Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Wdrażanie reformy edukacji i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

MEN - aktualności - 2 godziny 30 minut temu

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska.

Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie reformy edukacji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Zapowiedziała również, że w drugiej połowie maja zostanie przekazany do uzgodnień projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany także w Karcie Nauczyciela.

Minister Anna Zalewska poinformowała także o rozpoczęciu prac nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi opieki stomatologicznej dla uczniów oraz posiłkami w szkołach.

– Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 22 maja przedstawiamy wstępne założenia dotyczące objęcia polskich dzieci opieką stomatologiczną. To niezbędny element – oprócz ciepłego posiłku – który stanowi o dobrej szkole – zaznaczyła minister edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej sukcesywnie przygotowuje kolejne rozporządzenia dostosowujące przepisy wykonawcze do nowego prawa oświatowego. Zakończył się również proces przyjmowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jednostki samorządu terytorialnego świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności ustalały sieć szkół biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania.

Przypomnijmy, że zmiany w oświacie zaproponowane w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe mają charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają być zapoczątkowane od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Podczas wprowadzania zmian jesteśmy blisko każdego samorządu, każdej szkoły i każdego rodzica. Kuratorzy oświaty i wojewodowie nadal są do dyspozycji samorządów, nauczycieli i rodziców, a także monitorują stan wdrażania reformy edukacji.

O szczegółach stanu wdrażania nowego ustroju szkolnego na poziomie samorządów lokalnych oraz nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego mówił wiceminister Maciej Kopeć.

– Proces wprowadzania nowego ustroju szkolnego przebiega spokojnie i zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Następny etap wprowadzania zmian dotyczy podręczników i nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister poinformował również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło dziś przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z prawem, do 31 marca br. samorządy powinny podjąć 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, uzyskanie pozytywnej (wiążącej) opinii kuratora oświaty oraz uzyskanie (niewiążącej) opinii reprezentatywnych związków zawodowych.

Do kuratorów oświaty wpłynęło 2 816 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół. Oznacza to, że 98,53% samorządów przesłało uchwały do kuratorów w celu uzyskania opinii.

Podręczniki do nowej podstawy programowej

Do 25 kwietnia br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 134 wnioski o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego, w tym:

 • 25 wniosków do I etapu edukacyjnego,
 • 109 wniosków do II etapu edukacyjnego.

Do tej pory:

 • 2 podręczniki zostały już dopuszczone do użytku szkolnego: do matematyki dla klasy IV i do edukacji wczesnoszkolnej,
 • 11 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
 • pozostałe podręczniki są w trakcie opiniowania przez rzeczoznawców.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wskazuje rzeczoznawców do sporządzenia 2 opinii merytoryczno-dydaktycznych i 1 opinii językowej podręcznika.

Dopuszczenie podręczniku do użytku szkolnego wymaga pozytywnej opinii rzeczoznawców. Dotychczas zawarto 378 umów z rzeczoznawcami.

Każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawcy ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jak również nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów mogą na bieżąco obserwować proces dopuszczenia podręczników uwzględniających nową podstawę programową.

Informacja o przebiegu procedury dopuszczenia do użytku szkolnego poszczególnych podręczników znajduje się na stronie internetowej MEN.

Wdrażanie nowej podstawy programowej

W ramach przygotowania do wdrażania nowej podstawy programowej, na zlecenie MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował i udostępnił materiały dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

W terminie od 27 lutego do 7 kwietnia 2017 r. dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli ORE zorganizowało cykl 11 konferencji dotyczących nowej podstawy programowej. Wzięło w nich udział 1317 osób, w tym autorzy podstaw programowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni poszczególnych przedmiotów.

Oznacza to, że przygotowano już około 88% kadry tych placówek do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Do końca obecnego roku szkolnego placówki doskonalenia nauczycieli zaplanowały w całej Polsce 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy edukacji zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od 1 września 2017 r. – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Bazy ofert pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego dyrektorzy szkół zobowiązani są do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Obecnie w bazie znajduje się 4556 ofert o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (stan na 27 kwietnia 2017 roku).

 Nowe rozwiązania w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli

W II połowie maja 2017 r. przekażemy do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

Zaproponowane rozwiązania były przedmiotem dyskusji I etapu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Minister Edukacji Narodowej.

W skład Zespołu weszły wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Rozmowy w Zespole dotyczyły finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli oraz czasu pracy nauczycieli. Dyskutowane przez Zespół zmiany w systemie finansowania oświaty dotyczą korzystniejszego finansowania małych szkół, uproszczenia systemu finansowania dostępu do darmowych podręczników, zmian w zakresie udzielania dotacji z budżetów samorządów oraz zmian w finansowaniu kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy.

W ustawie Karta Nauczyciela zaproponowane zostały rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych – 22 godziny pracy z dzieckiem

Proponowane zmiany dotyczą również ceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego. Zmieniamy skalę oceny pracy nauczyciela, a dotychczasowa ocena dorobku zawodowego zostanie włączona do oceny pracy nauczyciela – jedna ocena zamiast dwóch.

Ponadto uelastyczniony zostanie przebieg ścieżki awansu zawodowego (możliwość skrócenia lub wydłużenia ścieżki awansu w zależności od jakości pracy nauczyciela) oraz wprowadzony nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych – dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwyższej oceny pracy (nauczyciel, po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie obligatoryjnie oceniany co 5 lat). Z kolei zamiast rozmowy przed komisją kwalifikacyjną odbędzie się egzamin zewnętrzny dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (wydłużenie stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy).

W ustawie będą zawarte przepisy porządkujące, dostosowujące do organizacji pracy szkoły, m.in. ustalenie urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów.

Prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty będą kontynuowane. Kolejne spotkanie planowane jest w maju br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – zaczynamy prekonsultacje

MEN - aktualności - 2 godziny 49 minut temu

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło dziś  przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Na początek przekazujemy projekt podstawy z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 r.  Zachęcamy wszystkich, w szczególności ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych.

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza. Do Państwa dyspozycji jest także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Projekty podstaw programowych zostaną również przekazane do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Projekty podstawy programowej kolejnych przedmiotów będą udostępniane sukcesywnie.

Przypomnijmy, że nowa podstawa programowa obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w:

 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 • pięcioletnim technikum,
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkole II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Prezentowane projekty podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów stanowią bazę do pełnego opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

Przewidujemy, że po etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia br.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, jak również zasady realizacji tych zajęć, określa rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

Język polski

 1. Język polski – opis przedmiotu
 2. Język polski – liceum ogólnokształcące i technikum
 3. Język polski – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 4. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 5. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Matematyka

 1. Matematyka – branżowa szkoła I stopnia
 2. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po gimnazjum
 3. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po podstawówce
 4. Matematyka – liceum ogólnokształcące i technikum

WOS

 1. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy
 2. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony
 3. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła I stopnia
 4. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła II stopnia

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Podstawy przedsiębiorczości – liceum ogólnokształcące i technikum – po szkole podstawowej
 2. Podstawy przedsiębiorczości – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Muzyka

 1. Muzyka – liceum ogólnokształcące i technikum
 2. Historia muzyki – liceum ogólnokształcące i technikum

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dekomunizacja szkół

Belferblog - 5 godzin 4 minuty temu
Z przerażeniem odkryłem, że chodziłem do szkoły podstawowej im. Karola Świerczewskiego. Zadzwoniłem do placówki, aby przestrzec, że czeka ich przymusowa dekomunizacja. Na szczęście sami usunęli niewygodnego patrona i zastąpili właściwym. Okazuje się jednak, że nie wszystkie szkoły tak postąpiły, dlatego … Czytaj dalej →

List Minister Edukacji Narodowej i Minister Cyfryzacji do marszałków województw

MEN - aktualności - czw., 27/04/2017 - 17:21

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska skierowały do marszałków województw list, w którym zwracają uwagę na to, aby realizowane projekty edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa.

Ministrowie podkreślają, że wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć i zapobieganie ich powielaniu umożliwi wzmocnienie podejmowanych zadań i bardziej racjonalne wydatkowanie środków finansowych.

Zauważono, że w projektach edukacyjnych w ramach RPO przewidziano działania pokrywające się z bieżącymi planami obu resortów w zakresie cyfryzacji polskich szkół, m.in. wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, organizację nauki programowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęło starania, aby każda szkoła w Polsce została podłączona do szerokopasmowego Internetu. Zgodnie z planami resortu cyfryzacji Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma zostać uruchomiona w roku szkolnym 2018/2019 i docelowo połączyć 30,5 tys. szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE).

W liście podkreślono również, że obecnie trwają prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Cyfryzacji zaapelowały do marszałków o przyjrzenie się celom planowanych przez nich projektów oraz wzajemną współpracę w tym zakresie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Co będzie na maturze?

Belferblog - czw., 27/04/2017 - 09:02
Zimno. Cała Polska trzyma kciuki za kasztanowce, aby zdążyły zakwitnąć na egzaminy dojrzałości. O młodzież nie ma się co bać, matura będzie łatwa. Trzeba się postarać, żeby nie zdać. Najtrudniej ma jednak przyroda. Dawniej matura zaczynała się tydzień później, więc … Czytaj dalej →

Debata o nowej podstawie programowej z historii z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 26/04/2017 - 17:19

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę wziął udział w debacie dotyczącej nowej podstawy programowej z historii. Spotkanie odbyło się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Zorganizowana debata wpisuje się w kontekst szeroko rozumianej dyskusji o nowej podstawie programowej.

Biorący udział w spotkaniu publicyści, historycy i nauczyciele zastanawiali się nad istotą zaproponowanych przez MEN zmian. Już wkrótce do prekonsultacji trafią nowe podstawy programowe do szkół ponadpodstawowych, w tym również do historii.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przypomniał, że w związku z reformą edukacji 1 września 2017 r. zmieni się podstawa programowa dla uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej, a w kolejnych latach obejmie uczniów innych klas. W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne przedmioty z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Zmiany będą też w liceach ogólnokształcących i technikach.

– Pewne elementy nauczania historii, w tym swoboda, jaką dajemy nauczycielom, nie uległy istotnej zmianie – podkreślił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. – Bierzemy pod uwagę głosy różnych środowisk, a nauczyciel historii nie musi się posługiwać podręcznikiem, jeśli dobrze sobie radzi bez niego. Potrzebna jest natomiast szeroka dyskusja o tym, jak najlepiej docierać do młodego człowieka i wyposażyć go przynajmniej w minimum niezbędnej historycznej wiedzy – podkreślił.

Prof. Włodzimierz Suleja, współautor podstawy programowej do historii, podczas swojego wystąpienia wskazywał, że w nauczaniu historii położono szczególny nacisk na ostatnie dwa stulecia.

– Staramy się budować emocjonalny stosunek ucznia do historii Polski, m.in. poprzez prezentowanie postaci znaczących dla kraju – powiedział prof. Włodzimierz Suleja odnosząc się do zaproponowanych zmian dla uczniów zwłaszcza IV klas szkół podstawowych.

Uczestnicząca w spotkaniu dr Katarzyna Maniewska z Biura Edukacji Narodowej IPN wspomniała o wspólnych inicjatywach ministerstwa i Instytutu, w tym m. in. o szkoleniach z historii najnowszej dla nauczycieli pt. „Między dwoma totalitaryzmami”, które odbywają się w całej Polsce. W tegorocznej edycji bierze w nich udział przeszło 1 700 nauczycieli.

– IPN od lat wypełniał w szkołach lukę dotyczącą nauczania historii, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Nadal będziemy wspierać szkoły i nauczycieli – zapewnił z kolei dr Jarosław Szarek prezes Instytutu.

Uczestniczący w debacie publicyści Piotr Zaremba i Jan Wróbel, chodź na ogół prezentujący odrębną wizję szkoły i nauczania wspólnie podkreślili, iż wiedza historyczna powinna być skorelowana z nauczaniem języka polskiego. O potrzebie bliskiego zespolenia – zwłaszcza tych dwóch przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych – mówił również dr Jarosław Szarek. Według niego w nauczaniu bardzo istotnym elementem jest budowanie wspólnego kodu kulturowego, który najlepiej można przekazać właśnie poprzez historię ojczystą, język polski, ale również poprzez treści prezentowane na muzyce i plastyce. Nowa podstawa programowa daje nadzieję na lepsze poznanie szerszego tła kulturowego Polaków.

Organizatorem debaty było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej. Jej pełny zapis dostępny jest poniżej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wiceminister edukacji spotkał się z finalistami Olimpiady Fizycznej

MEN - aktualności - śr., 26/04/2017 - 16:31

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z uczestnikami tegorocznej edycji Olimpiady Fizycznej.

Wydarzeniem towarzyszącym finałowi była 50-ta rocznica pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (MOF), która odbyła się w Polsce. W kolejnych latach nasz kraj jeszcze dwukrotnie był gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia dla całego światowego środowiska fizyków.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreślił, jak ważną rolę pełni Olimpiada Fizyczna w promowaniu zainteresowań uczniów. Wiceminister Maciej Kopeć przekazał również szczególne gratulacje laureatom i finalistom Olimpiady. Podziękował także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w pracę ze zdolnymi uczniami, dla których fizyka jest ogromną pasją.

Olimpiada fizyczna jest jedną z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Organizowana jest od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Obecnie zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Do centralnego finału olimpiady zakwalifikowało się blisko 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Podzielony był on na część doświadczalną i teoretyczną.

Najlepszymi laureatami olimpiady zostali: Jakub Boguta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, Wojciech Szymański z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Juliusz Neuman Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Spośród najlepszych laureatów zostanie wyłoniona reprezentacja, która latem reprezentować będzie nasz kraj na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Indonezji. Z kolei spośród najlepszych laureatów i finalistów z klas II i młodszych zostanie sformowana reprezentacja na I Europejską Olimpiadę Fizyczną , która odbędzie się w Estonii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Naród się spóźnił

Belferblog - śr., 26/04/2017 - 15:11
Zdaniem pani premier, jest już za późno na wstrzymywanie reformy edukacji. Podpisy w sprawie referendum zostały złożone w Sejmie za późno. Naród może decydować, ale tylko w określonym terminie. Tym razem się spóźnił. Rząd znalazł dobry pretekst, aby postawić na … Czytaj dalej →

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

MEN - aktualności - śr., 26/04/2017 - 13:57

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wyjaśniamy, że nie mam mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla tych uczniów w szkole. Uczeń ma funkcjonować w społeczności szkolnej. Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Mamy narzędzia by taka edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić, a jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które to utrudniają.

Szkoła ma wspierać ucznia, dostosować się do jego potrzeb i zawsze może skorzystać z pomocy w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia uczniom z wyspecjalizowanych placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, jak również specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Należy zwrócić uwagę, że indywidualne nauczanie nie jest tym samym, co indywidulany tok lub program nauki. Indywidualny program lub tok nauki to formy skierowane do ucznia zdolnego.

Warto wyjaśnić, czym jest nauczanie indywidualne. Indywidualne nauczanie organizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Organizuje się je na czas określony – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł chodzić do szkoły. Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym. Organizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia pozwala na chodzenie do szkoły, nie poprawia jego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej, nie uspołecznia. Również trudności szkolne, problemy wychowawcze czy szczególne uzdolnienia nie stanowią podstawy do objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem, są natomiast wskazaniem do objęcia go innymi formami wsparcia ucznia przewidzianymi w przepisach prawa oświatowego np. różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne nauczanie nie powinno być sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych, gdyż, co do zasady przeznaczone jest dla uczniów chorych, objętych leczeniem, którzy w pewnym okresie czasu nie mogą uczęszczać do szkoły.

Jeżeli stan zdrowia ucznia pozwala na to, oprócz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w domu, w celu integracji ucznia ze środowiskiem i zapewnieniem mu pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, będzie organizował różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności będzie umożliwiał udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br

MEN - aktualności - śr., 26/04/2017 - 11:50

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej  subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 kwietnia br. nr DWST-WSST.356.2826.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Lista JST

26. Marsz Żywych z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - wt., 25/04/2017 - 22:54

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 24 kwietnia br. wzięła udział w 26. Marszu Żywych. W trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau wyruszyło wczoraj kilka tysięcy Żydów i Polaków. Obecni byli również ministrowie edukacji z krajów europejskich i Izraela.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości pod hasłem”Gdy odejdzie ostatni z ocalałych” miało miejsce dzień wcześniej w Operze Krakowskiej. Brali w nim udział przedstawiciele delegacji z całego świata.

Inauguracyjne przemówienie należało do Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. Minister edukacji podkreśliła w nim znaczenie Marszu Żywych, w którym udział biorą przede wszystkim młodzi ludzie z całego świata.

– Dzisiejsze spotkanie stanowi bardzo ważny sygnał, jak wielkie znaczenie mają nasze wspólne starania o nauczanie i kultywowanie pamięci o Holokauście – powiedziała szefowa MEN. – Były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to nie tylko szczególna placówka muzealna – symbol martyrologii, ale również wciąż aktualne ostrzeżenie, które w swoim najokrutniejszym wymiarze dała nam historia – dodała.

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę, że w procesie edukacji niezbędna jest wiedza o Holokauście oraz pamięć o trudnej i bolesnej historii.

– Nie tylko po to, by przypominać światu o tragedii ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, ale aby pamięć ta stanowiła impuls do odważnego wzięcia odpowiedzialności za losy świata, szczególnie przez młode pokolenia – podkreśliła minister edukacji. – Pamiętając o ofiarach zbrodni sprzed ponad 70 lat, naszą rolą, ale i zobowiązaniem jest pamięć o wydarzeniach, które nie mają prawa już więcej się powtórzyć – powiedziała szefowa MEN.

W niedzielę, 24 kwietnia br., jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiar Holocaustu, minister Anna Zalewska spotkała się z izraelskim ministrem edukacji Naftalli Bennettem. Rozwój systemu edukacji w Polsce i Izraelu były głównym tematem rozmowy ministrów.

Ministrowie edukacji obu krajów poruszali również kwestie kształcenia zawodowego, rozwoju nowych technologii w szkołach oraz innowacyjności. Ważnym punktem rozmów było także znaczenie współpracy między młodymi Polakami, a Izraelczykami, które sprzyja budowaniu przyjaznych relacji między naszymi krajami.

Minister Anna Zalewska podczas rozmowy z ministrem edukacji Izraela podkreśliła, jak duże znaczenie w stosunkach między oboma krajami mają programy edukacyjne realizowane wspólnie przez polskie i izraelskie szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej angażuje się w polsko-żydowski dialog na różnych płaszczyznach. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ministerstwo współorganizuje, nadzoruje oraz wspiera wiele inicjatyw edukacyjnych dotyczących wzajemnych relacji i historii obu narodów.

Marsz Żywych to wydarzenie będące hołdem dla ofiar Holokaustu. Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce 75 lat po rozpoczęciu masowych deportacji europejskich Żydów do obozu Auschwitz. Większość z nich została tuż po przywiezieniu zamordowana przez Niemców w komorach gazowych. Najliczniejszą grupę ofiar stanowili obywatele Węgier i II Rzeczypospolitej.

Zakończeniem Marszu była ceremonia przy pomniku ofiar obozu, wzniesionym pomiędzy ruinami dwóch największych komór gazowych i krematoriów.

Marsz Żywych to projekt edukacyjny organizowany przez międzynarodową organizację March of the Living, pod auspicjami, którego młodzi ludzie z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady stworzone przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Ważnym punktem uroczystości są spotkania z rówieśnikami i polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz między byłymi obozami w ustanowione przez izraelski parlament święto Yom Ha-Szoa (Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady) jest kulminacją projektu. Pierwszy Marsz odbył się w 1988 roku.

W tegorocznym Marszu Żywych udział wzięło 1287 uczniów z 30 szkół z całej Polski. W sumie w wydarzeniu tym uczestniczyło blisko 12 000 osób z całego świata.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Wiem, jak uczyć o energii jądrowej” – finał konkursu z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 25/04/2017 - 14:53

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Energii.

Podczas wydarzenia minister edukacji wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli podczas prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

W konkursie udział wzięli nauczyciele oraz doradcy metodyczni z dziewięciu województw.

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Energii i Ministerstwa Edukacji Narodowej laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce: Kazimierz Mikulski, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Tytuł pracy konkursowej: „Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ”;
 • II miejsce: dr Maciej Pabisek z XX LO im. Leopolda Staffa w Krakowie. Tytuł pracy konkursowej: „Pilot Pirx uczy o energii jądrowej”;
 • III miejsce: Lila Kluza-Howil z Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie. Tytuł pracy konkursowej: „Energia drzemiąca w atomie”.

Dodatkowo wyróżnienia za udział w konkursie otrzymała Małgorzata Grońska z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku; Magdalena Ankiewicz-Kopicka z X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni oraz Justyna Olizaruk-Kordaczuk z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Łosicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej to ogólnopolska konferencja poświęcona działaniom edukacyjnym na rzecz działań związanych z rozwojem kadr, w ramach programu polskiej energetyki jądrowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Debata MEN i IPN o nauczaniu historii w szkole

MEN - aktualności - pon., 24/04/2017 - 15:05

Czy więcej znaczy lepiej? – o zwiększonej liczbie godzin i nowej podstawie programowej do historii.

W środę, 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Centrum Edukacyjnym IPN (ul. Marszałkowska 21/25) odbędzie się debata z udziałem Macieja Kopcia, wiceministra edukacji narodowej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka o nauczaniu historii w szkole po reformie.

W debacie udział również wezmą: prof. Włodzimierz Suleja – autor nowej podstawy programowej, Jan Wróbel – dziennikarz radia TokFM i Piotr Zaremba – dziennikarz tygodnika W Sieci.

Debata jest organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Sadlak z biura prasowego MEN: tel. 667 633 553.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy!

Dodatkowe informacje:

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 r. zmieni się podstawa programowa dla uczniów klas I,IV,VII szkoły podstawowej, w kolejnych latach obejmie uczniów innych klas.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. W liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W nowej podstawie programowej z historii wskazujemy, że jest ona skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią przez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Ponadto, historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

W podstawie programowej z historii wskazujemy również, że rolą tego przedmiotu jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, w szczególności za pomocą dokonań wybitnych postaci historycznych, a także zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi. Zadaniem nauczania historii jest wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie wobec nich szacunku.

W I kwartale 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej emitowało na antenach Telewizji Polskiej specjalny spot, który dotyczył m.in. zwiększonej liczby godzin historii w szkole:  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pokolenie-dobrej-szkoly-wiecej-historii-w-szkole.html.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konstytucja 3 Maja w Szczecinie – otwarcie ekspozycji z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pon., 24/04/2017 - 13:15

W minioną sobotę oryginał Konstytucji 3 Maja trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W uroczystości uczestniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

226 lat temu 3 maja pierwsza polska konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Jak mówił Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, ukształtowała ona tradycję prawną i ustrojową Rzeczypospolitej. Ta tradycja majowa była później bardzo żywa w całej Europie.

Podczas uroczystości obecny był m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, parlamentarzyści, samorządowcy i nauczyciele. W swoim wystąpieniu ks. abp Andrzej Dzięga metropolita szczecińsko-kamieński podkreślił, że Konstytucja 3 Maja jest owocem mądrości wypływającej z doświadczenia narodu polskiego.

Dokument, który został wyróżniony Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, po raz pierwszy zawitał do Szczecina.

Ekspozycji towarzyszy wystawa przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Można dowiedzieć się z niej, w jakich okolicznościach powstawała Konstytucja, jakie zmiany wprowadzała w ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jakie wywołała skutki w ówczesnej Polsce i Europie.

Konstytucję 3 Maja można zobaczyć w Sali Rycerskiej ZUW codziennie, od poniedziałku, 24 kwietnia br. do czwartku, 4 maja br., w godzinach od 10:00 do 18:00, również podczas długiego weekendu majowego. Wstęp na wystawę jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego umówienia.

Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Niedopuszczenie do matury

Belferblog - pon., 24/04/2017 - 09:47
To już ostatni tydzień nauki w klasach maturalnych. W piątek uczniowie staną się absolwentami i po weekendzie majowym będą mogli przystąpić do matury. Podobno jednak nie wszyscy zostali dopuszczeni do tego egzaminu. Czy to możliwe? Warunkiem dopuszczenia do matury jest … Czytaj dalej →

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

MEN - aktualności - pt., 21/04/2017 - 19:01

Sejm jednogłośnie przyjął dziś nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Uchwalone zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany. Dzięki temu dane w systemie będą tylko w centralnej bazie SIO, będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

Podczas piątkowych głosowań za przyjęciem ustawy opowiedziało się 433 posłów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

System Informacji Oświatowej to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.

Obecna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych (której administratorem jest MEN) oraz lokalne bazy danych (których administratorami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych). Dotychczasowa komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy baz lokalnych stwarzała problemy i wymagała wprowadzenia nowych rozwiązań.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.

Obecnie system zakłada sekwencyjność przekazywania danych. Najpierw do lokalnej bazy wprowadza się dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadza się pozostałe informacje – dane dziedzinowe. Nowe rozwiązanie uprości procedurę wprowadzania informacji.

Zgodnie z nowelą odejdzie się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.

W noweli są także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Chodzi o zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w obecnym roku szkolnym 2016/17.

Nowelizacja umożliwia również stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych podstawą programową. Wiąże się to z tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – jeżeli chodzi o zakres celów kształcenia i treści nauczania – nie zmienia się w stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r. Zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zachęcamy do udziału w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

MEN - aktualności - czw., 20/04/2017 - 10:31

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Prace biorące udział w konkursie powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

W konkursie zostanie wyłonionych 6 laureatów – 3 w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat i 3 w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe wskazane w regulaminie konkursu oraz dyplomy.

Prace laureatów krajowej edycji konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas XI Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Polski w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adres mailowy: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl lub nr tel. 22 523 7975 oraz 22 523 7824.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczycielu, zwolnij się sam

Belferblog - czw., 20/04/2017 - 09:07
Nauczyciele już wiedzą, na jakich warunkach będą pracować w przyszłym roku szkolnym. Dla wielu są to warunki nie do przyjęcia, dlatego decydują się odejść ze szkoły. Doskonale objaśnia ten problem Wiesław Włodarski w wywiadzie pt. „Sam się zwalniam”. Jak śpiewa … Czytaj dalej →

Podpisy w Sejmie

Belferblog - śr., 19/04/2017 - 15:51
W czwartek 20 kwietnia podpisy zwolenników referendum oświatowego trafią do Sejmu. A raczej do kosza sejmowego, gdyż wszyscy dobrze wiemy, co posłowie rządzącej partii robią z wolą narodu (info tutaj). Że nic już nie zatrzyma reformy, wiedzą firmy edukacyjne. Mnóstwo … Czytaj dalej →

Przed egzaminem gimnazjalnym

Belferblog - wt., 18/04/2017 - 18:30
Wtorek jest ostatnim dniem przerwy świątecznej. Jednak nie w gimnazjach. W wielu tego typu szkołach nauczyciele stawili się do pracy, aby wesprzeć swoich uczniów. Jutro zaczyna się egzamin gimnazjalny. To bardzo miły gest ze strony nauczycieli. Ostatni dzień przed egzaminem … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent