Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Obchody wybuchu Powstania Styczniowego z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - ndz., 22/01/2017 - 14:49

Dziś, w niedzielę obchodzimy 154. rocznicę zrywu przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W uroczystościach upamiętniających Powstańców Styczniowych wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W piątek, 20 stycznia br. wiceminister edukacji złożył wieniec przy pomniku Romualda Traugutta znajdującym się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, młodzież, związki i organizacje kombatanckie oraz mieszkańcy.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Blisko 6 tys. powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Pomimo militarnej klęski, zryw ten znacząco umocnił postawy Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jak pracują szkoły w ferie?

Belferblog - ndz., 22/01/2017 - 12:31
Raz w tygodniu w dzień powszedni wożę dzieci – swoje i sąsiadów – na zbiórkę harcerską do pewnej szkoły podstawowej na drugim końcu miasta. Tym razem zostałem uprzedzony, że placówka będzie zamknięta, ponieważ są ferie. Zbiórka odbędzie się więc na … Czytaj dalej →

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 22:43

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku.

Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest ich sama konstrukcja. Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą. Proponowane w projekcie rozporządzenia ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od dyrektorów szkół określania szkolnych planów nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Konsekwencją reformy strukturalnej systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a mianowicie: geografii, biologii, chemii i fizyki. Te nowe zajęcia będą wprowadzane stopniowo, począwszy od klasy piątej, uwzględniając dotychczasowe umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich możliwości. Od klasy siódmej uczniowie będą mieli naukę drugiego języka obcego.

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Mowa jest tu szczególnie o logicznym i algorytmicznym myśleniu, programowaniu, posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, posługiwaniu się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowaniem tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów. Dlatego, nowe ramowe plany nauczania, wskazują zwiększoną liczbę godzin informatyki od klasy IV szkoły podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (licea, technika, branżowe szkoły) z 210 do 280 godzin lekcyjnych. Niezależnie od tego, w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestie informatyczne obecne są w podstawie programowej w ramach edukacji informatycznej (w każdej z klas nauczania początkowego).

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych

W miejsce 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych organizowane będą 3-letnie branżowe szkoły I stopnia – w latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum, od roku 2019/20120 i w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów nauczania (załączniki nr 7 i 8).

Wprowadzenie ramowego planu nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz 5-letniego technikum jest konieczne ze względu na wprowadzenie tych typów szkół do przepisów prawa oświatowego.

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku również dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać w:

 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej od 1 września 2017 r.,
 • w pięcioletnim technikum od 1 września 2019 r.,
 • w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 r.

Ramowy plan nauczania, dla branżowej szkoły I stopnia, określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.

W ramowym planie nauczania dla branżowej szkoły I stopnia został określony minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania). W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu przygotowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, który zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi (art. 292 ustawy z dnia 14 grudnia 216 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.

Dyrektor branżowej szkoły II stopnia będzie ustalał klasę, w której realizowane będą praktyki zawodowe w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, przy czym będzie mógł rozłożyć przebieg praktyk zawodowych w czasie.

Dotychczasowe oddziały przysposabiające do pracy organizowane w gimnazjach zostaną zastąpione oddziałami przysposabiającymi do pracy organizowanymi w klasach VII i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Proponowane są również zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ponadto, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, w projekcie proponuje się zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz zmiany o charakterze porządkującym, m.in. funkcjonujące dotychczas określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

W załącznikach nr 2 i 9 zmienione zostały, w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.), nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W projektowanych przepisach zachowano dotychczasowe rozwiązania umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Godziny do dyspozycji dyrektora

W projekcie wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku:

 • szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
 • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Dookreślono również, iż organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, nie tylko – jak dotychczas – na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz realizację zajęć z języka migowego, ale również na realizację zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Licea ogólnokształcące i technika

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym, uczniowie nie będą mieli obowiązku nauki jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli wybrać 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. W technikum i w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uczniowie i słuchacze wybierać będą 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Nie ulega zmianie wymiar godzin (8 godzin) przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia. Natomiast geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin (język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka).

Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał dwa przedmioty spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w pierwszej klasie. Wprowadzenie takiej możliwości to odpowiedź przede wszystkim na postulaty środowisk akademickich i artystycznych.

W liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi i w technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. Jest to spełnienie postulatów, zwłaszcza liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż język angielski (załącznik nr 6).

W projekcie rozporządzenia zachowano dotychczasowe regulacje dotyczące m. in. minimalnego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

 • Nie ulegną zmianom zasady podziału na grupy na niektórych przedmiotach realizowanych w:
 • klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
 • branżowej szkole I i II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącym i technikum (§ 7 projektu rozporządzenia).

Dodatkowo przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, możliwość podziału na grupy liczące mniej niż 26 uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Specjalne Strefy Ekonomiczne wesprą szkolnictwo zawodowe

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 17:31

Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego i aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów – zadeklarowali dziś przedstawiciele zarządów specjalnych stref ekonomicznych.

Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku, również w Wałbrzychu, Minister Edukacji Narodowej przedstawiła główne założenia dotyczące zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zapowiedziane nowe rozwiązania, między innymi te dotyczące wprowadzenia nowego typu szkoły – branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia, zawarte zostały w ustawach oświatowych.

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN podziękowała przedstawicielom stref ekonomicznych, za to, że chcą oni aktywnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego.

– Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – dodała.

Podczas dzisiejszej konferencji, przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego.
Podpisana deklaracja wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej w dotychczasowych działaniach. Ich głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Sygnatariuszami deklaracji zostały:

• Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,
• Krakowski Park Technologiczny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”,
• Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC,
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan,
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych
dla uczniów u pracodawców – tak, aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. w ramach kształcenia dualnego.
Fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów to istotny element działań. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych.
Od dwudziestu lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte
ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.

W związku z wprowadzeniem reformy edukacji, od 1 września 2017 r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzić będą następujące szkoły:

• 4-letnie technikum dla młodzieży, a od września 2019 roku 5-letnie technikum,
• 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) oraz
• branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia – od września 2020 roku),
• szkoła policealna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już działania, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia. Rozwiązania te uwzględniają wprowadzenie zajęć realizujących treści z zakresu doradztwa zawodowego, jako jednej z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Elementy związane z doradztwem zawodowym realizowane będą w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Dodatkowo wśród działań zrealizowanych przez MEN w zakresie kształcenia zawodowego wymienić można także włączenie pracodawców w proces tworzenia podstaw programowych, w tym opracowanie nowych podstaw dla 54 zawodów. Istotna jest tu szczególnie współpraca z przedstawicielami partnerów społecznych, w tym pracodawców na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (realizacja projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego 2016-2018). Projekty rozporządzeń w sprawie klasyfikacji zawodów oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach aktualnie są na etapie uzgodnień zewnętrznych.

Szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy w zakresie nowych zawodów we współpracy z innymi resortami możliwe jest również dzięki funkcjonowaniu „branżowej linii” (bezpośredni kontakt ekspertów z poszczególnych resortów w kwestii szkolnictwa branżowego).

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Ważną rolę spełniać będą dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP). Istotne jest tworzenie warunków sprzyjających temu, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego mógł realizować u pracodawcy. Zadaniem CKP ma być realizacja kształcenia zawodowego, koordynacja doradztwa zawodowego, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz kształcenie osób dorosłych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zintensyfikować współpracę na poziomie systemowym z organizacjami pracodawców, stowarzyszeniami zawodowymi oraz samorządem gospodarczym.
Podpisana deklaracja Specjalnych Stref Ekonomicznych jest znaczącym wsparciem dla dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji z udziałem doradcy Prezydenta RP

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 14:58

Wczoraj, w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji.

Udział w nim wziął koordynator prac Zespołu Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN oraz dr hab. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP ds. reformy edukacji.

Tematem czwartkowych rozmów było omówienie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem MEN a doradcą Prezydenta RP oraz omówienie strategii przy wdrażaniu reformy.

Członkowie Zespołu przekazali doradcy Prezydenta RP najważniejsze informacje o podjętych już działaniach oraz planowanych w najbliższym czasie inicjatywach.

Podczas wczorajszego spotkania dyskutowano również o działaniach informacyjnych wspomagających wdrażanie reformy oraz ustalono szczegółowe zasady dalszej współpracy, w tym przede wszystkim bieżącej wymiany informacji i kontaktów roboczych.

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Członkami Zespołu są pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

Rok z systemem kwalifikacji – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 14:42

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wczoraj wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ciągu minionego roku w pracę na rzecz przygotowania funkcjonowania systemu.

– Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, że przyniesie on zarówno korzyści dla pracodawców jak i pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

– Dziękuję za rok wspólnej pracy nad wdrażaniem ZSK. Proszę także o dalszą pracę na rzecz rozwoju systemu i promowania w Polsce kultury doskonalenia wiedzy i umiejętności przez całe życie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji podkreśliła również, że od terminowego wejścia w życie ustawy o ZSK zależało uruchomienie środków unijnych na kształcenie dorosłych w regionach.

– Było to więc bardzo istotne z punktu widzenia instytucji planujących inwestowanie w kapitał ludzki – dodała.

Zintegrowany System Kwalifikacji

15 stycznia minął rok od wejścia w życie ustawy z 22 grudnia 2015 r., która ustanowiła Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Jego koordynatorem został Minister Edukacji Narodowej.

ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to bowiem nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. W tym systemie ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Pracodawcy uzyskują nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników, planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku.

Podsumowanie rocznej pracy

15 lipca ubiegłego roku uruchomiony został Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a wraz z nim portal www.kwalifikacje.gov.pl. ZRK to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od 15 lipca system się nieustannie rozwija: w ZRK znalazły się już kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego, zgłoszono pierwsze kwalifikacje rynkowe, ogłoszono szereg niezbędnych rozporządzeń.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK). Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach certyfikujących, odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kompetencji.

Minister Edukacji Narodowej powołała również Radę Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – organ opiniodawczo-doradczy obejmujący przedstawicieli rynku pracy (związków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych), a także instytucji edukacyjnych i samorządów, od których zaangażowania zależy, czy system będzie odpowiadał na potrzeby obywateli.

19 stycznia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powierzyła Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Celem projektu jest m.in. przygotowanie kadr ministerstw do włączania kwalifikacji uregulowanych do systemu, szczegółowe opisy procedur systemu: opisywania kwalifikacji, zapewniania jakości, przeprowadzania walidacji, a także identyfikacja i przygotowanie instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących lub podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów z udziałem wiceminister Marzenny Drab

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 12:24

W czwartek, 19 stycznia br. odbyło się XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczyła wiceminister edukacji Marzenna Drab.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była reforma edukacji. Wiceminister Marzenna Drab oraz kurator Marek Gralik przedstawili wójtom aktualne informacje o zmianach w oświacie i harmonogram kolejnych działań, w tym w szczególności spotkań z samorządowcami, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami.

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN podkreśliła jak istotną rolę w informowaniu o zmianach w systemie edukacji pełnią przedstawiciele samorządów i jak niezbędna jest ich bliska współpraca z przedstawicielami MEN.

– Do końca marca samorządy mają czas na przyjęcie uchwał dotyczących nową sieć szkół. To bardzo ważny dla nas wszystkich czas. Chcemy wspierać regiony w ich działaniu i jesteśmy do dyspozycji – zaznaczyła wiceminister edukacji.

Podczas konwentu wojewoda podzielił się informacjami na temat aktualnych działań administracji rządowej w regionie. Poinformował o planach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mającym na celu zapewnienie służbom podległym resortowi narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań. W 2017 roku w skali kraju służby otrzymają na ten cel 1,4 mld złotych. Wojewoda zachęcił także do składania wniosków w ramach programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” oraz propagowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– Tego typu spotkania są bardzo ważne. Współpraca rządu z samorządem zawsze jest potrzebna i wskazana. Z mojej strony zawsze padała deklaracja współpracy i nadal ją podtrzymuję – mówił Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorskiego.

Podczas posiedzenia wójtów poruszono także temat roli samorządów w przeciwdziałaniu zjawisk powstania nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaproszenie na briefing prasowy z udziałem Minister Anny Zalewskiej w Wałbrzychu

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 08:51

Serdecznie zapraszamy w piątek, 20 stycznia br. o godz. 13:30 do siedziby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (sala konferencyjna I piętro, ul. Uczniowska 16, Wałbrzych) na briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz Macieja Badory Prezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK”.

Tematem briefingu będzie podpisanie deklaracji wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W stronę kształcenia dualnego – debata w Wałbrzychu z udziałem przedstawiciela MEN

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 22:13

Wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej, włączenie pracodawców w tworzenie nowych zawodów i podstaw programowych oraz zwiększenie roli doradców zawodowych – to główne tematy czwartkowego spotkania klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej.

W pierwszym dniu rozmów dotyczących zmian w systemie kształcenia zawodowego wzięła udział Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Z kolei jutro, w piątek, 20 stycznia br. udział w wydarzeniu weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która uczestniczyć będzie w uroczystości podpisania deklaracji popierającej kierunek zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

Dziś, podczas swojego wystąpienia, przedstawicielka MEN omówiła główne kierunki zmian w edukacji zawodowej, której celem stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki.

– Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Wspomniane zmiany w systemie edukacji zakładają utworzenie w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Nauka w niej zostanie ograniczona do jednej kwalifikacji, a ponad 50% zajęć będzie przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Jej ukończenie umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia, której absolwenci uzyskają wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika potwierdzony egzaminem z drugiej kwalifikacji.

Kolejnym elementem zmian jest aktywne włączenie przedsiębiorców w tworzenie nowych zawodów oraz podstaw programowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło tzw. branżową linię, która wzmacnia współpracę resortu z ministrami właściwymi dla danego zawodu. Dokonano również przeglądu 54 zawodów, utworzono nowe oraz wprowadzono zmiany w ich nazewnictwie. Aby zwiększyć świadomość młodzieży w planowaniu kariery, wpisano także doradztwo zawodowe w ramowe plany nauczania.

– Chcemy, aby osobne zajęcia z doradztwa odbywały się od siódmej klasy szkoły podstawowej i polegały na powiązaniu ucznia z rynkiem pracy. Mają się opierać na wycieczkach po zakładach pracy i spotkaniach z przedsiębiorcami, czyli praktykami. Dotychczas polegały głównie na poznaniu predyspozycji zawodowych młodzieży – tłumaczyła zgromadzonym dyrektor Jadwiga Parada.

Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, który liczy obecnie blisko 80 podmiotów. Wciąż napływają do wałbrzyskiej strefy kolejne deklaracje członkowskie.

– Niedługo w nasze działania będzie zaangażowanych ponad 100 placówek i przedsiębiorstw. Aby zwiększyć efektywność działań, chcemy powołać Radę Klastra, która będzie zarówno ciałem doradczym, jak i operacyjnym – mówił podczas spotkania Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej. – Funkcjonowanie klastra chcemy oprzeć na trzech głównych filarach, czyli promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, współpracy pracodawców i szkół średnich oraz projektach z uczelniami wyższymi – opowiadał.

Wśród najbliższych działań klastra edukacyjnego wałbrzyskiej strefy zaplanowano m.in. opracowanie informatora dla młodzieży, promocję klas patronackich oraz organizację wycieczek zawodoznawczych.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przygotowania do 26. Posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 16:23

Wiceminister edukacji Marzenna Drab spotkała się w Berlinie z Ralfem Kleindiekiem Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Tematem wtorkowych rozmów były konsultacje i omówienie najważniejszych kwestii przed zaplanowanym na początek lutego posiedzeniem Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W trakcie spotkania rozmawiano również na temat finansowania organizacji, gospodarowania środkami budżetowymi pozyskiwanymi od obu rządów. Dyskusja dotyczyła również postępu prac związanych z powołaniem nowej Rady na kadencję 2017-2019 oraz planów i projektów własnych PNWM na rok 2017.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest organizacją międzynarodową utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu, w tym udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne i krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 19/01/2017 - 13:29

W publikacji podjęto próbę opisu funkcjonowania uczniów ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością. Zwrócono także uwagę na ważne aspekty pracy edukacyjno-wychowawczej oraz zaprezentowano metody pracy, które mogą być inspiracją dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych i specjalistów z placówek.

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – język polski

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 11:15

EGZAMINATORZY:

 1. Ewa  Marta Chołojczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – biologia

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 11:12

EKSPERCI:

 1. Zbigniew  Karol Adamski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Piotr Zieliński
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Dotacja na podręczniki – projekt nowego rozporządzenia skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - śr., 18/01/2017 - 18:44

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dziś do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Opublikowany projekt rozporządzenia określa m.in. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o udzielenie dotacji, a także sposób rozliczania z otrzymanej dotacji.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności opracowania  nowych  wzorów  formularzy  na  2017 rok oraz wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęcia dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów 8-letnich szkół podstawowych.

Rozporządzenie określa stosowanie przepisów w odniesieniu do:

 1. dotychczasowego gimnazjum;
 2. szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, oraz
 3. klas dotychczasowego   gimnazjum,   prowadzonych w szkołach innego typu, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

Wzory formularzy określone w projekcie rozporządzenia uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum będą funkcjonowały w innych typach szkół.

We wzorach  formularzy,  uwzględniono  dotację  celową  na podręczniki,  materiały  edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe  kwoty  tej dotacji celowej. W 2017 roku wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum;
 • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, począwszy od 2017 r. będą obowiązywać następujące nowe kwoty dotacji celowej:

 • dla klas I szkoły podstawowej – na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w łącznej wysokości do 75 zł na ucznia;
 • dla klas   VII   szkoły podstawowej – na  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne – w wysokości do 250 zł na ucznia (analogicznie, jak obecnie dla ucznia gimnazjum);
 • dla klas VII szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe – w wysokości 25 zł na ucznia (analogicznie, jak obecnie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej).

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów zostały zachowane dotychczasowe kwoty dotacji celowej, tj.:

 1. dla klas I-III szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe w wysokości 50 zł na ucznia;
 2. dla klas IV szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości do 140 zł na ucznia;
 3. dla klas VI szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości 140 zł na ucznia;
 4. dla klas III gimnazjalnych – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości 250 zł na ucznia;
 5. dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych – w wysokości 25 zł na ucznia.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przepisy przejściowe dotyczące podręczników wchodzą w życie 15 lutego 2017  r.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 15 lutego 2017 r.

Projekt rozporządzenia opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt rozporządzenia opublikowany w  Biuletynie   Informacji   Publicznej   Rządowego   Centrum  Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wdrożenie reformy oświaty w samorządach – konferencja z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 18/01/2017 - 18:29

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, organizacja pracy szkół i przedszkoli, szkolnictwo zawodowe i finansowanie oświaty – to główne tematy spotkania minister Anny Zalewskiej z wojewodami i kuratorami oświaty w Rawie Mazowieckiej.

Dwudniowe spotkanie zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Uczestniczył w nim również Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który stoi na czele Zespołu do spraw wdrażania reformy oświaty. Obecni byli także, oprócz wojewodów i kuratorów oświaty, pracownicy obu instytucji – na co dzień zajmujący się obsługą prawną i nadzorem pedagogicznym.

Podczas dyskusji plenarnej i warsztatów tematycznych, uczestnicy rozmawiali o wprowadzaniu zmian w oświacie. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiadali na pytania urzędników oraz prezentowali najważniejsze kwestie związane z reformą oświaty, w tym harmonogram wdrożenia reformy.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podkreśliła, że obecnie rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian. Szefowa MEN podziękowała kuratorom oświaty i wojewodom za dotychczasową współpracę.

– Od września zorganizowaliście blisko 1500 spotkań w całym kraju na temat reformy. Byliście blisko rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców. Bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę o kontynuowanie tego przedsięwzięcia – powiedziała minister edukacji.

Podczas pierwszego dnia konferencji eksperci MEN prezentowali uczestnikom zasady dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej. Rozmawiali m.in. o zmianach organizacyjnych szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z mocy prawa oraz dokonywanych na podstawie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Tematem dyskusji były również zagadnienia dotyczące organizacji szkół publicznych prowadzonych przez JST dokonywanej na podstawie przepisów ogólnych (tworzenie nowych szkół, w tym szkół o niepełnej organizacji i szkół filialnych).

Kolejną kwestią podczas konferencji były zagadnienia związane z organizacją pracy szkół i przedszkoli w kontekście zmian programowych. Pracownicy MEN przedstawiali zmiany w zakresie podstawy programowej i ramowych planów nauczania oraz harmonogram ich wdrażania. Tematem była też cyfryzacja szkół, wdrożenie programu programowania oraz aktywne metody pracy – eksperyment, innowacja pedagogiczna oraz organizacja oddziałów dwujęzycznych i sportowych.

Część konferencji dotyczyła również zmian w kształceniu zawodowym. Eksperci MEN prezentowali nową strukturę szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo branżowe. Dyskutowano też o doradztwie zawodowym oraz ofercie i obudowie programowej kształcenia w zawodach przygotowanej we współpracy z pracodawcami. Podczas konferencji jednym z tematów rozmów było również finansowanie szkół w nowym ustroju szkolnym. Dyskutowano także o modelach finansowania szkół i roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ile podpisów?

Belferblog - śr., 18/01/2017 - 13:25
Pół miliona podpisów potrzebuje ZNP, aby Sejm debatował nad referendum w sprawie reformy oświaty. Przydałoby się jednak dziesięciokrotnie większe poparcie, aby zrobić wrażenie na posłach. Na razie Zarząd Główny ZNP zastanawia się nad treścią samego pytania referendalnego (zob. info). Powinno … Czytaj dalej →

Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 17/01/2017 - 17:19

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z Rolfem Nikelem Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas poniedziałkowego spotkania w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozmawiano o kwestiach kształcenia zawodowego w Polsce i współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

– Wspólna Europa, wynikające z niej prawa i obowiązki, w tym swobodny przepływ osób, usług i dostępność do rynku pracy sprzyjają podejmowaniu międzynarodowej współpracy – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przedstawiła Ambasadorowi Niemiec zmiany zaplanowane w polskim systemie oświaty w ramach reformy edukacji, w szczególności te dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Ambasador Nikel zaprosił z kolei wiceminister Teresę Wargocką do odbycia podróży studyjnej w Niemczech, która będzie miała na celu bliższe poznanie tamtejszego systemu kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania obecny był również Martin Koppernock – kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady RFN w Polsce oraz przedstawiciele MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wychowanie i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 17/01/2017 - 13:29

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wykładów z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

Wychowanie i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 17/01/2017 - 13:29

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wykładów z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

Szkoły będą uczyć posłuszeństwa

Belferblog - pon., 16/01/2017 - 17:20
W projekcie nowej podstawy programowej dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ważne miejsce zajmuje nauka posłuszeństwa. Zwrócili na to uwagę eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W opinii przygotowanej dla MEN czytamy m.in.: Wśród osiągnięć z edukacji polonistycznej ucznia w obszarze Osiągnięcia … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent