky oraz dyrektor TCK Tomasz Kapturkiewicz.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

Życzymy, aby kolejny przygotowany przez nich projekt, zatytułowany „Threads of Life”, również zakończył się sukcesem.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej

MEN - aktualności - wt., 27/06/2017 - 15:41

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Niebawem do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym. Określone zostaną w nim zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowy system opierać się będzie na trzech elementach:

 • szkolnych gabinetach zdrowotnych – prowadzonych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną,
 • szkolnych gabinetach dentystycznych – zlokalizowanych na terenie szkół,
 • dentobusach – będą one świadczyły pomoc i wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych szkołach, które są zbyt małe, żeby umieścić w nich gabinet stomatologiczny.

Nowa ustawa o medycynie szkolnej

W założeniach stworzony zostanie schemat systemu medycyny szkolnej w oparciu o doświadczenia Instytutu Matki i Dziecka oraz podział odpowiedzialności w sposobie finansowania pomiędzy budżetem państwa, budżetem samorządów i płatnika publicznego.

Planowany jest pięcioletni program, który pozwoli na utworzenie i wyposażenie gabinetów dentystycznych. Program przewiduje także zakup  tzw. dentobusów – początkowo po jednym na województwo.

Ważnym elementem nowej ustawy będzie wprowadzenie koordynacji opieki nad dzieckiem w szkole z zespołem POZ, pod którego opieką jest dziecko. Jest to najlepszy sposób na zwiększenie efektywności działania medycyny szkolnej. Dzięki temu pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka szkolna będą miały informacje od POZ na temat chorób przewlekłych małego pacjenta i sposobów leczenia. To ważne np. w przypadku dzieci z cukrzycą.

Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole

Zadania szkolnych gabinetów zdrowotnych i gabinetów stomatologicznych zostaną rozszerzone o realizację całego profilu edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Za wypracowanie modelu edukacji i wsparcie szkół w jego realizacji będzie odpowiedzialny Instytut Matki i Dziecka.

Finansowanie opieki zdrowotnej w szkołach obejmie także część profilaktyczną, która również jest realizowana we współpracy z POZ.

Program Medycyny Szkolnej – prezentacja MZ

Na podst. MZ

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad – projekt rozporządzenia w konsultacjach

MEN - aktualności - wt., 27/06/2017 - 13:36

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Celem nowelizacji dotychczasowych przepisów jest dostosowanie ich do nowej struktury szkół, a także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania olimpiad.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla uczniów szkół podstawowych. Mowa jest w nim także o umożliwieniu – w okresie przejściowym – udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej, w szczególności posiadających tytuł laureata konkursu, którzy rekomendowani będą przez komisje konkursowe. Udział w olimpiadach będą mogli wziąć również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki.

Zgodnie z projektem kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie konkursów podczas roku szkolnego. Dotyczy to w szczególności terminów przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych szczeblach konkursu, kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Minister Edukacji Narodowej będzie miał możliwość rozstrzygnięcia terminu przeprowadzenia danego etapu olimpiady lub turnieju, w przypadku pokrywających się terminów wskazanych przez organizatorów.

W związku z tym, że zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i organizatorzy działań skierowanych do uczniów zdolnych, wykazują duże zainteresowanie uczestnictwem tych uczniów w zawodach wiedzy na każdym etapie (szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim), istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest stworzenie spójnej, drożnej struktury organizacji zawodów wiedzy na każdym etapie edukacyjnym. Nowe przepisy obejmują uczniów każdego typu szkoły, realizującej kształcenie według odpowiedniej podstawy programowej dla danego typu szkoły.

Nowelizacja przewiduje dostosowanie przepisów do nowej struktury szkół, przy jednoczesnym założeniu, że należy zapewnić równe szanse każdemu uczniowi możliwości udziału we wszystkich dostępnych zawodach wiedzy. Dotyczy to zarówno dzieci z nowej, jak i starej struktury szkół, a tym samym możliwości uzyskiwania uprawnień obowiązujących w systemie egzaminacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym.

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie RCL.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

XI Letnia Szkoła Fizyki – inauguracja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 26/06/2017 - 21:21

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 26 czerwca br., w otwarciu Letniej Szkoły Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował organizatorom za stworzenie dla uczniów zainteresowanych fizyką miejsca do rozwijania pasji i zainteresowań. Wyraził również wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Fizycznego za udział w tworzeniu podstaw programowych z fizyki.

Letnia Szkoła Fizyki organizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się już po raz jedenasty w ramach programu „Lato w Mieście”. Projekt w formie warsztatów i wykładów skierowany jest do młodzieży z warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, która chciałaby przeżyć wakacyjną przygodę z fizyką.

Podczas rozpoczęcia Letniej Szkoły Fizyki prof. Bogdan Cichocki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „O Marianie Smoluchowskim, genialnym polskim fizyku, w setną rocznicę śmierci”. Podczas obecnego posiedzenia Senatu planowane jest podjęcie uchwały w 100. rocznicę śmierci znanego fizyka. Senat przypomni w niej, że 5 września 2017 r. minie 100 lat od przedwczesnej śmierci tego wielkiego Polaka.

Senat RP w uchwale wyrazi przekonanie, że przywołanie postaci Mariana Smoluchowskiego w 100-lecie jego śmierci winno się stać okazją do wprowadzenia jego osoby do przestrzeni publicznej, szczególnie szkół i uczelni.

Marian Smoluchowski to jeden z najwybitniejszych światowych uczonych przełomu XIX i XX w. Ukończył z najwyższym wyróżnieniem studia z fizyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był współtwórcą kinetycznej teorii materii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Po co nauczycielom wakacje?

Belferblog - pon., 26/06/2017 - 21:14
Nigdy nie mogłem zrozumieć, po co nam są potrzebne wakacje. Inni nie mają i żyją. A jak człowiek dysponuje tym, czego nie ma reszta, to naraża się na taką zazdrość, że głowa mała. Mnie też sąsiedzi gotowi są utopić w … Czytaj dalej →

Grupa MoCarta na lodach

Belferblog - ndz., 25/06/2017 - 22:27
Chwaliłem się, że jadę do Sokolnik na koncert Grupy MoCarta, ale nikt mi nie chciał uwierzyć. Do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia – to tak, ale nie do Sokolnik. W końcu zwątpiłem. Sami zresztą zobaczcie, gdzie koncertuje ten zespół (info … Czytaj dalej →

60-lecie grudziądzkiego „Ekonomika” – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - ndz., 25/06/2017 - 21:26

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu. Wydarzenie to połączone było z jubileuszem 60-lecia powstania szkoły.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji pogratulowała uczniom i nauczycielom sukcesów osiągniętych w kończącym się roku szkolnym.

– Za wami rok ciężkiej, wytrwałej pracy oraz kształtowania swojego charakteru. Każdego dnia mogliście wykazać się swoim zaangażowaniem, kreatywnością i poziomem wiedzy, a otrzymane dziś świadectwa szkolne z promocją do wyższej klasy to potwierdzają – podkreśliła Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister Marzenna Drab uczestnikom spotkania złożyła również życzenia z okazji obchodzonego jubileuszu. Przypomniała, że szkoła wniosła ogromny wpływ w rozwój środowiska lokalnej oświaty.

Zaproszeni na uroczystość goście mieli okazję zapoznać się z historią szkoły, a absolwenci powspominać dawne czasy. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie i pedagodzy.

Grudziądzki „Ekonomik” to jedna z najlepszych szkół technicznych na Kujawach i Pomorzu. W niedawno opublikowanym rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy” Zespół Szkół Ekonomicznych został uznany za najlepsze technikum w Grudziądzu i zajął ósme miejsce w województwie wśród techników szkół ponadgimnazjalnych. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przyznała placówce tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

Fot. Zespół Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Koniec roku szkolnego w Piławie Górnej z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - sob., 24/06/2017 - 15:44

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN dziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym.

– To właśnie od waszych nauczycieli i rodziców zależy, jak będzie wyglądało wasze dorosłe życie. To oni was kształtują, rozwiewają wątpliwości i objaśniają otaczający was świat – powiedziała do uczniów minister Anna Zalewska.

Gratulując uczniom dobrych wyników w nauce, szefowa MEN oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie wakacji w całej Polsce.

– Chcę byście wrócili z wakacji wypoczęci, zadowoleni i przygotowani do następnego roku szkolnego – mówiła minister edukacji.

Do Szkoły Podstawowej m. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej uczęszcza ponad 300 uczniów. Pracuje tam 24 nauczycieli. Dwa lata temu szkoła obchodziła jubileusz 45-lecia. Rozwijając zainteresowania i pasje uczniów, w ostatnich latach w szkole wdrożono pracę metodą projektów. Wszystkie klasy realizują działania mające na celu m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie nauki, wskazywanie miejsc i sposobów zdobywania wiedzy we współczesnym świecie, a także zdobywanie informacji i doświadczeń o przyszłych zawodach.

Po wizycie w szkole minister edukacji zaprosiła przedstawicieli mediów na konferencję prasową we Wrocławiu z udziałem wojewody dolnośląskiego i dolnośląskiego kuratora oświaty. Tam minister Anna Zalewska podsumowała dotychczasowe działania dotyczące wprowadzania reformy oświaty.

– Nie udałoby się dotrzymać wszystkich terminów, przeprowadzić tych wszystkich przygotowań, gdyby nie wsparcie ze strony wojewodów, kuratorów oświaty, samorządowców, dyrektorów i nauczycieli. Składam im wielkie podziękowania – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat zakończonego roku szkolnego oraz praktyczne informacje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji znaleźć można na stronie MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zgorzelcu – wizyta wiceminister edukacji

MEN - aktualności - sob., 24/06/2017 - 15:33

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN wczoraj, 23 czerwca br., wzięła udział w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

Podczas spotkania ze społecznością szkolną, wiceminister edukacji podkreśliła, że zmiany zaproponowane w systemie szkolnictwa zawodowego mają na celu ściślejsze powiązanie szkół z rynkiem pracy. Pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów w kończącym się roku szkolnym.

– Macie znakomite wyniki w nauce, zdobywacie również dobre zawody, które przyczynią się do tego, że znajdziecie dobrą pracę – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji najlepszym uczniom oraz nauczycielom wręczyła nagrody i złożyła gratulacje.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych wchodzi liceum ogólnokształcące z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii i chemii oraz technikum o profilu przyrodniczo-językowym, elektroniczno-elektrycznym, a także informatyczno-dziennikarskim.

Historia szkoły sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy wraz z rozbudową kopalni Turów pojawiła się potrzeba zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. W 1960 roku w Zgorzelcu powstało Technikum Górnicze, które zostało uruchomione przy Liceum Ogólnokształcącym. W następnych latach szkoła powiększyła się o Technikum Energetyczne przygotowujące pracowników elektrowni.

Dawni absolwenci szkoły to przede wszystkim pracownicy kopalni i elektrowni pracujący na wszystkich możliwych szczeblach kariery zawodowej. Zmiany w polskiej gospodarce oraz oświacie spowodowały, że kierunki górniczo-energetyczne stopniowo wygasały, jednak pozostała pamięć o wieloletniej współpracy oraz dzisiejsza nazwa szkoły imienia Górników i Energetyków Turowa.

Podczas swojej wizyty na Dolnym Śląsku, wiceminister edukacji odwiedziła również najmłodszych przedszkolaków z Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Zgorzelcu.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom szkół ze Zgorzelca życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie roku szkolnego w Ząbkach z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 18:00

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął dziś udział w zakończeniu roku szkolnego w dwóch szkołach podstawowych w podwarszawskich Ząbkach.

Wiceminister odwiedził najpierw Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, a następnie uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca.

Podczas przemówienia skierowanego do uczniów klas III ząbkowskiej „Dwójki” wiceminister pogratulował wszystkim wyników w nauce i życzył udanego letniego odpoczynku. Wspomniał także o nowych wyzwaniach, jakie po wakacjach pojawią się przed uczniami w związku z rozpoczęciem przez nich kolejnego etapu edukacji.

Po uroczystym wręczeniu nagród i listów gratulacyjnych, „dzieci od Kochanowskiego” – jak sami o sobie mówią uczniowie – przedstawili część artystyczną. W humorystyczny sposób opowiedzieli w niej o trudnych początkach nauki i stopniowej adaptacji w środowisku szkolnym.

Z kolei podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas VI wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że obecni na sali uczniowie we wrześniu będą w klasie VII, a nie jak dotychczas – w gimnazjum. Mimo iż będą kontynuować naukę w tej samej szkole podstawowej w programie nauczania pojawią się nowe przedmioty, takie jak fizyka czy geografia.

Z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali widowisko muzyczne oraz przedstawili fragment projektu multimedialnego „Zakazane piosenki”. Występ nawiązywał do patrona szkoły – Małego Powstańca. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie, realizowane w ramach wszystkich zajęć lekcyjnych, ma na celu budowanie spójnego programu nauczania. Ważne jest w nim także łączenie tradycji i innowacyjności w procesie dydaktycznym.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach to nowoczesna placówka wyposażona w szereg multimedialnych pomocy dydaktycznych. Jest liderem we wprowadzaniu innowacyjnych projektów i rozwiązań. Placówka pełni rolę gospodarza i organizatora Ogólnopolskiej Konferencji i Targów dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły”. W tym roku odbyła się druga edycja tego przedsięwzięcia.

W zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Ząbkach udział wzięli także m.in.: Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Terapia dla Anny Zalewskiej

Belferblog - pt., 23/06/2017 - 15:37
Nie tylko uczniowie otrzymali na koniec roku szkolnego świadectwa. Ocenieni zostali także nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet minister edukacji. Niestety, nie wszyscy dostali pozytywne oceny i promocję do następnej klasy. W moim liceum najbardziej stresowali się dzisiaj pracownicy. Zwyczajem jest, … Czytaj dalej →

Zakończenie zajęć w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 12:03

Dziś, 23 czerwca br., dla ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z blisko 28 tys. (27 906) szkół rozpoczną się letnie wakacje.

Mijający rok szkolny 2016/2017 był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zakończony został pierwszy etap wprowadzania reformy.

Już od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Wprowadzone zostaną: nowa sieć szkół, reforma programowa, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych, zmiany w szkolnictwie zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kolejnym etapem będzie wprowadzenie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela oraz nowy system doskonalenia nauczycieli. Docelowo do 2018 roku będą przygotowane odrębne ustawy o egzaminach zewnętrznych i wsparciu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowanie nowego prawa oświatowego

Po zakończeniu trwającej od lutego 2016 roku ogólnopolskiej debaty o edukacji 27 czerwca 2016 r. w Toruniu zaprezentowaliśmy kierunki zmian w oświacie.

16 września 2016 r. przedstawiliśmy projekty ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Do połowy grudnia ubiegłego roku w całym kraju organizowane były przez kuratorów oświaty i wojewodów spotkania z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. W sumie w takich spotkań odbyło się blisko 1500. Wzięło w nich udział ponad 46 tys. uczestników.

W grudniu 2016 r. ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym zostały przyjęte przez Parlament RP. Na początku stycznia br. swój podpis złożył pod nimi Prezydent Andrzej Duda.

Wprowadzanie zmian

Zgodnie z przyjętym prawem zmiany w oświacie rozpoczną się 1 września 2017, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną. Branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i przedstawicieli samorządów.

Od początku stycznia br. kuratorzy oświaty kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uczniami i samorządowcami. Przez 2 miesiące, do początku marca, zorganizowali 771 spotkań, w których udział wzięło ponad 30 tys. uczestników.

Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów, przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji są opracowane. Zgodnie z harmonogramem wdrażania zmian w systemie edukacji minister edukacji podpisała rozporządzenia, które w szczegółowy sposób określają m.in. organizację pracy szkół, rekrutacji oraz ramowych planów nauczania.

Są to m.in. rozporządzenia w sprawie:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
 • klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych szkół,
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 • warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
 • szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 • zmiany rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa

Istotą zmian w polskiej oświacie jest reforma programowa. Przygotowania podstawy programowej trwały blisko rok. W lutym br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Prace nad tym aktem prawnym trwały już od lutego 2016 r. Rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej. Następnie zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć. Wstępna wersja projektu została przekazana do prekonsultacji publicznych, a ostateczna, zgodnie z procedurą legislacyjną, skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV,VII szkoły podstawowej. Będzie ona obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Wydawnictwa przygotowują podręczniki do nowej podstawy programowej. Otrzymaliśmy w sumie 185 wniosków o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Do 22 czerwca br. zostało dopuszczonych 108 podręczników: 26 do edukacji wczesnoszkolnej, 82 do klasy IV-VIII. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. Książki i ćwiczenia kupi szkoła z dotacji otrzymanej z MEN. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował materiały i przeprowadził konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia dotarły z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Do końca sierpnia br. zaplanowały one w całej Polsce w sumie 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Przygotowane zostały również nowe ramowe plany nauczania dla publicznych szkół, które zaczną obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej),
 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej),
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Zajęcia edukacyjne

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

 • geografia i biologia – od klasy piątej,
 • chemia i fizyka – od klasy siódmej.
 • drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych. W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

W szkołach nowego typu będzie można prowadzić szkolenie sportowe. Podwyższamy jego jakość. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o programy opracowane dla poszczególnych dziedzin sportowych przez polskie związki sportowe. Nowe oddziały sportowe (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego) mogą być nadal tworzone w 8-letnich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 utworzenie w szkole podstawowej oddziału sportowego możliwe będzie również od klasy VII. Nowym rozwiązaniem jest natomiast uruchomienie w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa sportowego.

Przygotowaliśmy nową klasyfikację zawodów w szkolnictwie zawodowym. Rozporządzenie określa 213 zawodów. Kształcenie w ich zakresie rozpocznie się 1 września 2017 r. Uwzględniliśmy zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody. Przygotowaliśmy także nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Finansowanie

Przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków samorządów związanych z wdrażaniem reformy.

Dodatkowo od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł. W kolejnych trzech latach zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 15 proc.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy.

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji. Środki można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe. Wsparcie finansowe obejmować może również: doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Dysponujemy także pieniędzmi w rezerwie na dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb młodszych dzieci.

Konsultujemy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w którym proponujemy szereg zmian dotyczących naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Projekt zawiera również wiele przepisów porządkujących i doprecyzowujących obecne rozwiązania finansowe. W ten sposób tworzymy spójny zbiór w jednym akcie prawnym. W projekcie ustawy zaproponowaliśmy rozwiązania dotyczące nauczycieli, tj. nową ocenę pracy nauczycieli Chcemy premiować nauczycieli wyróżniających się jakością swojej pracy. Podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Cyfrowa szkoła

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji dążymy do tego, aby wszystkie szkoły w Polsce były połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Przygotowaliśmy projekt Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program zakłada zakup do szkół podstawowych tablic interaktywnych, projektorów, głośników, interaktywnych monitorów dotykowych. Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 14 tys. zł.

Przygotowujemy rozwiązania dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie indywidualnego nauczania i indywidualizacji kształcenia w szkole. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej. Zaproponowaliśmy elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli odbywać staż na kolejne stopnie awansu zawodowego bez względu na wymiar ich zatrudnienia. Wprowadzony zostanie nowy dodatek – za wyróżniającą pracę.

Określamy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin.

Ujednolicone zostanie również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W projekcie ustawy przewidziano zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Znosimy ograniczenia wysokości wynagrodzenia specjalistów zatrudnianych na podstawie ustawy Prawo oświatowe do prowadzenia określonych zajęć, co ma istotne znaczenie w przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Zakończyliśmy w czerwcu prekonsultacje publiczne projektu podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • pięcioletniego technikum,
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Wspólnie z Panią minister do końca czerwca zaprezentujemy rozwiązania dotyczące opieki stomatologicznej nad uczniami.

Konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy jeszcze zanim trafią one do szkoły. Chcemy, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”. Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę. Do końca czerwca pokażemy projekt nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Bezpieczne wakacje

Przypominamy, rodzice planując wypoczynek swojego dziecka, mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Z kolei w serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice mogą otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.

Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Udanych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Życzenia od minister edukacji na zakończenie zajęć szkolnych

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 08:20

Drodzy Uczniowie,

zakończył się rok szkolny 2016/2017. Za wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś jesteście bogatsi nie tylko o nowy zasób wiadomości, ale także doświadczenia, które zaowocują w dorosłym życiu.

Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, w którym będziecie poznawali nowych ludzi i odkrywali nieznane miejsca. Mam nadzieję, że w tym okresie zbierzecie siły potrzebne do dalszej pracy, aby we wrześniu wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników, nauczycieli.

Życzę wspaniałych, niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.  Udanego wypoczynku!

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanej w swoją pracę kadry pedagogicznej. W dniu zakończenia zajęć szkolnych pragnę serdecznie podziękować za Państwa codzienny trud – niezwykłą misję.

Dziękuję za bycie blisko uczniów, ich rodziców i opiekunów. Dzięki Państwa poświęceniu dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, które będą fundamentem ich przyszłego życia.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończenie zajęć szkolnych to ważny dzień nie tylko dla Państwa dzieci, ale i całej rodziny. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w życie szkoły, dbanie o nią i wspieranie jej aktywności. Państwa pomoc i chęć działania stanowią nieocenioną wartość dla nauczycieli i dyrektorów. Dziękuję za to, że wspólnie możemy zadbać o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Życzenia od minister edukacji z okazji Dnia Ojca

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 08:00

Dzień Taty to ważna chwila, aby z całego serca podziękować za ojcowska odwagę, cierpliwość, okazywaną codziennie dobroć i zrozumienie.

Dzięki Wam, Drodzy Ojcowie, zawsze czujemy się szczęśliwymi ludźmi, którzy są kochani i otoczeni bezgraniczną miłością.

Dziś, w tym wyjątkowym dniu, jesteśmy blisko Was i z całego serca dziękujemy za każde słowo wsparcia i pobudzanie do odważnego poznawania świata.

Wszystkim Ojcom w Dniu ich święta serdecznie dziękuję.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Uwaga media. Udział kierownictwa MEN w uroczystościach zakończenia zajęć w szkole w roku szkolnym 2016/2017

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 16:18

Jutro, w piątek 23 czerwca br., w polskich szkołach kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z ponad 27 tys. (27 906) szkół od soboty rozpocznie wakacje letnie.

Zarówno minister Anna Zalewska, jak i pozostali członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, będą jutro uczestniczyli w uroczystościach szkolnych.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej odwiedzi województwo dolnośląskie.

 • W godzinach 9.00-10.30 – minister Anna Zalewska będzie gościła w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej (ul. Kościuszki 1).
  • Uwaga media: W Piławie Górnej nie przewidujemy wystąpień minister Anny Zalewskiej do mediów. Możliwe tylko foto opp. Konferencja dla mediów przewidziana na godz. 12:30 we Wrocławiu.
 • O godz. 12.20 – odbędzie się briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (plac Powstańców Warszawy 1). W konferencji udział wezmą również: Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo dolnośląskie, miasto Zgorzelec.

 • W godzinach 8.30-10.00 – wiceminister Marzena Machałek będzie uczestniczyła w uroczystościach w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa (ul. Powstańców Śląskich 1).

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo mazowieckie.

 • O godz. 10.00 – wiceminister Maciej Kopeć weźmie udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach (ul. Stefana Batorego 11).

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo kujawsko-pomorskie.

 • O godz. 11.30 – wiceminister Marzenna Drab będzie brała udział w uroczystościach szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu (ul. Konarskiego 39).

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji.

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 15:15

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN 21 czerwca br. wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Szczecina uczniom szczecińskich szkół za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość miała miejsce w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie.

Wiceminister Maciej Kopeć pogratulował uczniom wyników, a także podziękował ich rodzicom i nauczycielom.

O nagrodę ubiegać się mógł uczeń, który w kończącym się roku szkolnym osiągnął wybitne wyniki w nauce z przedmiotów objętych programem nauczania.

Nagrodzono również tych, którzy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektach, zajęli wysokie pozycje.

W tym roku, nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Szczecina, otrzymało ponad 400 młodych i uzdolnionych uczniów szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Foto. Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kierownictwo MEN na III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 14:24

Minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć 22 czerwca br., wzięli udział w pierwszym dniu obrad III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. Wiceminister Maciej Kopeć uczestniczył w oficjalnym otwarciu i sesjach plenarnych, natomiast minister Anna Zalewska spotkała się z młodzieżą podczas warsztatów i dyskusji panelowych.

W przemówieniu skierowanym do uczestników Forum wiceminister edukacji podkreślił znaczenie unijnych programów adresowanych do młodych ludzi z krajów Partnerstwa Wschodniego w budowaniu dialogu międzykulturowego, otwartych i mobilnych społeczeństw oraz postaw tolerancji.

Podsekretarz Stanu w MEN zaapelował o to, aby w nową inicjatywę Wspólnoty Europejskiej – Europejski Korpus Solidarności – włączyć młode pokolenie z państw Partnerstwa Wschodniego.

Ważnym elementem przemówienia było także zaakcentowanie polskiej aktywności w obszarze polityki młodzieżowej. Wiceminister wspomniał o seminarium młodzieżowym „Młodzi ludzie na rzecz praw człowieka”, które zostało zorganizowane w styczniu br. podczas naszej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podsekretarz Stanu w MEN zwrócił uwagę także na dwustronną współpracę Polski i Ukrainy w zakresie wymiany międzynarodowej oraz budowaniu dialogu międzykulturowego.

W trakcie trwania III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego minister Anna Zalewska spotkała się z Martine Reicherts, Dyrektor Generalną ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu w Komisji Europejskiej. Głównym tematem rozmów był wolontariat oraz wzmocnienie działań na rzecz współpracy między młodzieżą z różnych krajów.

Minister edukacji zaprosiła także do rozmowy na temat promowania idei wolontariatu uczestników Forum, przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych państw funkcjonujących w ramach Partnerstwa Wschodniego, m.in. z Ukrainy, Litwy, Bułgarii, Gruzji, etc. Minister Anna Zalewska dziękowała młodym ludziom za ich zaangażowanie w sprawy własnych krajów, a także za chęć rozwijania współpracy z rówieśnikami z innych krajów.

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego organizowane jest w ramach szczytów Partnerstwa Wschodniego. Jego poprzednie edycje odbyły się na Litwie (w październiku 2013 r.) i Łotwie (w lutym 2015 r.).

Głównymi organizatorami III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce są:

 • ​Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • ​Komisja Europejska
 • ​Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • ​Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce oraz Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA

Organizacjami partnerskimi są:

 • ​Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS);
 • ​Łotewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+;
 • ​Litewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Forum potrwa do jutra, 23 czerwca br. Szczegółowe informacje znaleźć można pod linkiem: www.eap-youth-forum.pl

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent